Kategórie
Odvody Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy

Odklad splátok úveru

Podnikateľ – MSP, má možnosť požiadať o odklad splátok úveru za splnenia určitých podmienok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba – podnikateľ a podnikajúca právnická osoba, ktorá spĺňa definíciu mikro, malého a stredného podniku (malý zamestnávateľ) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, voči ktorej má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve.

Kategória podniku Počet zamestnancov

(hlavné kritérium)

Ročný obrat

(vedľajšie kritérium)

Ročná bilančná suma
(vedľajšie kritérium)
Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000,- eur ≤ 2 000 000,- eur
Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000,- eur ≤ 10 000 000,- eur
Stredný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000,- eur ≤ 43 000 000,- eur

Veriteľom môže byť banka, pobočka zahraničnej banky, alebo iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa
Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho podnikania (iní veritelia poskytujúci úvery fyzickým osobám – podnikateľom a malým zamestnávateľom). Informácie týkajúce sa odkladu splátok úveru nájdete na webovom sídle a v prevádzkových priestoroch veriteľov.

Veriteľ od fyzickej osoby – podnikateľa a podnikajúcej právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu oprávneného žiadateľa, v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere, nesmie:

 1. vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru
 2. požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu
 3. podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami
 4. žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru.

Podmienky na strane dlžníka:

 • dlžník nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti
 • k 29. februáru 2020 nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100,- eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
 • ku dňu podania žiadosti nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013, napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti.

Podmienky odkladu splácania úveru:

 • odklad splácania sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie
 • odklad sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka
 • o odklad toho istého úveru je možné požiadať len jedenkrát pri bankách a pobočkách zahraničných bánk počas trvania pandémie
 • ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku úveru alebo odklad splatnosti úveru na dobu najviac 9 mesiacov, ak ide o veriteľa, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
 • pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník požiadať o odklad splácania najdlhšie na 3 mesiace a taktiež o predĺženie odkladu splácania o ďalšie 3 mesiace. Celkovo si tak dlžník môže odložiť splátky na dobu najviac 6 mesiacov
 • nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak.

Ak ste neuhradili splátku úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru. Odklad splácania sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo kreditnú kartu.

Postup podania žiadosti o odklad splácania úveru:

 • žiadosť sa podáva v písomnej forme, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov. Konkrétne požiadavky na formu podávania žiadosti písomne/online nájdete na webových sídlach a prevádzkových miestach veriteľov
 • veriteľ je povinný informovať žiadateľa (dlžníka) o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom žiadosť môže odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov a dôvod musí byť uvedený v zamietavom stanovisku
 • ak od veriteľa nebolo doručené stanovisko do 30 kalendárnych dní, žiadosť dlžníka sa automaticky považuje za akceptovanú.

Ak sa dlžník rozhodne ukončiť odklad splácania úveru, a teda dlžník chce opäť začať splácať úver alebo ho predčasne splatiť, môže tak urobiť na základe osobitnej žiadosti.

Pozor! Odklad splátok odporúčame využiť vtedy, ak je dlžník v naozaj kritickej finančnej situácii a nemá vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním úveru ako dôsledku pandémie.

Právny základ:

Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z. Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Novela č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014

I. Odklad splátok úverov poskytovaných Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB)

SZRB na základe žiadosti  dlžníka (v prípade, že ste jej klientom) a doloženia nevyhnutných informácií, v skrátenom a zjednodušenom režime posúdi rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné zníženie splátok úveru. Odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený. Pomoc je určená podnikateľom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandemickej situácie na svoje podnikanie a platia pri nej všetky vyššie uvedené podmienky.

Informácie o odklade splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

Žiadosť o odklad splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

II. Odklad splátok úverov poskytovaných EXIMBANKOU SR

Odklad splátok úveru je určený podnikateľom (klientom EXIMBANKY SR), ktorým aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia okolo ochorenia COVID-19 spôsobili zníženie príjmov či tržieb, pozastavenie plnenia alebo zrušenie obchodných kontraktov. Zmena podmienok bude riešená na základe dodatku k úverovej zmluve, pričom odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený.

Viac informácií nájdete na webovom sídle EXIMBANKY SR TU

Kategórie
Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy

Často kladené otázky (úvery)

Kto môže žiadať o odklad splátok a pre aké úvery?


O odklad splátok môže požiadať spotrebiteľ a malý a stredný podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý môže požiadať o odklad splátok spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie. Ide teda o hypotéku a tiež všetky druhy spotrebiteľských úverov, medzi ktoré patrí aj finančný lízing a úver poskytnutý spotrebiteľovi spoločnosťou splátkového predaja.

Podnikateľom, ktorý môže požiadať o odklad splácania úveru, je malý a stredný podnik, teda podnik s menej ako 250 zamestnancami a s ročným obratom maximálne 50 miliónov EUR alebo celkovou ročnou súvahou maximálne 43 miliónov EUR. Do tejto kategórie patria aj fyzické osoby – podnikatelia, teda najmä živnostníci (SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba) a rovnako aj jednoosobové spoločnosti.


Spotrebitelia a podnikatelia nemôžu podľa zákona žiadať o odklad splácania povoleného prečerpania na bežnom účte (kontokorentný úver) a úverového rámca poskytnutého prostredníctvom platobnej karty (kreditné karty).Splátku mám k poslednému dňu v mesiaci. Za marec (31. marca 2020) som už splátku nevedel zaplatiť, pretože nás podnik nechal doma. Môžem požiadať o odklad splátok?

Áno. Cieľom zákona je zmierniť dopady pandémie. Jej následky začali už pred dňom účinnosti zákona (09. apríla 2020). Preto zákon myslí aj na možnosť, že ste už nemohli zaplatiť jednu splátku. Ku dňu podania žiadosti by ste nemali byť v omeškaní so splátkami úveru, o splácanie odkladu ktorého žiadate, viac ako 30 dní. Ak ste teda nezaplatili len poslednú splátku 31. marca 2020, podajte žiadosť o odklad splátok, banka Vám ho povolí a odklad sa začne počítať od splatnosti poslednej nezaplatenej splátky. Teda od 31. marca 2020 až na 9 mesiacov, do 31. decembra 2020.


Mám okrem hypotéky aj spotrebiteľský úver v inej spoločnosti. Dostal som sa pre pandémiu do zlej situácie a musel som si vybrať, čo zaplatím. Zaplatil som splátku hypotéky, ale splátku spotrebiteľského úveru som nemal z čoho zaplatiť. Povolí mi banka odklad splátok aj keď som v omeškaní so spotrebiteľským úverom?


Zákon myslí aj na takéto možnosti. Ak máte zaplatené splátky úveru na bývanie (hypotéka) a nezaplatené splátky spotrebiteľského úveru máte u iného veriteľa ako u vašej banky, banka Vám odklad splátok úveru na bývanie povolí až na 9 mesiacov od splatnosti splátky nasledujúcej po dni podania žiadosti. Ak je Vaša finančná situácia ovplyvnená pandémiou natoľko, že máte problém splácať spotrebiteľský úver, je vhodné požiadať aj o odklad jeho splácania. Ak ste v omeškaní len s poslednou splátkou, a jej splatnosť nebola neskôr ako 30 dní pred tým, ako podáte žiadosť o odklad splácania tohto spotrebiteľského úveru, veriteľ Vám povolí aj odklad tohto úveru až na 9 mesiacov.


Ak je veriteľom „nebankovka“, odklad môže byť 3 resp. 6 mesiacov. V  prípade odkladu na 3 mesiace môžete tento pred jeho vypršaním predĺžiť o ďalšie maximálne 3 mesiace. To, že chcete odklad predĺžiť, musíte oznámiť veriteľovi pred uplynutím doby prvého odkladu oznámením, v ktorom uvediete číslo zmluvy a obdobie na aké chcete odklad predĺžiť (1 až 3 mesiace).


Mám u banky hypotéku a spotrebiteľský úver. Obidva som nemohol v marci splácať, lebo zamestnávateľ prerušil výrobu. Môžem požiadať o odklad splátok na tieto úvery?

Áno. Dlžník, teda klient banky alebo aj nebankového poskytovateľa úverov (nebankovka), môže požiadať o odklad splátok pre akýkoľvek úver a to aj viacerých úverov u toho istého veriteľa.

Ak ste v omeškaní so splácaním týchto úverov, je potrebné vedieť, kedy ste splátky nezaplatili. Zákon chráni dlžníka aj v prípade, ak negatívny dopad pandémie nastal ešte pred jeho dňom účinnosti (09. apríla 2020). Ak podáte žiadosť o odklad splátok viacerých úverov napríklad 15. apríla 2020, veriteľ bude posudzovať, či ste 30 dní pred podaním žiadosti neboli v omeškaní s ich splácaním, teda od 15. marca 2020. Ak ste mali poslednú splátku napr. 20. marca 2020 a túto nezaplatili, veriteľ Vám odklad povolí od dátumu splatnosti poslednej splátky, teda od 20. marca 2020.


Ak ste v omeškaní so splátkou pred 15. marca 2020 veriteľ nemusí, ale môže odklad splácania úveru povoliť.


Ak máte u jedného veriteľa viac úverov a aspoň jeden z nich ste nesplácali aj pred pandémiou, presnejšie boli ste v omeškaní so splátkou úveru aspoň vo výške 100,- EUR viac ako 30 dní pred 29. februárom 2020, veriteľ vám nemusí povoliť odklad splátok žiadneho z úverov. Vždy však platí, že odklad povoliť môže. Bude však skúmať, prečo ste boli v omeškaní pred 29. februárom 2020. Zákon totiž slúži na ochranu dlžníkov, ktorých negatívne zasiahla pandémia ochorenia COVID-19.Dotkne sa odklad splátok negatívne môjho záznamu v úverovom registri?

Nie. Zákon síce nezbavuje veriteľa povinnosti poskytovať údaje do úverového registra, avšak  odklad splátok podľa tohto zákona sa v každom prípade na účely úverového registra nesmie považovať za omeškanie splátky úveru.Čo ak som banku už o odklad splácania úveru požiadal a tá mi ho schválila pred účinnosťou zákona o odklade splátok?


Ak ste už banku alebo „nebankovku“ o odklad splátok úveru požiadali a tá Vám ho aj povolila pred tým, ako nadobudol tento zákon, umožňujúci odklad splátok účinnosť (pred 9. aprílom 2020), môžete požiadať o odklad splátok úveru nanovo podľa tohto zákona. Platí pritom, že banka alebo nebankovka pôvodný odklad zruší a povolí nový odklad. Obdobie odkladu sa počíta od prvej splatnej splátky, ktorá bola odložená pôvodným odkladom.

Ak ste teda požiadali o odklad 10. marca 2020 a veriteľ Vám odklad povolil od splátky splatnej 20. marca 2020, môžete požiadať podľa tohto zákona o nový odklad, pričom veriteľ Vám odklad povolí s tým, že obdobie odkladu bude plynúť od pôvodného začiatku odkladu, teda od 20. marca 2020 na Vami stanovené obdobie, teda maximálne 9 mesiacov pre bankové úvery alebo maximálne 3 + 3 mesiace pre úvery poskytnuté „nebankovkami.“

Kategórie
Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy

Odklad splátok lízingu

Podnikateľ – MSP, má možnosť požiadať o odklad splátok lízingu poskytnutého formou úveru za splnenia určitých podmienok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba – podnikateľ a podnikajúca právnická osoba, ktorá spĺňa definíciu mikro, malého a stredného podniku (malý zamestnávateľ) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, voči ktorej má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve.

Kategória podniku Počet zamestnancov

(hlavné kritérium)

Ročný obrat

(vedľajšie kritérium)

Ročná bilančná suma (vedľajšie kritérium)
Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000,- eur ≤ 2 000 000,- eur
Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000,- eur ≤ 10 000 000,- eur
Stredný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000,- eur ≤ 43 000 000,- eur

Predmet opatrenia:

Požiadať o odklad splátok v prípade lízingu máte nárok zo zákona len vtedy, ak vám veriteľ poskytol lízing formou úveru (nie formou operatívneho alebo finančného lízingu). Informáciu o tom, ktorý produkt lízingovej spoločnosti využívate, nájdete v lízingovej zmluve. Pri operatívnom a finančnom lízingu je odklad splátok podmienený dohodou oboch strán.

Veriteľom môže byť banka, pobočka zahraničnej banky, alebo iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho podnikania, t. j. lízingové spoločnosti alebo iní veritelia poskytujúci úvery malým zamestnávateľom a fyzickým osobám – podnikateľom. Informácie týkajúce sa odkladu splátok lízingu nájdete na webovom sídle a obchodných miestach veriteľov.

Veriteľ od vás v súvislosti s odkladom splácania lízingu a s tým súvisiacou zmenou lízingovej zmluvy, nesmie:

a)  vyžadovať dodatočné zabezpečenie lízingu

b)  požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu

c)  podmieniť odklad splácania lízingu ďalšími podmienkami

d) žiadať zaplatenie celého lízingu počas odkladu splácania lízingu.

Podmienky na strane dlžníka:

 • nie je v omeškaní so splácaním dotknutého lízingu viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti
 • nesmie byť k 29. februáru 2020 v omeškaní so sumou najmenej 100,- eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
 • ku dňu podania žiadosti nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013, napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti
 • nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania lízingu budú rozvrhnuté do zvyšných lízingových splátok splatných po uplynutí odkladu splácania lízingu, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak.

Podmienky odkladu splácania lízingu:

 • odklad splácania sa týka lízingových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie
 • odklad sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka
 • o odklad toho istého lízingu je možné požiadať veriteľa len jedenkrát počas trvania pandémie
 • ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku lízingu alebo odklad splatnosti lízingu najdlhšie na 3 mesiace s možnosťou požiadať o predĺženie odkladu splácania o ďalšie 3 mesiace ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu. Toto oznámenie musí obsahovať číslo zmluvy o lízingu a obdobie odkladu splácania lízingu.  Celkom si tak môže dlžník odložiť splátky až na 6 mesiacov (ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, splátky si môže odložiť až na 9 mesiacov).

Ak ste neuhradili splátku lízingu, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky lízingu.

Postup podania žiadosti o odklad splácania lízingu:

 • žiadosť sa podáva v písomnej forme, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov. Požiadavky na formu podávania žiadosti písomne/online nájdete na webových sídlach a obchodných miestach veriteľov
 • veriteľ je povinný informovať vás o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania lízingu do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom vašu žiadosť môže odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov a dôvod musí byť uvedený v zamietavom stanovisku
 • ak od veriteľa nedostanete stanovisko do 30 kalendárnych dní, vaša žiadosť sa automaticky považuje za akceptovanú.

Ak sa rozhodnete ukončiť odklad splácania lízingu a teda chceli by ste začať lízing opäť splácať alebo predčasne splatiť, môžete tak urobiť na základe osobitnej žiadosti.

*Odklad splátok lízingu vám odporúčame využiť vtedy, ak ste v naozaj kritickej finančnej situácii a nemáte vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním lízingu ako dôsledku pandémie.

Právny základ:

Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z. Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Zákon č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19