Kategórie
Dane Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Odklad daňového priznania a platby dane

Pre všetky právnické ako aj fyzické osoby, ktoré nestihli podať daňové priznanie do konca marca.

Oprávnená osoba:

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov (ďalej len “daňový subjekt”).

Predmet opatrenia:

Odklad povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov a povinnosti zaplatiť daň z príjmov

  1. za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 bez akéhokoľvek oznámenia až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (čím sa nahrádza pôvodne ustanovený termín 30. jún 2020),
  2. za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, na základe oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podaného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mal príjmy zo zahraničia) od pôvodného termínu na podanie daňového priznania,
  3. v prípade ak podal riadny odklad daňového priznania, pričom predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, bez akéhokoľvek oznámenia až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;

Pozor! Posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO je naviazané na údaje o príjmoch, ktoré SZČO vykáže v podanom daňovom priznaní. Preto v prípade SZČO, ktoré nepodali DP k dani z príjmov podnikania fyzickej osoby za rok 2019 do 31.03. 2020, ako aj pre tie SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania sa bude posudzovať vznik sociálneho poistenia k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie DP využijúc odklad.

Zánik sociálneho poistenia sa bude posudzovať k poslednému dňu druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie DP využijúc odklad. Na prechodné obdobie od 1. júla 2020 do prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie DP využijúc odklad, sa na účely zistenia vzniku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO, ktorá nepodala DP k dani z príjmov FO za rok 2019 do 31. marca 2019, použije príjem za rok 2018. Povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vzniká vtedy, ak príjem zo SZČ bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu.

Finančné riaditeľstvo SR bude oznamovať Sociálnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre takéto posúdenie.

Praktické príklady:

Príklad č. 1: Ak zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019 a obdobie pandémie skončí napr. v júli 2020, termín na podanie daňového priznania bude mať daňový subjekt do 31.8.2020 a rovnako aj daň z príjmov bude splatná dňom 31.8.2020).

Príklad č. 2: Ak zdaňovacím obdobím je hospodársky rok a ten končí napr. 31.3.2020, termín na podanie daňového priznania bude mať daňový subjekt k 30.6.2020 a od tohto termínu si môže predĺžiť daňové priznanie do 30.9.2020 alebo do 31.12.2020 – ak mal príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Príklad č. 3: Ak si daňový subjekt riadne predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2020 a obdobie pandémie skončí v júni 2020, termín na podanie daňového priznania sa mu automaticky predlžuje do 31.7.2020

Formulár na oznámenie predĺženia lehoty (Pozor! Nie automatického odkladu, kedy oznámenie nie je potrebné) nájdete na webovom sídle Finančnej správy TU.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 127/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

eKasa

Pre podnikateľov sa odkladajú mnohé oznamovacie povinnosti súvisiace s registračnými pokladnicami.

Oprávnená osoba:

Podnikateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorý je povinný evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice (eKasy)

Predmet opatrenia:

Odklad plnenia oznamovacích povinností držiteľa eKasa klient. Konkrétne povinnosť oznámiť zmenu obchodného mena, predajného miesta (ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla) alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej sa pokladnica eKasa klient používa. Tieto povinnosti sa považujú za splnené, ak sa tieto skutočnosti oznámia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (ak posledný deň lehoty na splnenie povinnosti uplynie počas jej trvania).

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Spotrebné dane

Pre daňové subjekty naďalej pri zvýhodnenej sadzbe, aj pri absencii preukázania splnenia podmienok.

Oprávnená osoba:

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť platiť spotrebnú daň z minerálneho oleja.

Predmet opatrenia:

Uplatnenie zvýhodnenej sadzby spotrebnej dane z minerálneho oleja aj počas obdobia pandémie, kedy nemôže preukázať splnenie podmienok na nárok. Daňový subjekt následne preukáže splnenie podmienok za každé zdaňovacie obdobie pripadajúce na obdobie pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Kategórie
Dane Dane Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Miestne dane a miestny poplatok

Pre povinné osoby sa odkladá lehota na podanie daňového priznania.

Oprávnená osoba:

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť platiť niektorú z týchto miestnych daní – daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty alebo daň za nevýherné hracie prístroje.

Predmet opatrenia:

Odklad lehoty podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty alebo k dani za nevýherné hracie prístroje.

Lehota na podanie priznania, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu), sa považuje za dodržanú, ak sa podá priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Daň z motorových vozidiel

Pre podnikateľov sa odkladá lehota na podanie daňového priznania i splatnosti dane, oslobodzujú sa od platenia preddavkov.

Oprávnená osoba:

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť platiť daň z motorových vozidiel, t. j. právnická alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá používa motorové vozidlo kategórie L, M, N, O evidované v SR na podnikanie alebo inú SZČ.

Predmet opatrenia:

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu), sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný platiť. Nezaplatené preddavky vyrovná úhradou dane z motorových vozidiel v odloženej lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

DPH

Možnosti pri daňovom priznaní k DPH a splatnosti dane, nedoplatku na dani či nadmernom odpočte.

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH:

Daňový poriadok doposiaľ pre vyhlásenú mimoriadnu situáciu neumožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPH, ako ani lehoty na zaplatenie DPH. Preto ak podanie nie je urobené včas, Finančná správa SR odporúča požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania k DPH. V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý nebolo možné podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, t. j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. V prípade žiadostí prijatých ako odôvodnených sa sankcia za nepodanie daňového priznania v lehote nebude ukladať. Zároveň, ak s podaním daňového priznania bude zaplatená aj DPH, nebude sa vyrubovať ani úrok z omeškania.

Daňový nedoplatok na DPH:

Nakoľko počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) lehota splatnosti DPH zostáva zachovaná, v prípade nezaplatenia DPH v lehote splatnosti ide o daňový nedoplatok a daňový úrad uplatní úrok z omeškania. Je možné využiť existujúci inštitút žiadosti na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach.

Nadmerný odpočet DPH:

Nakoľko počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) sa podmienky vrátenia nadmerného odpočtu sa nemenia. T. j. naďalej platí, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období.

Podmienka vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného sa považuje za splnenú, ak platiteľ DPH zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu cla a dlžnú sumu povinných odvodov poistného splatných počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Registrácia pre DPH:

Ak daňovému subjektu vznikne povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH dôvodu dosiahnutia obratu počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) a túto žiadosť nepodá do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol obrat, zmeškanie lehoty na podanie žiadosti o registráciu, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí za podmienky, že žiadosť o registráciu podá najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V týchto prípadoch nepôjde o oneskorenú registráciu a zdaniteľná osoba nebude podávať tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH.

Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH:

Ak počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) platiteľ DPH opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k DPH alebo kontrolný výkaz alebo opakovane nezaplatí kladný rozdiel medzi celkovou splatnou DPH okrem tejto dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru a odpočítateľnou DPH, nezverejní sa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

U platiteľa DPH, ktorému počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného, sa tento nedoplatok nebude brať do úvahy na účely skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu, ak tento nedoplatok zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení o pandémie.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Lehoty, konania a sankcie

Prerušenie výkonu daňovej kontroly, daňového konania, plynutia lehôt či ich predĺženie.

I. Prerušenie výkonu daňovej kontroly:

Ak počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) prebieha daňová kontrola, vrátane tej ktorá začala ešte pred jej vypuknutím, prerušuje sa na žiadosť daňového subjektu, so zachovaním právnych účinkov úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti. Kontrola sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti o prerušenie až do skončenia obdobia pandémie. V prípade, že sa v kontrole pokračuje (nebola podaná žiadosť) a daňový subjekt mal vykonať určitý úkon, avšak už uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota plynie nanovo, ak úkon ešte nebol vykonaný.

II. Prerušenie daňového konania:

Ak počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) prebieha daňové konanie, vrátane toho ktoré začalo ešte pred jej vypuknutím, prerušuje sa na žiadosť daňového subjektu, so zachovaním právnych účinkov úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti. Konanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti o prerušenie až do skončenia obdobia pandémie. V prípade, že sa v konaní pokračuje (nebola podaná žiadosť) a daňový subjekt mal vykonať určitý úkon, avšak už uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota plynie nanovo, ak úkon ešte nebol vykonaný.

III. Lehoty v daňovom konaní:

Počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.

IV. Lehoty v účtovníctve:

Počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) sa predlžujú lehoty účtovných jednotiek na plnenie si niektorých povinností v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ide o povinnosť viesť účtovníctvo, zostaviť účtovné závierky, výročné správy a nechať si overiť účtovné závierky audítorom a uložiť účtovné dokumenty do registra účtovných závierok. Povinnosti možno splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

V. Administratívne delikty:

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov podanom podľa sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta počíta do dňa začatia obdobia pandémie.

Správca dane nevyrubí úrok z omeškania, ak daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov podľa daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu. Tento rozdiel je daňový subjekt povinný vrátiť.

Pokuta sa neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zníži daňový preplatok na dani z príjmov pred jeho vrátením.

Od 21. mája sa pokračuje v prerušených konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Poukázanie 2 % z dane z príjmov

U SZČO/právnickej osoby, ktorá si podáva daňové priznanie sama, sa posúva termín poukázania 2 % z dane.

Oprávnená osoba:

Daňový subjekt, ktorý si daňové priznanie podáva sám a nestihol poukázať 2 % zo svojej dane z príjmov verejnoprávnym neziskovým organizáciám.

Predmet opatrenia:

Posun termínu poukázania 2 % z príjmov verejnoprávnym neziskovým organizáciám do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, pričom bežná lehota je najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov

Pre podnikateľov v prípade poklesu tržieb o min. 40 %.

Oprávnený žiadateľ:

SZČO a firmy, platiace preddavky na daň z príjmov splatné v období pandémie, ktoré zaznamenali pokles tržieb najmenej o 40 % oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom kalendárnom roku (ďalej len “daňový subjekt”). Tento postup môže uplatniť aj daňový subjekt, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak. Pozor! Daňové subjekty, ktorým tržby neklesli, môžu stále využívať aj pred pandémiou platné ustanovenie zákona o dani z príjmu, ktoré daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu inak.

Predmet opatrenia:

Odklad povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovému subjektu poklesli tržby najmenej o 40 %. Nezaplatené preddavky bude daňový subjekt povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021.

Oprávnené obdobie:

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.

Určenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ:

Sa určí v závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť, resp. ak nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.

  1. pri zisťovaní poklesu tržieb sa porovnávajú tržby aktuálneho mesiaca roku 2020 s tržbou rovnakého mesiaca roku 2019 alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (ak podnikali celý rok 2019), a následne sa vypočíta percento poklesu obratu,
  2. v prípade, že zamestnávateľ alebo SZČO nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2019, si výšku tržieb za aktuálny mesiac porovnajú s výškou tržieb za február 2020.

V prípade subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa pod pojmom tržby rozumie suma výnosov. V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva (účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, k príjmom si uplatňuje paušálne výdavky) sa pod pojmom tržby rozumie suma skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.

Praktické príklady:

Príklad č.1: Zamestnávateľ začal podnikať v marci 2002, jeho mesačné tržby za apríl 2019 boli vo výške 80 000,- eur a jeho mesačné tržby za apríl 2020 poklesli na 60 000,- eur. Aký pokles tržieb nastal u tohto zamestnávateľa? Výpočet poklesu tržieb: (80 000 – 60 000) / 80 000 = 0,25 * 100 = 25 %.

Tento zamestnávateľ nemá nárok na odklad platenia preddavkov na daň z príjmov za máj 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je menší ako 40 %.

Príklad č.2: SZČO začala podnikať na základe živnostenského oprávnenia v mesiaci január 2020, jej príjmy za február 2020 boli vo výške 2 000,- eur a jej príjmy za apríl 2020 poklesli na 1 000,- eur.

Výpočet poklesu príjmov: (2 000 – 1 000) / 2 000 = 0,5 * 100 = 50 %.

Táto SZČO má nárok na odklad platenia preddavkov na daň z príjmov za máj 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je väčší ako 40 %.

Daňový subjekt si uplatní nárok na odklad platenia preddavkov na daň za príslušný mesiac, resp. štvrťrok tak, že predloží správcovi dane vyhlásenie, a to elektronicky (ak má povinnosť komunikovať elektronicky) alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (napr. emailom), pričom nie je potrebné vyhlásenie dodatočne doručiť aj v listinnej podobe. Vyhlásenie je potrebné predložiť správcovi dane najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Súčasťou vyhlásenia je preukázanie splnenia podmienky 40 %-ného poklesu tržieb daňového subjektu. Vyhlásenie nájdete na webovom sídle Finančnej správy TU.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ

Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Výhodnejšie platenie preddavkov na daň z príjmov

Pre podnikateľov, ktorí nepodali daňové priznanie do konca marca, na základe aktuálneho daňového priznania.

Oprávnená osoba:

SZČO a firmy, platiace preddavky na daň z príjmov, ktoré nepodali daňové priznanie do riadnej lehoty (do konca marca 2020), ale podali ho v období pandémie, využijúc odklad/možnosť oneskoreného podania.

Predmet opatrenia:

Možnosť platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok na základe oneskorene podaného daňového priznania, ale stále podaného v období pandémie.

Výpočet výšky preddavkov na daň z príjmov:

Vychádza z daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, ak výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pozor! Tento spôsob stanovenia preddavkov sa nevzťahuje na obdobie, na ktoré platí daňovník preddavky na základe a vo výške určenej rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak.

Vyššie zaplatené preddavky na daň z príjmov sa použijú na budúce preddavky na daň z príjmov alebo sa na základe žiadosti daňovníka vrátia daňovníkovi do 30 dní od podania žiadosti.

Ak ste žiadosť o vrátenie preddavkov na daň z príjmov už podali a dostali ste negatívne stanovisko, napr. tak, že vám nebolo vyhovené alebo že konanie bolo zastavené, môžete túto žiadosť podať opätovne, pričom správca dane bude o nej rozhodovať opätovne podľa nových pravidiel.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky (ak ste daňovníkom, ktorý má zriadenú povinnú elektronickú komunikáciu) alebo prostredníctvom e-mailu.

Právny základ:

Nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov