Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Dotácia na nájomné

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Informácie Vám majú pomôcť zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie – či už ste prenajímateľ alebo nájomca.

Na čo je dotácia určená?  

Dotácia je určená na nájomné uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu.

Nájomná zmluva musela byť uzavretá do 1. februára 2020. Na zmeny zmluvy, ku ktorým došlo po 12. marci 2020 sa na účely dotácie na nájomné neprihliada.

Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom, preto odporúčame aktívne komunikovať a naštudovať všetky informácie a podmienky pre poskytnutie dotácie.Dotácia na nájomné je poskytovaná podľa § 13c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov.

Právny základ:

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Kto je príjemcom dotácie na nájomné? 

Dotácia na nájomné je štátna pomoc určená pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení:

 • uzavretá, alebo podstatne obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke na úseku verejného zdravotníctva;
 • z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach mala znemožnené užívanie.

Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok.

Čo je oprávnený predmet nájmu?

 • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov (napr. parkovísk) a skladových priestorov,
 • trhové miesto. 

Kto je prenajímateľ oprávnený podať žiadosť v mene nájomcu?  

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa.

Prenajímateľom môže byť:

 • fyzická osoba – nepodnikateľ,
 • fyzická osoba – podnikateľ,
 • právnická osoba – nepodnikateľ (napr. občianske združenie, obce a mestá),
 • právnická osoba – podnikateľ.

Prenajímateľom môže byť aj správca majetku štátu, výška dohodnutej zľavy zo strany prenajímateľa v tomto prípade musí byť automaticky dohodnutá vo výške 50 %.

Nájomca môže byť, len:

 • fyzická osoba – podnikateľ
 • právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o.)
 • právnická osoba – nepodnikateľ

Nájomcom – neoprávneným žiadateľom je:

 • poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú majú uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou);
 • subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 – Skupina 64.1 – 66.3).

Podmienky pre nájomcu na oprávnenosť dotácie

Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať po splnení nasledujúcich podmienok:

 1. Nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu,
 2. Nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr k 1. februáru 2020.
 3. Na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy ku ktorým došlo po 12. marci 2020.
 4. Užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené:
  • uzavretím prevádzky opatreniami na úseku verejného zdravotníctva
  • znemožnením užívania prevádzky z dôvodu prerušenie vyučovania na školách a v školských zariadeniach
  • podstatným obmedzením prevádzky zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzkach

Osobitné podmienky:

 • Ak požadovaná výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 Eur, žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod.
 • V prípade žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové organizácie, zároveň platí, že musia mať v príslušnom registri uvedené údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva SR vykonáva kontrolu poskytnutej dotácie na nájomné podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.

Rovnako je nájomca povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť a uhradiť príslušnú sankciu v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie nájomcu o splnení podmienok na poskytnutie dotácie

Informačný leták – Sankcie

Žiadosť

Predpokladom na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné je ochota prenajímateľa poskytnúť nájomcovi zľavu na nájomnom a dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o znížení nájomného.

Na základe vzájomnej dohody požiada nájomca prenajímateľa o predloženie žiadosti o dotáciu na nájomné. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, na vlastný účet prenajímateľa.

Žiadosť musí byť podpísaná za obe strany, všetkými oprávnenými osobami oboch subjektov, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Elektronický formulár žiadosti o dotáciu na nájomné, autorizovaný podpismi prenajímateľa a nájomcu, bude mať rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Z tohto dôvodu nebude potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné osobitne prikladať dohodu medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného.

Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020 a pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou.

Názorná schéma postupu podania žiadosti 

Obdobie pre účely dotácie

Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie tzv. sťaženého užívania.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva, zriaďovateľmi škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obdobím sťaženého úžívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené:

 • uzavretím prevádzky,
 • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach,
 • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (prevádzky verejného stravovania, prevádzky na letiskách a pod.)

V praxi to znamená, že výška dotácie bude prepočítaná pomerne k dobe, na ktorú sa vzťahovalo konkrétne opatrenie.

Zoznam opatrení, počas ktorých boli jednotlivé maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby uzavreté, alebo v súvislosti s opatreniami v oblasti školstva, alebo napr. obmedzením letísk, obmedzené najmä zákazom prítomnosti verejnosti.

 1. Opatrenie Krízového štábu mesta Malacky v súvislosti s ochorením COVID-19
  zo 7. marca 2020
 • nariaďuje prerušenie prevádzky po dobu 1 týždňa. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe,účinné k 9. marcu 2020,
 • mesto požiada zriaďovateľov, t. j. Bratislavský samosprávny kraj (štátne gymnázium) a Bratislavskú arcidiecézu (cirkevná škola) o prerušenie vyučovania na 1. týždeň. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe,účinné k 9. marcu 2020.

Opatrenie Krízového štábu mesta Malacky zo 7. marca 2020 – TU

 1. Opatrenie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19
  z 13. marca 2020
 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk, obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania, účinné k 13. marcu 2020.
 • zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času či iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti – posun maturít, odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy, účinné k 16. marcu 2020.

Opatrenie Ústredného krízového štábu SR – TU

 1. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
 1. Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva
 1. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Aká je výška dotácie na nájomné

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

V prípade, ak je prenajímateľom správca majetku štátu, výška dotácie je stanovená na úrovni 50 % z pôvodnej výšky zmluvného nájomného, pričom nájomné sa znižuje o polovicu.

Obce (mestá) a vyššie územné celky, ako právnické osoby, môžu v súlade s osobitnými zákonmi, ktoré upravujú nakladanie s majetkom obcí alebo majetkom vyššieho územného celku, znížiť dohodnuté nájomné v nájomnej zmluve, a tým poskytnúť zľavu z nájomného nájomcovi.

Pre výpočet výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie, alebo jeho pomerná časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie.

Maximálna výška pomoci pre žiadateľa (nájomcu), podľa sektoru, v ktorom pôsobí, je uvedená v tabuľke nižšie:

Nájomca Maximálna celková výška pomoci na podnik
Podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe 100 000 EUR
Podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry 120 000 EUR
Podnik pôsobiaci v iných sektoroch 800 000 EUR

Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré sa vzťahujú rôzne maximálne sumy, príjemca vhodnými prostriedkami, ako je napríklad oddelenie účtov, zabezpečí, aby sa pre každú z týchto činností dodržal príslušný strop a aby sa neprekročila celková maximálna suma 800 000 EUR na podnik. Ak podnik pôsobí v sektoroch poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, nemala by sa prekročiť celková maximálna suma 120 000 EUR na podnik.

Čo nemožno započítať do výšky nájomného pre poskytnutie dotácie

Do sumy nájomného, ktorá je predmetom žiadosti o dotáciu na nájomné, nemožno zahrnúť:

 • úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (napr. energie),
 • obratovú zložku, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu.

Ak nie je možné platby za služby obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, na účel výpočtu maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %.

Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Uvedené náklady je nutné uhradiť prenajímateľovi okamžite, nevzťahuje sa na ne možnosť splácania v zákonnej lehote do 48 mesiacov.

Ak som už nájomné uhradil

Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti.

Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z nájomného. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku.

Informácie, ktoré musíte zdieľať

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t.j. dotácia na nájomné sa vypláca na účet prenajímateľa.

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, kde prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, ako aj za stranu nájomcu.

Pre správne podanie žiadosti je v prvom rade dôležité vedieť číslo elektronických schránok všetkých štatutárov, ktorý majú právo konať v mene nájomcu.

Pre účely výpočtu výšky dotácie je dôležité si odovzdať údaje o samotnom predmete nájmu a nájomnej zmluvy a výšku dohodnutej zľavy. Pomôckou pre výpočet (ktorý bude rovnako prebiehať aj v rámci vypĺňania elektronického formulára) je možné použiť vzorovú kalkulačku na našich webových stránkach.

Základné informácie, ktoré musí prenajímateľ vedieť o nájomcovi:

 • číslo eSchránky všetkých štatutárov, ktorý môžu konať v mene spoločnosti nájomcu,
 • identifikačné údaje nájomcu (IČO, sídlo nájomcu, veľkosť podniku nájomcu a pod.),
 • identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov, adresa prevádzky a pod.),
 • údaje z nájomnej zmluvy,
  • identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu a pod.),
  • dátum účinnosti zmluvy/dátum ukončenia zmluvy ak k nemu došlo,
  • výška sumy nájomného,
  • dohodnutá zľava z nájomného,
  • a iné.
 • údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu,
 • údaje o konečnom užívateľovi výhod, v prípade, ak výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR,
 • údaje o doteraz prijatej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení.

Nájomca musí informovať prenajímateľa o splnených podmienkach, ktoré nájomca preukazuje vyhlásením.
Prenajímateľ a nájomca potvrdzujú svojimi kvalifikovanými elektronickými podpismi správnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti.

Ak sme sa nedohodli

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nájomcovia, ktorí sa s prenajímateľom nedohodnú na zľave, budú môcť nájomné splácať 4 roky. Uvedené môžu využiť nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného.

Ak nájomca nájomné už uhradil, bude môcť prenajímateľovi uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie, ako bolo obdobie obmedzeného užívania nehnuteľnosti, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tie budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Uvedené právo majú nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného. Počas obdobia platenia splátok prenajímateľ nie je oprávnený nájomcovi jednostranne zvýšiť výšku nájomného, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020. Nájomné sa v takomto prípade bude môcť zvýšiť len vtedy, ak sa na zvýšení nájomného prenajímateľ a nájomca spolu dohodnú.

Návody ako postupovať

Dotácia na nájomné v kocke – je informatívnym dokumentom, ktorý predstavuje pre žiadateľa hlavný podporný nástroj pre spoľahlivú orientáciu v prostredí podmienok a pravidiel poskytovania dotáciestanovenej výzvou na predkladanie žiadostí o dotáciu na úhradu nájomného.

Pre lepšiu orientáciu pri samotnom podávaní žiadosti prostredníctvom elektronického podania na portáli Slovensko.sk, sme pre Vás pripravili aj príručky elektronického podania formuláru, ktoré Vás krok po kroku prevedú celým procesom podania žiadosti, ako na strane prenajímateľa, tak na strane nájomcu.

Dokumenty na stiahnutie:

Inštruktážne videá:

Dokumenty súvisiace s poskytnutím dotácie na úhradu nájomného:

 Ako dotáciu zaúčtovať

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje autorizované podpisy prenajímateľa a nájomcu a má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa.

Formulár je pre účely účtovníctva postačujúcim podkladom, pričom účtovný doklad si je potrebné vytvoriť, tzn. doplniť náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.

 • zľava prenajímateľ pre nájomcu z účtovného hľadiska bude riešená vystavením dobropisu k faktúre,
 • uplatnením zľavy zo strany prenajímateľa a poskytnutím dotácie o nájomné dôjde k zníženiu základu dane,
 • nájomcovi ako platiteľovi DPH sa za oprávnený výdavok nepovažuje DPH, ak si môže uplatniť jej odpočítanie.

Nájomca nie je platiteľ DPH

Položka % Suma nájomného bez DPH DPH
Pôvodne dohodnutá suma nájomného 100 % 1 000,00 € 200,00 €
Dohodnutá suma nájomného 30 % 300,00 € 60,00 €
Suma nájomného po zľave 70 % 700,00 € 140,00 €
Dotácia na nájomné (schválená zo ŠR) 30 % 300,00 € 60,00 €
Úhrada nájomného po zľave a dotácií 40 % 400,00 € 140,00 €*

* Nájomca má nárok na odpočet DPH, v prípade ak si už zažiadal odpočet DPH, je povinný ho uhradiť prenajímateľovi

Príklady a často kladené otázky

Otázka č. 1: Má nájomca prevádzkujúci obchod s potravinami nárok na poskytnutie dotácie na nájomné?

Maloobchodná prevádzka s potravinami nemá nárok na dotáciu na nájomné, keďže potraviny neboli na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2595/2020 z 15. marca 2020 zatvorené, verejnosť nemala podstatne obmedzený zákaz prítomnosti v prevádzke a činnosť predajne bola obmedzená iba dodržiavaním prísnych hygienických opatrení.

Otázka č. 2: Má nájomca prevádzkujúci školský bufet nárok na poskytnutie dotácie na nájomné?

Nájomca s prevádzkou bufetu, ktorý predáva potraviny v škole alebo v inom školskom zariadení má nárok na dotáciu, keďže činnosť jeho prevádzky bola obmedzená zatvorením škôl a prerušením vyučovania na školách, a taktiež došlo k obmedzeniu prítomnosti verejnosti v priestoroch jeho prevádzky.

Otázka č. 3: Má nájomca právo na dotáciu, ak bola nájomná zmluva uzatvorená 20. januára 2020 s právom užívania nehnuteľnosti od 1. februára 2020?

Ak prenajímateľ a nájomca uzatvorili nájomnú zmluvu 20. januára 2020 s právom užívať nehnuteľnosť od 1. februára 2020, môže nájomca získať dotáciu na nájomné, pretože podmienka užívať nehnuteľnosť najneskôr od 1. februára 2020 bola splnená. Ak by bolo v nájomnej zmluve dohodnuté, že právo užívať nehnuteľnosť, resp. nadobudnutie účinnosti nájomnej zmluvy bolo až 5. februára 2020, na takýto prenájom nie je možné dotáciu získať. Pri posudzovaní nároku na dotáciu na nájomné je dôležité, odkedy vzniklo právo nájomcu predmet nájomnej zmluvy užívať (podmienka najneskôr do 1. februára 2020, vrátane).

Otázka č. 4: Za aké obdobie má nájomca nárok žiadať dotáciu na nájomné?

Štát bude nájomcom poskytovať dotáciu len na nájomné, ktoré sa bude vzťahovať na tzv. „obdobie sťaženého užívania“ nehnuteľnosti. Týmto obdobím je obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené uzavretím predmetu nájmu, znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

Príklad:

 1. Kaderníctvo prevádzkuje svoju činnosť v prenajatých priestoroch. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 15. marca 2020 muselo byť zatvorené od 16. marca 2020 do 5. mája 2020. Nájomca bude môcť získať dotáciu len na nájomné za uvedené obdobie.
 2. Fitnescentrum muselo byť na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 15. marca 2020 zatvorené od 16. marca 2020 do 2. júna 2020. Prevádzkovateľ fitnescentra môže získať dotáciu na nájomné týkajúce sa len za uvedené, teda do 2. júna 2020, kedy mohlo byť na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR otvorené.
 3. Reštaurácia mala svoju prevádzku otvorenú postupne v súlade s uvoľňovaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Od 22. apríla 2020 predávala jedlá len cez výdajné okienko, od 6. mája 2020 mohla ponúkať jedlá a nápoje na vonkajšej terase a od 20. mája mohla poskytovať stravovacie služby aj vo vnútorných priestoroch reštaurácie pri dodržiavaní prísnych hygienických podmienok. Vzhľadom na to, že do 19. mája 2020 mala reštaurácia podstatne obmedzenú prítomnosť verejnosti v priestoroch prevádzky a jedlá mohla vydávať iba v obmedzenom režime, môže požiadať o dotáciu na nájomné za obdobie od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 (vrátane).

Otázka č. 5: Ako dlho môže nájomca splácať prenajímateľovi neuhradené nájomné za sťažené obdobie?

Neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti bude môcť nájomca uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca s prvou splátkou k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na poskytnutí zľavy z nájomného a po schválení dotácie na nájomné poskytne Ministerstvo hospodárstva SR dotáciu na účet prenajímateľa, prípadnú neuhradenú časť nájomného musí doplatiť sám nájomca (zľava na nájomnom nižšia ako 50 %).

Rovnakú možnosť splácať nájomné v 48 rovnakých mesačných splátkach budú mať aj tí nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytne žiadnu zľavu z nájomného.

Príklad:

 1. Nájomca mal uzatvorenú prevádzku v obchodnom centre od 16. marca 2020 do 19. mája 2020. Prenajímateľ priestorov mu z nájomného týkajúceho sa tohto obdobia poskytol zľavu 30 % a od Ministerstva hospodárstva SR dostal dotáciu v rovnakej výške 30 %. Mesačné nájomné týchto priestorov je 6 000 eur. Zvyšných 40 % neuhradeného nájomného, čo je 2 400 eur, bude môcť nájomca splatiť v 48 rovnakých splátkach, teda vo výške 50 eur mesačne v každej splátke.
 2. V akom termíne bude nájomca nájomné splácať? Ak sa mimoriadna situácia skončila 15. júna 2020, bude prvá splátka neuhradeného nájomného splatná k 15. júlu 2020 a nasledujúce splátky vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
 3. Ak prenajímateľ neposkytne nájomcovi žiadnu zľavu z nájomného, môže nájomca využiť 48-mesačný splátkový kalendár na neuhradenú časť nájomného. Mesačná splátka nájomného bude 125 eur (6 000 eur nehradené nájomné / 48 mesačných splátok). Ak sa mimoriadna situácia skončila 15. júna 2020, prvá splátka nájomného bude splatná k 15. júlu 2020.

Otázka č. 6: Môže dotáciu na nájomné získať aj nájomca, ktorý už nájomné uhradil prenajímateľovi v plnej výške?

Dotáciu na nájomné budú môcť získať aj tí nájomcovia, ktorí uhradili prenajímateľovi nájomné za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti. Príspevok na nájomné budú môcť získať na také dlhé obdobie v budúcnosti, aké zodpovedá obdobiu sťaženého užívania nehnuteľnosti. Nájomca bude môcť získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Prípadnú zvyšnú časť nájomného za rovnako dlhé obdobie ako bolo obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti, ktorú nepokryje zľava prenajímateľa a ani dotácia od štátu, budú môcť títo nájomcovia tiež splácať v 48 rovnakých mesačných splátkach.

Príklad:

 1. Nájomca prevádzky v obchodnom centre mal od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 zatvorenú prevádzku. Napriek tomu v zmysle nájomnej zmluvy hradil svojmu prenajímateľovi nájomné v plnej výške. Za celé obdobie užívania priestorov v sťaženom období mal uhradiť nájomné vo výške 5 000 eur, ktoré prenajímateľovi uhradil v plnej výške. Nájomca požiada prenajímateľa o zľavu z budúceho nájomného, aby mohol získať aj dotáciu na nájomné. Zľavu z nájomného bude žiadať na nájomné pripadajúce na rovnako dlhé obdobie, ako je obdobie, počas ktorého mal od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 uzatvorenú prevádzku (spolu 65 dní). Bude to napríklad zľava za obdobie od 1. júla 2020 do 3. septembra 2020 (spolu 65 dní). Aj na uvedené obdobie bude nájomné vo výške 5 000 eur.
 2. Prenajímateľ sa dohodne s nájomcom na poskytnutí zľavy 20 % z budúceho nájomného na obdobie od 1. júla 2020 do 3. septembra 2020, čo bude zľava vo výške 1000 eur. Rovnakou čiastkou 1000 eur prispeje na budúce nájomné aj štát. Zvyšné budúce nájomné pripadajúce na obdobie od 1. júla 2020 do 3. septembra 2020 vo výške 3000 eur, ktoré nepokryla zľava prenajímateľa a ani dotácia štátu, môže nájomca splácať v 48 rovnomerných splátkach.

Otázka č. 7: Môžu dotáciu na nájomné získať aj prepojené osoby?

Dotáciu na nájomné je možné získať na prenájom nehnuteľností medzi prepojenými osobami za rovnakých podmienok, za akých na to nárok majú nezávislé osoby.

Príklad:

Obchodná spoločnosť má dvoch spoločníkov s rovnomerným 50 % podiel na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti. Jeden zo spoločníkov je zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú si obchodná spoločnosť prenajíma. Prevádzka obchodnej spoločnosti bola na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na určité obdobie zatvorená a nájomné za uvedené sťažené obdobie bolo 1000 eur. Obchodná spoločnosť ako nájomca nájomné neplatila. Fyzická osoba ako prenajímateľ poskytne na túto časť nájomného svojej obchodnej spoločnosti 50 % zľavu (500 eur). V prípade, že so žiadosťou o dotáciu prenajímateľ a nájomca uspejú, ďalších 50 % (500 eur) uhradí prenajímateľovi Ministerstvo hospodárstva SR.

Kde sa môžem informovať

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Tel. kontakt: 02/4854 1111

Webové sídlo: www.najmy.mhsrsk

E-mailová adresa: najmy@mhsr.sk

Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk

Ústredné kontaktné centrum 02/3580 3083

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

SOS dotácia

Pre fyzickú osobu, ktorá z dôvodu KS nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej SZČ, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia KS a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Oprávnený žiadateľ/cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá

a) z dôvodu KS nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej SZČ, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia KS (12. marca 2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby (do tejto skupiny patria napr. dohodári, ktorí od 12. marca nemajú žiadny príjem, resp. nemajú žiadny príjem za apríl, ale aj ostatné osoby, ktoré sa od 12. marca 2020 ocitli bez príjmu),

b) nepoberá žiadnu formu dôchodku, nemocenskej dávky, pomoci v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, dávky v nezamestnanosti, príspevok na opatrovanie alebo obdobnú podobu dávok zo zahraničia,

c) nie je žiadateľom o žiaden z príspevkov 1. až 4. uverejnených na webových stránkach pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk,

d) aspoň 15 kalendárnych dní v mesiaci, za ktorý žiada o príspevok, spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok/humanitárna pomoc vo výške 105,- eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210,- eur za mesiac apríl až do skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení. Stačí, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Spolu najviac 1 600,- eur v príslušnom rozpočtovom roku.

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR (predpoklad do konca mája 2020).

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadosť za mesiac marec 2020 (ak boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie od 12. marca 2020, resp. neskôr, ale plnenie podmienok trvalo minimálne 10 kalendárnych dní) a apríl (ak podmienky boli splnené od 1. apríla 2020, resp. neskôr, ale minimálne 15 kalendárnych dní) je potrebné predložiť do 15. mája 2020. Za mesiac apríl je možné podať žiadosť od 16. mája 2020. Opatrenie je v rámci projektu tzv. Prvej pomoci predĺžené do 31. mája 2020.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Pandemické nemocenské

Pre zamestnancov pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktoré nárok vznikne počas KS súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 ako aj po skončení KS.

Oprávnená osoba:

Zamestnanec a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, uznaný/á za dočasne pracovne neschopného (DPN) na výkon zárobkovej činnosti z dôvodu, že mu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. Nárok trvá aj po skončení KS, ak karanténa resp. izolácia, a teda aj DPN trvá aj po skončení KS.

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas DPN, pre pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

 1. zamestnancovi, ktorý bol uznaný za DPN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa DPN;
 2. výška nemocenského u zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu, kým doteraz počas prvých troch dní čerpania náhrady príjmu pri DPN bol nárok len vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu;
 3. nárok zamestnanca na nemocenské bude vyplácaný Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa Podľa doteraz platného právneho stavu nárok na nemocenské vznikal zamestnancovi až od 11. dňa DPN, pričom za prvých 10 dní patril zamestnancovi nárok na náhradu príjmu pri DPN, ktorá je hradená zamestnávateľom;

Postup:

Ak ste zamestnanec a bola vám nariadená karanténa alebo izolácia, na základe ktorej sa stávate DPN, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri DPN ako pri bežnom režime DPN. V takomto prípade ako prvý krok zamestnanec či dobrovoľne nemocensky poistená osoba kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí DPN z dôvodu karantény alebo izolácie a pošle ho do Sociálnej poisťovne. Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj vaše telefónne číslo, na ktorom vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať pre účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov. Ak ste zamestnanec, ako druhý krok resp. súčasne by ste mali zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci od prvého dňa DPN, v prípadoch kedy bola nariadená karanténa alebo izolácia. Rovnako ako doposiaľ platí, že počas tohto obdobia zamestnanec či dobrovoľne nemocensky poistená osoba nie je povinný/á platiť sociálne a zdravotné odvody.

Oprávnené obdobie:

Nárok na pandemické nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t. j. od 27. marca 2020.

Praktické príklady:

Príklad č.1: Nárok na nemocenské vznikol zamestnancovi 20. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu pri DPN mu zamestnávateľ vyplatí za dni od. 20. marca 2020 do 26. marca 2020. Od 27. marca 2020 má zamestnanec nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou.

Príklad č.2: Nárok na nemocenské vznikol zamestnancovi 26. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za 26. marec vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy pred vyhlásením KS). Od 27. marca má zamestnanec nárok na nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy v dôsledku vyhlásenia KS)..

Príklad č.3: Nárok na nemocenské vznikol dobrovoľne nemocensky poistenej osobe (resp. zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské v ochrannej lehote) 26. marca 2020. Za 26. marec 2020 mu patrí nemocenské vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy pred vyhlásením KS). Od 27. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy v dôsledku vyhlásenia KS).

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické nemocenské poskytuje Sociálna poisťovňa.

E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne pre potrebu detailnejších informácií nájdete TU. Žiadosť pre uplatnenie nároku na pandemické nemocenské nepodávate, prvý formálny úkon vykoná váš ošetrujúci lekár po jeho kontaktovaní, ten následne notifikuje Sociálnu poisťovňu a tá zamestnávateľa.

Právny základ:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Rodičovský príspevok

Pre oprávnené osoby – napr. rodičov – ktorým nárok na rodičovský príspevok zanikol počas KS.

Oprávnená osoba:

Osoba, ktorej v čase KS (od 12. marca 2020) nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu nesplnenia podmienky nároku na rodičovský príspevok (t. j. ide o prípady, kedy dieťa počas súčasnej krízovej situácie dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), s výnimkou osoby ktorá

a) má príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia,

avšak vrátane osoby, ktorej

b) sa vypláca ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku.

Výška príspevku:

V sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku alebo v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného alebo služobného platu.

Oprávnené obdobie:

Od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia.

Poskytovateľ príspevku:

Rodičovský príspevok aj počas pandémie priznáva a vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Často kladené otázky (finančné príspevky)

Kto má nárok na pandemické ošetrovné (pandemickú OČR)?

Pandemické ošetrovné je dávka, ktorá bola priznaná počas krízového obdobia v súvislosti s koronavírusom alebo bola priznaná pred týmto obdobím a kontinuálne prešla do krízového obdobia.

Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby (rodičia, náhradní rodičia, osvojitelia a vybrané dospelé osoby), ktoré sa počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 starajú o dieťa alebo určenú kategóriu dospelých osôb.

Za aké deti/dospelé osoby je možný nárok na pandemickú OČR?

Nárok vznikne, ak sa poistenec stará o:

 • Dieťa do veku 11. rokov (10 rokov + 364 dní) – zdravé – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté predškolské/školské zariadenie alebo nariadená karanténa/izolácia – netreba potvrdenie lekára/pediatra
 • Dieťa od dovŕšenia 11. roku veku po dovŕšenie 16. roku veku – nespôsobilé mentálne alebo fyzicky samé sa o seba postarať – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté školské zariadenie – potrebné potvrdenie lekára/pediatra (lekár vyhodnotí, či sa dieťa o seba nevie postarať)
 • Dieťa do 18 rokov – s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté školské zariadenie alebo sa oň dovtedy staral opatrovateľ/iná osoba, ktorá sa oň teraz nemôže postarať –netreba potvrdenie lekára
 • Dieťa, na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok z úradu práce – bez ohľadu na to, či rodič ukončil rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa tri roky – bez potvrdenia lekára
 • Dieťa bez ohľadu na to, či dieťa bolo umiestnené v škôlke, alebo sa oň starala opatrovateľka/starí rodičia – bez potvrdenia lekára 
 • Osobu, ktorá sa inak o dieťa stará, ale počas koronakrízy je v karanténe/izolácii alebo ochorela – potrebné potvrdenie lekára 
 • Osobu, ktorá zabezpečuje starostlivosť o potomka, predka, blízkeho príbuzného (dieťa, vnuk, pravnuk; rodič, starý rodič, prastarý rodič; súrodenec, manžel/ka alebo rodič manžela/ky) – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou – netreba potvrdenie lekára 

Čo je v prípadne pandemického nemocenského potrebné nahlásiť zamestnávateľovi?

V prípade, ak máte nárok na pandemické ošetrovné, môžete si uplatniť tzv. prekážku v práci, ktorú je zamestnávateľ povinný akceptovať. To znamená, že zamestnávateľ Vás musí na dobu počas poberania ošetrovného z práce uvoľniť. Vzhľadom na to, že školy, predškolské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb sa uzatvárajú na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (zverejnené TU), je v prípade čerpania ošetrovného rodičom z tohto dôvodu potrebné zamestnávateľovi preukázať (v prípade, ak o tom nevie) iba to, že ste rodič (osvojiteľ, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti). Každopádne je vždy potrebné zamestnávateľa informovať, že si prekážku v práci uplatňujete. V prípade, ak budete čerpať ošetrovné z iného dôvodu ako uzavretie škôl, predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb, alebo budete ošetrovné čerpať z dôvodu starostlivosti o iného chorého člena rodiny ako dieťa, je tiež potrebné si so zamestnávateľom dohodnúť postup, ako mu prekážku v práci preukážete.

Ako dlho sa môže pandemické ošetrovné poberať?

Pandemické ošetrovné sa môže poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktoré podmieňujú nárok na pandemické ošetrovné (napr. zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súvislosti s krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16. roku veku, atď…). Aká je výška pandemického ošetrovného?

Výška pandemického ošetrovného je približne 70% čistej mzdy (pre poistenca s priemernou mzdou). Za deň je to 55% denného vymeriavacieho základu určeného z najviac dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Pozor, podrobnosti o tom, z ktorého obdobia sa výška mzdy určuje, sa dozviete TU.

Má poistenec, ktorý sa stará o viacero detí/príbuzných nárok na viacero pandemických ošetrovných?

Nie. Za to isté obdobie ošetrovania aj viacerých osôb patrí iba jedno pandemické ošetrovné.

Môžu sa poistenci pri ošetrovaní/starostlivosti a teda aj poberaní pandemického ošetrovného striedať?

Áno. Každý poistenec si však musí podať samostatnú žiadosť. Ak sa napríklad o dieťa budú striedavo starať obaja nemocensky poistení rodičia, musia si obaja podať žiadosť o ošetrovné a na konci mesiaca obaja zašlú Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné), počas ktorých dní sa o dieťa starala matka a počas ktorých dní otec. 

Sociálna poisťovňa následne vyplatí ošetrovné každému z rodičov za tie dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Treba pripomenúť, že každý rodič má vlastnú výšku pandemického ošetrovného, ktorá sa odvíja od jeho mzdy a v jednom období sa o dieťa môže starať iba jeden rodič.

Ako sa podáva žiadosť o pandemické ošetrovné?

O pandemické ošetrovné je potrebné požiadať miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne telefonicky (linky však môžu byť preťažené), poštou alebo mailom (E-mailové adresy pobočiek SP). Na celé obdobie poberania pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi iba jedna žiadosť. To platí aj v prípade, ak poistenec podal žiadosť o ošetrovné pred 12.3.2020, ak nárok na pandemické ošetrovné od tohto dátumu trvá. Žiadosť nie je potrebné podať vopred. Postačí ju poslať aj na konci mesiaca spolu s čestným vyhlásením o tom, ktoré dni poistenec poskytoval starostlivosť/ošetrovanie.

Platenie poistného a prerušenie poistného počas pandemického ošetrovného

Nová právna úprava priniesla to, že ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v období krízovej situácie ošetruje alebo sa stará o osobu, ku ktorej si uplatňuje tzv. pandemické ošetrovné, ich poistenie sa od 11. dňa ošetrovania/starostlivosti neprerušuje, stále trvá. To okrem iného znamená, že aj tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, dôchodku).

Zamestnanec a povinne poistená SZČO za dni, počas ktorých poskytuje takéto ošetrovanie/starostlivosť, neplatí poistné na sociálne poistenie. Za tieto dni ani zamestnávateľ takéhoto zamestnanca neplatí poistné na sociálne poistenie (okrem poistného na úrazové poistenie) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Táto nová právna úprava oslobodenia od povinnosti platiť poistné a neprerušenie poistenia zamestnanca a SZČO sa použije aj v období pred účinnosťou tejto novely zákona, ak toto ošetrovanie/starostlivosť vznikli pred a trvajú aj po jej účinnosti.

V prípade, ak Vám nevznikne nárok na pandemické ošetrovné, môžete za predpokladu splnenia podmienok čerpať ošetrovné podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení.

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky. 

Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80% jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.

PN z dôvodu karantény pre COVID-19 na obdobie trvania karantény sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú izoláciu v domácom prostredí.

(Vyplýva to zo zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony účinné od 4. apríla 2020.)

Kategórie
Finančné príspevky

Pandemické ošetrovné

Pre zamestnancov pri ošetrovaní člena rodiny, na ktoré nárok vznikne počas KS súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 ako aj po skončení KS.

Po skončení KS:

Od 1. júna 2020 sa na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva otvorili zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku (jasle), materské školy a základné školy pre žiakov prvého až piateho ročníka.

Nárok na ošetrovné – deti z predškolských zariadení a škôl

Rodič dieťaťa (zákonný zástupca dieťaťa) má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak predškolské zariadenie alebo škola je otvorené/á ale:

 • rodič neprejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
 • rodič síce prejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole, ale dieťa nemôže byť v predškolskom zariadení alebo v škole umiestnené
  z kapacitných dôvodov

Nárok na ošetrovné sa vzťahuje iba na predškolské zariadenia a školy, v ktorých bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces. Za obdobie, kedy dieťa nebude navštevovať školu z dôvodu školských prázdnin, nárok na ošetrovné nie je.

Nárok na ošetrovné – deti v zariadeniach sociálnych služieb

Rodič (zákonný zástupca dieťaťa) dieťaťa má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je od 1. júna 2020 otvorené ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

Nárok na ošetrovné – osoby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou alebo pobytovou formou

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy ak sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené, ale:

 • táto osoba resp. jej zákonný zástupca po otvorení zariadenia nevyužije poskytovanú sociálnu službu zo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie) alebo
 • tejto osobe nie je možné poskytovať sociálnu službu z objektívnych dôvodov (kapacitné možnosti zariadenia).

Pandemické ošetrovné uplatňované od 1. júna do účinnosti novely

Pandemické ošetrovné sa v zmysle nového znenia (napríklad v prípade, že sa rodič rozhodne „nedať“ dieťa do školy) vyplatí aj za obdobie od 1. júna do nadobudnutia účinnosti novely.

Povinnosti okresných úradov a poskytovateľov sociálnych služieb

Okresné úrady v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytovatelia sociálnych služieb sú povinné poskytovať Sociálnej poisťovni vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca údaje za predchádzajúci mesiac o:

 • deťoch, ktoré sa nezúčastňovali na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a obdobie v ktorom sa nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu),
 • osobách, ktorým sa neposkytovala sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba a obdobie, v ktorom sa jej neposkytovala sociálna služba).

Oslobodenie od platby poistného počas ošetrovného

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť:

 • poistné na nemocenské poistenie,
 • poistné na dôchodkové poistenie a
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pandemického ošetrovaného, vrátane obdobia od 1. júna 2020 do účinnosti tejto novely.

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená osoba a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť:

 • povinné nemocenské poistenie,
 • povinné dôchodkové poistenie a
 • povinné poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pademického ošetrovného.

Právny základ:

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Počas KS:

Oprávnená osoba:

Zamestnanec, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktoré sa počas a z dôvodu KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) starajú o dieťa z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení alebo určenú kategóriu dospelých osôb, ktoré nemôže navštevovať zariadenie sociálnych služieb.

V porovnaní s bežným ošetrovným vyplácaným počas OČR, pre pandemické ošetrovné, na ktoré vznikne nárok počas KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

 1. nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby, kým doteraz pri dieťati trvalo najviac 10 kalendárnych dní;
 2. oprávnená osoba nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, pričom toto poistenie sa im počas tejto doby neprerušuje;

Pozor! Výška ošetrovného sa na rozdiel od výšky nemocenského (z 25 % na 55 % DVZ) nezmenila a zostáva v pôvodnej výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Postup:

V prípade, ak ste oprávnenou osobou na ošetrovné (pri potrebe ošetrovať osobu pre zatvorenie zariadenia sociálnych služieb a dieťa do 11. roku veku automaticky bez potvrdenia lekára), môžete si uplatniť tzv. prekážku v práci, ktorú je zamestnávateľ povinný akceptovať po tom, ako ho v prvom kroku informujete. O ošetrovné je následne v druhom kroku potrebné požiadať miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne telefonicky, poštou alebo mailom. Na celé obdobie poberania pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi iba jedna žiadosť. To platí aj v prípade, ak ste podali žiadosť o ošetrovné pred 12. marcom 2020, ak nárok na ošetrovné od tohto dátumu trvá. Žiadosť nie je potrebné podať vopred. Stačí ju poslať aj na konci mesiaca spolu s čestným vyhlásením o tom, ktoré dni ste poskytovali starostlivosť/ošetrovanie. Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR bez to, aby ste si museli podávať novú žiadosť, s výnimkou ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni nahlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Oprávnené obdobie:

Nárok na pandemické ošetrovné trvá počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán rozhodol o zatvorení školských a predškolských zariadení či zariadení sociálnych služieb.

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické ošetrovné poskytuje Sociálna poisťovňa.

Formulár na podanie žiadosti, čestné vyhlásenie k nemu, rovnako ako aj e-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno mailom zaslať, nájdete na jej webovom sídle TU. Korešpondenčné adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno zaslať poštou, nájdete TU.

Právny základ:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení