Kategórie
Odvody Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy

Odklad splátok úveru

Podnikateľ – MSP, má možnosť požiadať o odklad splátok úveru za splnenia určitých podmienok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba – podnikateľ a podnikajúca právnická osoba, ktorá spĺňa definíciu mikro, malého a stredného podniku (malý zamestnávateľ) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, voči ktorej má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve.

Kategória podniku Počet zamestnancov

(hlavné kritérium)

Ročný obrat

(vedľajšie kritérium)

Ročná bilančná suma
(vedľajšie kritérium)
Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000,- eur ≤ 2 000 000,- eur
Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000,- eur ≤ 10 000 000,- eur
Stredný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000,- eur ≤ 43 000 000,- eur

Veriteľom môže byť banka, pobočka zahraničnej banky, alebo iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa
Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho podnikania (iní veritelia poskytujúci úvery fyzickým osobám – podnikateľom a malým zamestnávateľom). Informácie týkajúce sa odkladu splátok úveru nájdete na webovom sídle a v prevádzkových priestoroch veriteľov.

Veriteľ od fyzickej osoby – podnikateľa a podnikajúcej právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu oprávneného žiadateľa, v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere, nesmie:

 1. vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru
 2. požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu
 3. podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami
 4. žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru.

Podmienky na strane dlžníka:

 • dlžník nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti
 • k 29. februáru 2020 nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100,- eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
 • ku dňu podania žiadosti nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013, napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti.

Podmienky odkladu splácania úveru:

 • odklad splácania sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie
 • odklad sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka
 • o odklad toho istého úveru je možné požiadať len jedenkrát pri bankách a pobočkách zahraničných bánk počas trvania pandémie
 • ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku úveru alebo odklad splatnosti úveru na dobu najviac 9 mesiacov, ak ide o veriteľa, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
 • pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník požiadať o odklad splácania najdlhšie na 3 mesiace a taktiež o predĺženie odkladu splácania o ďalšie 3 mesiace. Celkovo si tak dlžník môže odložiť splátky na dobu najviac 6 mesiacov
 • nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak.

Ak ste neuhradili splátku úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru. Odklad splácania sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo kreditnú kartu.

Postup podania žiadosti o odklad splácania úveru:

 • žiadosť sa podáva v písomnej forme, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov. Konkrétne požiadavky na formu podávania žiadosti písomne/online nájdete na webových sídlach a prevádzkových miestach veriteľov
 • veriteľ je povinný informovať žiadateľa (dlžníka) o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom žiadosť môže odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov a dôvod musí byť uvedený v zamietavom stanovisku
 • ak od veriteľa nebolo doručené stanovisko do 30 kalendárnych dní, žiadosť dlžníka sa automaticky považuje za akceptovanú.

Ak sa dlžník rozhodne ukončiť odklad splácania úveru, a teda dlžník chce opäť začať splácať úver alebo ho predčasne splatiť, môže tak urobiť na základe osobitnej žiadosti.

Pozor! Odklad splátok odporúčame využiť vtedy, ak je dlžník v naozaj kritickej finančnej situácii a nemá vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním úveru ako dôsledku pandémie.

Právny základ:

Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z. Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Novela č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014

I. Odklad splátok úverov poskytovaných Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB)

SZRB na základe žiadosti  dlžníka (v prípade, že ste jej klientom) a doloženia nevyhnutných informácií, v skrátenom a zjednodušenom režime posúdi rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné zníženie splátok úveru. Odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený. Pomoc je určená podnikateľom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandemickej situácie na svoje podnikanie a platia pri nej všetky vyššie uvedené podmienky.

Informácie o odklade splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

Žiadosť o odklad splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

II. Odklad splátok úverov poskytovaných EXIMBANKOU SR

Odklad splátok úveru je určený podnikateľom (klientom EXIMBANKY SR), ktorým aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia okolo ochorenia COVID-19 spôsobili zníženie príjmov či tržieb, pozastavenie plnenia alebo zrušenie obchodných kontraktov. Zmena podmienok bude riešená na základe dodatku k úverovej zmluve, pričom odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený.

Viac informácií nájdete na webovom sídle EXIMBANKY SR TU

Kategórie
Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody

Odklad platby sociálnych odvodov

Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac., v dôsledku mimoriadnej situácie.

Predmet opatrenia:

Odklad odvedenia poistného na sociálne poistenie (ďalej len “odvod”) pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec, máj, jún a júl 2020 až do 31. decembra 2020. 

Pozor! Pri odklade odvodov poistného na sociálne poistenie:

 • ide o odvody na sociálne poistenie, nie na zdravotné poistenie (pri odvodoch na zdravotné poistenie sa postupuje bežným spôsobom),
 • odklad odvodov sa netýka odvodov poistného na sociálne poistenie za zamestnanca, ktoré za neho odvádza zamestnávateľ (a ktoré mu zráža zo mzdy). Poistné za zamestnanca je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti,
 • odklad sa týka sa len zamestnávateľov a SZČO s poklesom čistého obratu alebo poklesom príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac,
 • povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj vtedy, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO.

Upozornenie:

 • nejde o odpustenie odvodov poistného na sociálne poistenie ako bolo v apríli, ide len o posun splatnosti do 31. decembra 2020 (rovnako bol posun splatnosti pre sociálne odvody za marec a máj).
 • zamestnávatelia sú povinní pravidelne zasielať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne, lehoty na plnenie týchto povinností zostávajú nezmenné. Vykázať poistné a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sú zamestnávatelia povinní aj v prípade, že v čase korona pandémie si úhradu poistného odložili (za marec, za máj a aj za jún) alebo ho majú odpustené (za apríl). Poistné treba vykazovať v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca (napriek odkladu alebo odpusteniu odvodov za zamestnávateľa za zamestnanca poistné naďalej uhrádza).

Odklad odvedenia preddavku na zdravotné poistenie (ďalej len „odvod“) pre zamestnávateľov a SZČO za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020.

Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie im nebudú plynúť. V prípade, že zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné ani v novom termíne splatnosti určenom nariadením vlády, Sociálna poisťovňa im môže povoliť splátky tohto poistného bez úroku.

Spôsob určenia poklesu tržieb určený žiadateľom sa na účely odkladu sociálnych odvodov oznamuje Sociálnej poisťovni prostredníctvom formulára/čestného vyhlásenia, ktorý nájdete na jej webovom sídle TU.

Spôsob určenia poklesu tržieb určený žiadateľom sa na účely odkladu zdravotných odvodov oznamuje príslušnej zdravotnej poisťovni prostredníctvom formulára/čestného vyhlásenia, ktorý nájdete na ich webových sídlach.

VšZP – TU, Dôvera – TU, Union – TU.

Určenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ:

Určenie poklesu sa stanovuje v závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť, resp. ak nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.

 1. pri zisťovaní poklesu tržieb sa porovnávajú tržby aktuálneho mesiaca roku 2020 s tržbou rovnakého mesiaca roku 2019 alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (ak podnikali celý rok 2019), a následne sa vypočíta percento poklesu obratu,
 2. v prípade, že zamestnávateľ alebo SZČO nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2019, si výšku tržieb za aktuálny mesiac porovnajú s výškou tržieb za február 2020.

V prípade subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa pod pojmom tržby rozumie suma výnosov. V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva (účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, k príjmom si uplatňuje paušálne výdavky) sa pod pojmom tržby rozumie suma skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.

Praktické príklady:

Príklad č.1: Zamestnávateľ začal podnikať v marci 2002, jeho mesačné tržby za marec 2019 boli vo výške 80 000,- eur a jeho mesačné tržby za marec 2020 poklesli na 60 000,- eur. Aký pokles tržieb nastal u tohto zamestnávateľa?

Výpočet poklesu tržieb: (80 000 – 60 000) / 80 000 = 0,25 * 100 = 25 %.

Tento zamestnávateľ nemá nárok na odklad splatnosti odvodov za marec 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je menší ako 40 %.

Príklad č.2: SZČO začala podnikať na základe živnostenského oprávnenia v mesiaci január 2020, jej príjmy za február 2020 boli vo výške 2 000,- eur a jej príjmy za marec 2020 poklesli na 1 000,- eur.

Výpočet poklesu príjmov: (2 000 – 1 000) / 2 000 = 0,5 * 100 = 50 %.

Táto SZČO má nárok na odklad splatnosti odvodov za marec 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je väčší ako 40 %.

Príklad č.3: Celkový vymeriavací základ za všetkých zamestnancov u zamestnávateľa za mesiac marec 2020 dosiahol 8000,- eur.

Za zamestnancov je zamestnávateľ povinný v riadnom termíne splatnosti odviesť do Sociálnej poisťovne poistné na sociálne poistenie za zamestnancov (9,4%) vo výške 752,- eur a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov (4%) vo výške 320,- eur Táto povinnosť zostáva nezmenená.

Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa (25,2%) vo výške 2016,- eur a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa (10%) vo výške 800,- eur je zamestnávateľ povinný odviesť do Sociálnej poisťovne či príslušnej zdravotnej poisťovne do 31.7.2020, prípadne aj neskôr ak tak rozhodne nariadením vláda SR. Teda v odloženom termíne splatnosti.

Právny základ:

Nariadenie vlády SR z 15. 7. 2020, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Nariadenie vlády SR zo 17. júna 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákon č. 68/2020 dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody

Často kladené otázky (odvody)

Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov

Dňa 6. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 68/2020 Z. z., § 293ew zákona o sociálnom poistení), ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie.

Koho sa možnosť odkladu odvodov týka?

Zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti, povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti:

Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Akým spôsobom sa určí pokles čistého obratu a príjmov z podnikania?

Upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Tržbou je čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 333/2014 Z. z a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Vláda svojim nariadením ustanovila spôsob, ako sa pre účely odkladu platenia odvodov za marec 2020 určí pokles tržieb:

Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za mesiac:

marec 2019, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2019 a čísla 12),

február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Pokles tržieb odvádzateľa sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

Spôsob určenia poklesu tržieb je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii formuláru pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za marec 2020 a obratom elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa považuje súčasne aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.

Aký je odklad splatnosti poistného? 

Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre na poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020).

Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.

Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.

Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Musí živnostník počas pandemickej OČR platiť sociálne odvody?

Ak živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v súčasnej krízovej situácii osobne a celodenne ošetruje alebo sa stará o osobu, na ktorú si v Sociálnej poisťovni uplatnil nárok na tzv. pandemické ošetrovné, sociálne poistenie mu na rozdiel od štandardnej situácie od 11. dňa ošetrovania/starostlivosti stále trvá, teda sa neprerušuje. Okrem iného to znamená, že aj tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, či do budúceho dôchodku). Povinne poistený živnostník či iná SZČO však za tieto dni osobného a celodenného ošetrovania neplatí poistné na sociálne poistenie. Rozhodujúce pritom je, či osobne a celodenne ošetroval alebo sa staral o osobu celý mesiac, alebo len časť dní v mesiaci, čo je povinný nahlásiť pobočke Sociálnej poisťovne na konci mesiaca v čestnom vyhlásení.

Živnostník, ktorý počas koronakrízy osobne a celodenne neošetroval alebo sa nestaral o osobu, na ktorú si uplatnil nárok na tzv. pandemické ošetrovné celý mesiac, je povinný odviesť iba alikvotnú časť poistného – a to za kalendárne dni, za ktoré nemal vylúčenú povinnosť platiť poistné. Ak osobne a celodenne ošetroval alebo sa staral o osobu, na ktorú si v Sociálnej poisťovni uplatnil nárok na tzv. pandemické ošetrovné 14 kalendárnych dní a mesiac má 30 kalendárnych dní, do Sociálnej poisťovne je povinný zaplatiť poistné len za 16 kalendárnych dní.

Overiť si presnú výšku poistného môže aj e-mailom alebo telefonicky v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska SZČO.

Kategórie
Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody

Odpustenie platby príspevkov na DDS

Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia ÚVZ SR najmenej na 15 dní.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) najmenej na 15 dní. Pozor! Ak mal zamestnávateľ alebo SZČO zatvorené prevádzky z vlastného rozhodnutia, nárok na odpustenie platenia sociálnych odvodov mu nevzniká.

Predmet opatrenia:

Odpustenie odvedenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca, za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda SR svojim nariadením. Pozor! Suma dôchodkov poistencov sa týmto opatrením za dané obdobie neznižuje.

Požiadať o odpustenie príspevkov na DDS za tzv. rizikových zamestnancov za mesiac apríl môžete cez formulár, ktorý nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne TU zatiaľ sa pripravuje. Súčasťou žiadosti bude aj Čestné prehlásenie o povinnom uzatvorení prevádzky z dôvodu rozhodnutia ÚVZ SR v čase krízovej situácie.

Právny základ:

Novela zákona č. 95/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody

Odklad platby príspevkov na DDS

Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac, v dôsledku mimoriadnej situácie.

Predmet opatrenia:

Odklad povinnosť uhradiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca, za mesiac marec 2020 najneskôr do 31. júla 2020.

Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie im nebudú plynúť.

Spôsob určenia poklesu tržieb určený žiadateľom sa na účely odkladu príspevku na DDS za tzv. rizikových zamestnancov oznamuje Sociálnej poisťovni prostredníctvom formulára/čestného vyhlásenia, ktorý nájdete TU.

Určenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ:

Určenie pokledu sa stanovuje v závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť, resp. ak nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.

 1. pri zisťovaní poklesu tržieb sa porovnávajú tržby aktuálneho mesiaca roku 2020 s tržbou rovnakého mesiaca roku 2019 alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (ak podnikali celý rok 2019), a následne sa vypočíta percento poklesu obratu,
 2. v prípade, že zamestnávateľ alebo SZČO nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2019, si výšku tržieb za aktuálny mesiac porovnajú s výškou tržieb za február 2020.

V prípade subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa pod pojmom tržby rozumie suma výnosov. V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva (účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, k príjmom si uplatňuje paušálne výdavky) sa pod pojmom tržby rozumie suma skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.

Právny základ:

Zákon č. 68/2020 dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ

Kategórie
Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody

Odpustenie platby sociálnych odvodov

Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia ÚVZ SR najmenej na 15 dní.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) najmenej na 15 dní. Pozor! Ak mal zamestnávateľ alebo SZČO zatvorené prevádzky zo svojho vlastného rozhodnutia, nárok na odpustenie platenia sociálnych odvodov mu nevzniká.

Predmet opatrenia:

Odpustenie odvedenia poistného na sociálne poistenie pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda SR svojim nariadením. Pozor! Poistného, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho zamestnávateľ, sa uvedené netýka, rovnako ani preddavkov na zdravotné poistenie. Zamestnávateľ či SZČO sú naďalej povinní odviesť ich v pôvodnom termíne splatnosti.

Suma dôchodkov poistencov sa týmto opatrením za dané obdobie neznižuje.

Ako požiadať o odpustenie:

Uzatvorenie prevádzky, ktorú zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO bola nútená uzatvoriť na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk) pri ohrození verejného zdravia, preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája 2020. Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odpustiť platenie poistného. Zatiaľ ide o apríl 2020.

Praktické príklady:

Príklad č. 1: SZČO vlastní masážny salón, ktorého prevádzka bola povinne uzavretá pre rozhodnutie ÚVZ SR celý apríl 2020. SZČO je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, pričom mesačne do Sociálnej poisťovne platí 400,- eur a do zdravotnej poisťovne 150,- eur.

Podmienky na odpustenie odvodov za apríl 2020 boli splnené, keďže SZČO je poistená a jej prevádzka bola zatvorená minimálne 15 dní z mesiaca apríl 2020. Za apríl jej budú teda odpustené len sociálne odvody do Sociálnej poisťovne v plnej výške 400,- eur. Odvody do zdravotnej poisťovne je potrebné štandardne uhradiť.

Príklad č. 2: Zamestnávateľ má jedného zamestnanca a obchod s predajnou plochou 100 m2. Takáto prevádzka bola povinne zatvorená pre rozhodnutie ÚVZ SR do 21. apríla 2020.

Zamestnávateľ splnil podmienky na odpustenie platenia odvodov, pretože bola jeho prevádzka zatvorená viac ako 15 dní. Hrubá mzda zamestnanca za apríl je 1 000,- eur, pričom odvody zamestnávateľa na sociálne poistenie sú 252,- eur a na zdravotné poistenie 100,- eur.

Zamestnávateľ za apríl 2020 nezaplatí odvody za zamestnanca do Sociálnej poisťovne, pretože sa mu odpúšťajú, avšak zaplatí odvody do zdravotnej poisťovne v sume 100,00,- eur, na ktoré sa odpustenie nevzťahuje. Taktiež je povinný odviesť odvody zamestnanca, ktoré si platí sám zamestnanec zo svojej hrubej mzdy. Tieto odvody budú v sume 134,-eur (94,- eur do Sociálnej a 40,- eur do zdravotnej poisťovne).

Požiadať o odpustenie sociálnych odvodov za mesiac apríl môžete cez formulár, ktorý nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne TU.

Právny základ:

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony