Kategórie
Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP

Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú

Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť aj bez splnenia podmienok jedenkrát a najviac o jeden rok počas krízovej situácie (KS) a do 2 mesiacov od jej ukončenia.

Oprávnené subjekty: zamestnávateľ aj zamestanec.

Predmet opatrenia:

Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť uplynutím dohodnutej doby počas KS, alebo do dvoch mesiacov po jej ukončení, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie (pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát), je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.

Zjednodušene tak možno povedať, že celkovo možno pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil alebo ktorý sa má skončiť uplynutím dohodnutej doby počas mimoriadnej situácie, predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac trikrát, a to v rámci najviac troch rokov.

Postup:

Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas (ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ nemá povinnosť prerokovať predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu).

V prípade opätovného uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú sa to týka pracovných pomerov skončených v čase od vyhlásenia KS do dvoch mesiacov od jej odvolania za podmienky, že opätovné dojednanie nastane v čase medzi nadobudnutím účinnosti tohto zákona a dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie.

V prípade predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú sa to týka pracovných pomerov, ktoré sa skončia od účinnosti tejto novely do dvoch mesiacov od odvolania KS.

Oprávnené obdobie:

Zmena má prechodný charakter a platí len v čase KS a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Ak napríklad núdzový stav skončí uplynutím 90 dní od vyhlásenia núdzového stavu, teda 13. júna 2020, budú uvedené zmeny platné do 13. augusta 2020.

Príklad č. 1: Zamestnanec mal dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú na dobu 18 mesiacov (1,5 roka) od 1. januára 2019 do 30. júna 2020. Pri predpoklade, že núdzový stav skončí uplynutím 90 dní od jeho vyhlásenia, teda 13. júna 2020, pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby v čase dvoch mesiacov po ukončení núdzového stavu, môže zamestnávateľ využiť predĺženie pracovného pomeru zamestnanca o jeden rok. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, môže sa pracovný pomer predĺžiť do 30. júna 2021. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, musí zamestnávateľ prerokovať predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu so zástupcami zamestnancov.

Príklad č. 2: Zamestnanec mal dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú na dobu 2 rokov od 1. júna 2018 do 31. mája 2020. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, môže sa pracovný pomer opätovne predĺžiť o ďalší rok, od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 (2 mesiace od ukončenia núdzového stavu uplynú 13. augusta 2020). Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, musí zamestnávateľ prerokovať predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu so zástupcami zamestnancov.

Príklad č. 3: Zamestnanec mal dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, po dohode so zamestnávateľom došlo k prvému predĺženiu od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 a po ďalšej dohode so zamestnávateľom k druhému predĺženiu od 1. 4. 2020 do 30. 7. 2020. Dňa 30. 7. 2020 by mal pracovný pomer skončiť a vzhľadom na to, že už dvakrát predlžovaný, nemohol by sa už opätovne predĺžiť. Pri predpoklade, že núdzový stav skončí uplynutím 90 dní od jeho vyhlásenia 13. 6. 2020, pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby (30. 7. 2020) v čase dvoch mesiacov po ukončení núdzového stavu a zamestnávateľ môže využiť tretie predĺženie pracovného pomeru. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, musí zamestnávateľ prerokovať predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu so zástupcami zamestnancov.

Právny základ:

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

Kategórie
Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Som cudzinec Som cudzinec Som pendler Som pendler Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera

Domáca karanténa

Príchod na Slovensko zo zahraničia

Osoby, ktoré od 18. septembra 2020 vstúpia na územie Slovenskej republiky z menej rizikových krajín: Austrálske spoločenstvo, Bulharsko, Cyperská republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva), Fínska republika, Grécka republika, Írska republika, Island, Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Talianska republika, nie sú povinné preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym RT-PCR testom na COVID-19 a nemusia ísť do domácej karantény. 

Všetky ostatné krajiny mimo uvedeného zoznamu sú považované za rizikové.

Príchod z rizikovej krajiny EÚ

Osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu EÚ,  neuvedenú v zozname tzv. menej rizikových krajín, môžu postupovať dvomi spôsobmi:

 • preukážu sa  negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19 zo zahraničného laboratória, nie starším ako 72 hodín, alebo 
 • nastúpia do domácej izolácie.

Ak sa osoba rozhodne pre domácu izoláciu:

 • pri vstupe do Slovenskej republiky je povinná sa registrovať na stránke: http://korona.gov.sk/ehranica. Potvrdenie o registrácii je potrebné si odložiť pre prípad policajnej kontroly.
 • najskôr v piaty deň izolácie podstúpi RT-PCR test. Ak je výsledok negatívny, môže izoláciu ukončiť.
 • v prípade, že sa osoba nachádza v izolácii, nemá príznaky ochorenia a neobdrží výsledky testu, izolácia  sa končí 10 dňom jej dovŕšenia.  
 • izolácia platí aj pre ostatných členov domácnosti. Ak lekár alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nenariadia inak, deti do troch rokov sa nemusia testovať. Izoláciu najmladšie deti končia spolu s ostatnými členmi domácnosti.

Príchod z rizikovej krajiny mimo EÚ

Osobám, ktoré vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu.  

Tieto osoby sa musia najneskôr pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa zaregistrovať na stránke http://korona.gov.sk/ehranica a odložiť si potvrdenie o registrácii.

Osoby prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z krajín mimo „zoznamu menej rizikových krajín“ musia túto skutočnosť okrem príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva oznámiť aj poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria (v prípade detí), s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území SR takúto dohodu uzatvorenú,  sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria vystaví osobám v izolácii PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo ošetrujúci lekár dieťaťa neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré nemusia ísť do karantény (bez preukazovania sa negatívnym testom), pre zdravotnícky personál a opatrovateľov, obyvateľov prihraničných oblastí, pre osoby, ktorým boli udelené výnimky a študentov.

Predkladať negatívny test na COVID-19 nemusia štátni príslušníci tretích krajín, ktorí Slovenskom prechádzajú do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných látok.

Opatrenie UVZ SR zo dňa 17. 9. 2020 TU

Viac informáci k opatreniam na hraniciach:

Karanténa a cestovanie

UVZ SR

Kontroly a sankcie

Polícia bude vykonávať náhodné kontroly osobných motorových vozidiel, autobusovej a vlakovej dopravy na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou. 

Cieľom kontrol bude splnenie registračnej povinnosti, ktorá vychádza z aktuálneho opatrenia hlavného hygienika. Zároveň bude dohliadať na bezpečnosť a plynulosť prejazdu vozidiel hranicami.

 • Nerešpektovanie týchto povinností je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi priestupku pokutu vo výške do 1000 eur.
 • Potvrdenie o elektronickej registrácii sú občania povinní preukázať polícii na požiadanie, pri vstupe a po prílete na územie Slovenskej republiky alebo počas pobytu na území Slovenskej republiky.

Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili rizikovú krajinu, sú povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.

Zároveň každý cestujúci, ktorý priletí na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form). 

 Elektronická verzia formuláru je na stránke: Ministerstva dopravy a výstavby SR

Výnimky z domácej izolácie

Pre Českú republiku existuje viacero výnimiek z izolácie a predloženia negatívneho RT-PCR testu:

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v Českej republike pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárstve alebo potravinárstve,

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v Českej republike navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie  o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie,

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike, ktorí na Slovensku navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v SR, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie  o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie,

 • to isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR,  ktorí sa zúčastňujú sa tréningov ako riadni členovia športového klubu v Českej republike; pri vstupe na územie SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie,

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území Českej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy),

 • osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii, ktoré v rámci toho vstupujú na územie SR z Českej republiky, alebo sa na územie SR vracajú z ČR; musia mať potvrdenie od producenta, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla a podobne.

Z povinnej izolácie alebo predloženia negatívneho RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hodín sú oslobodené: 

 • osoby, ktoré prišli z menej rizikových krajín,

 • vodiči nákladnej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla alebo iní členovia leteckého personálu, posádky v lodnej nákladnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej nákladnej doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu SR aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku SR alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
 • vodiči a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie SR,
 • vodiči a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúce prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
 • zamestnanci pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva SR osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkych,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra SR alebo Ministerstvom obrany SR vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím SR na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
 • vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím SR do členského štátu EÚ. Tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
 • vykonanie tranzitu osôb s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi. Tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
 • vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra SR osoby, ktoré vstupujú na územie SR na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 • štátni zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaní na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania SR v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia SR, ktorí vstupujú na územie SR počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osoby používajúce na území SR diplomatické výsady a imunity,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zamestnanci medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území SR miesto výkonu práce a ich rodinní príslušníci,
 • poslanci Európskeho parlamentu zvolení v SR a ich rodinní príslušníci,
 • osoby vyslané na zastupiteľský úrad SR, ktoré vstupujú na územie SR počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi
 • osoby, ktoré vstupujú na územie SR z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie SR je povinná pri vstupe na územie SR preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR z dôvodu uvedeného v tomto bode,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod. Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území SR poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Výnimku z domácej izolácie a predloženia negatívneho testu majú aj:

 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, podobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce.
 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území SR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce. Zároveň sa výnimka týka aj osôb žijúcich s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode.
 • občania SR, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.
 • osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území SR alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy). Tieto osoby sú povinné odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru SR.
 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu SR je povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka. V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov SR a prekračujú hranicu SR z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu SR je povinná byť schopná sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Udelenie výnimky z domácej izolácie pri vstupe na územie SR

Osobám vstupujúcim na územie SR môže Úrad verejného zdravotníctva SR udeliť v odôvodnených prípadoch výnimku z domácej izolácie, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR (príslušný minister).

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, je žiadateľovi zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu.

Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:

Kategórie
Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP

Opatrenia v rámci Zákonníka práce

Práca z domu, zmeny pracovného času, čerpanie dovolenky, prekážky v práci na strane zamestnávateľa a ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru.

Dôležité je zdôrazniť skutočnosť, že nové pravidlá zakotvené v Zákonníku práce majú prednosť pred uplatnením doterajších znení v čase KS a počas 2 mesiacov od odvolania KS.

I. Práca z domu (tzv. „home office“)

Jedná sa o prácu z domu, ktorá, na rozdiel od domáckej práce, nie je pravidelná. Zamestnanec ju vykonáva (najčastejšie) z domu:

 • príležitostne (napr. dva dni do týždňa) po dohode so zamestnávateľom, alebo
 • pri mimoriadnych okolnostiach (súčasná KS).

Špecifiká úpravy práce z domu počas KS:

Podľa doterajšej právnej úpravy bola možná práca z domu len na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca, po novom:

 • zamestnávateľ môže nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a ak práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby (napr. pri dochádzaní z väčších vzdialeností, pri osobách starajúcich sa alebo žijúcich v domácnosti s rizikovými skupinami osôb, pri zamestnancoch s deťmi, pri zamestnancoch pracujúcich v tzv „open space), a na druhej strane;
 • zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti (napr. nevyhnutnosť prítomnosti časti zamestnancov priamo na pracovisku).

II. Úprava pracovného času

V súvislosti s častými zmenami a rozhodnutiami kompetentných úradov ohľadom zatvárania, resp. otvárania prevádzok, zatvárania škôl a pod. adekvátne k vývoju KS, bolo potrebné upraviť podmienky operatívneho oznamovania zmien zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancom.

To sa týka aj prípadných zmien pri úprave pracovného času.

 • rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej 2 dni vopred, s platnosťou najmenej na týždeň;
 • súčasne sa však umožňuje dohodnúť sa so zamestnancom na úprave pracovného času podľa potreby;
 • naďalej platí, že zamestnávateľ musí pri rozvrhovaní času dodržať podmienky vyplývajúce z obsahu pracovnej zmluvy, ustanovenia o rovnomernom a nerovnomernom rozvrhovaní pracovného času a o dobe odpočinku.

III. Čerpanie dovolenky

Pri úprave ustanovení týkajúcich sa čerpania dovolenky sa pristúpilo k skráteniu času na oznámenie zamestnávateľa o určení čerpania dovolenky zamestnanca.

 • zamestnávateľ má, samozrejme, možnosť určiť čerpanie dovolenky svojim zamestnancom, pričom je povinný čerpanie dovolenky oznámiť zamestnancovi najmenej 7 dní vopred (namiesto 14 dní) a najmenej 2 dni vopred, ak sa jedná o nevyčerpanú dovolenku z minulého roka,
 • aj v tomto prípade platí, že čas na oznámenie čerpania dovolenky možno so súhlasom zamestnanca skrátiť.

IV. Ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru

Súčasne sa rozšírila ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru a pri návrate do zamestnania, ak zamestnanec využil dôležitú osobnú prekážku v práci na ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa, resp. sa ho týka karanténne opatrenie či povinnosť izolácie, a to vzhľadom na to, že táto prekážka v práci sa môže podstatne predĺžiť.

 • ospravedlnenie neprítomnosti je vo vzťahu k dôležitej osobnej prekážke v práci, ktorou je karanténne opatrenie, izolácia a iné (napr. starostlivosť o člena domácnosti a pod.);
 • takýto zamestnanec sa posudzuje ako zamestnanec, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopný (PN), a pri návrate do zamestnania sa posudzuje ako zamestnanec, ktorý sa vrátil do práce po skončení PN.

V. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a náhrada mzdy

V dôsledku KS sa môže stať, že zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu, že mal povinnosť prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. uznesenie krízového štábu), mal povinnosť prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov, resp. z dôvodu, že nastal pokles zákaziek a výpadok subdodávateľov.

 • ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa v zmysle nariadených opatrení v čase KS, jedná sa o prekážku v práci na strane zamestnávateľa (nejde o prekážku vis maior, ktorá nie je prekážkou ani na strane zamestnávateľa, ani na strane zamestnanca);
 • zároveň sa však ustanovuje, aby náhrada mzdy (aj keď sa situácia posudzuje ako prekážka na strane zamestnávateľa) nebola vo výške 100 %, musí ísť však o najmenej 80 % jeho priemernej mzdy, a zároveň táto suma nemôže byť nižšia ako minimálna mzda.

Právny základ:

Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP

Opatrenia na úseku BOZP

Liberalizácia niektorých povinností v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

I. Všeobecné povinnosti zamestnávateľa pri BOZP počas KS

Zamestnávateľ je povinný z hľadiska BOZP uplatňovať všeobecné zásady prevencie, ku ktorým patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika. Je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný v čase KS v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov:

a) Vykonať preventívne opatrenia na pracovisku, napr:

 • zabezpečiť pracovisko dezinfekčnými prostriedkami;
 • zabezpečiť na pracovisku zvýšenú mieru ochrany hygieny a vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov a zariadení;
 • zabezpečiť pre zamestnancov zdravotné rúška alebo respirátory podľa pokynov a odporúčaní krízového štábu;
 • zabezpečiť minimalizáciu styku zamestnancov s tretími osobami a pod.

b) Vykonať následné opatrenia na pracovisku, napr.:

 • nariadiť zamestnancovi lekársku kontrolu na zistenie, či nie je nakazený;
 • nariadiť zamestnancovi, aby počas inkubačnej doby zostal v domácom prostredí, a ak sú splnené podmienky, vykonával prácu z domu.

V prípade, ak sa zamestnanec (okrem tzv. pendlera) vrátil zo zahraničia, v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je povinný absolvovať izoláciu v zariadeniach určených štátom na účely vykonania testu na ochorenie COVID-19, a následne po zistení negatívneho výsledku sa takémuto zamestnancovi nariaďuje 14-dňová domáca izolácia. Počas tejto doby je zamestnanec posudzovaný ako práceneschopný (PN).

II. Prijatie opatrení, ktoré zamestnávateľov odbremeňujú od povinností

Týka sa to povinností, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia počas KS, nie je možné zo strany zamestnávateľa splniť, alebo by to bolo preňho obzvlášť náročné či neprimerane zaťažujúce, s odôvodnením, že celospoločenské preventívne opatrenia majú v tomto čase prioritu pred plnením niektorých povinností podnikateľov.

a) Zrušenie povinnosti oboznamovať zamestnancov s pravidlami BOZP

Zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť s pravidlami BOZP, s ktorými by inak zamestnanca bol povinný oboznámiť v niektorej zo situácií (napr. prijatie do zamestnania, preloženie na iné pracovisko, zaradenie na inú prácu a pod.), ak:

 • k tejto situácii došlo počas KS;
 • túto povinnosť nie je možné objektívne splniť;
 • nesplnenie povinnosti nevedie k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia; a
 • túto povinnosť si splní ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania KS.

b) Predĺženie viacerých lehôt v oblasti BOZP

V uvedených prípadoch lehoty, ktorých koniec pripadne na čas trvania KS spočívajú (neplynú), resp. ak ich koniec pripadne na čas 1 mesiaca odo dňa odvolania KS, považujú sa za zachované, ak zamestnávateľ splní povinnosť do 1 mesiaca po odvolaní KS.

 • na vykonanie opakovaného oboznamovania zamestnancov s pravidlami BOZP;
 • na účasť na rekondičných pobytoch;
 • na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti;
 • na absolvovanie aktualizačných odborných príprav;
 • na vykonanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol pracovných prostriedkov.

III. Ďalšie zúženie povinností podnikateľov na úseku ochrany zdravia pri práci

A) Podnikatelia v postavení zamestnávateľov:

V rámci opatrení v prospech podnikateľov nebudú zamestnávatelia musieť plniť niektoré ďalšie povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci svojich zamestnancov. Odbremenenie od povinností, sa týka:

 • posudzovania zdravotného rizika pri práci a vypracovania písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác podľa zdravotného rizika;
 • viacerých oznamovacích a evidenčných povinností, napr. poskytovania kópie posudku o riziku zástupcom zamestnancov, predkladania zoznamu zamestnancov lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, uchovávania lekárskych posudkov či oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov zaradených do druhej kategórie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a rovnako v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS) predkladať tomuto orgánu návrhy na zaradenie prác do tretej alebo štvrtej kategórie, vrátane návrhov na zmenu;
 • vypracovania prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci;
 • poskytovania súčinnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri prešetrovaní pracovných podmienok;
 • umožnenia vstupu PZS na pracovisko a poskytnutia času na plnenie jej odborných činností, a ďalších[1];

Zamestnávateľ je povinný splniť si uvedené povinnosti bezprostredne po skončení KS, okrem povinnosti vykonať opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov faktorom práce a pracovného prostredia, ktorú musí dodržiavať aj počas trvania KS.

B) Fyzické osoby-podnikatelia, ktorí nezamestnávajú iné fyzické osoby (FO) a vykonávajú prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie:

V prípade týchto podnikateľov sa odbremenenie od povinností týka:

 • posudzovania zdravotného rizika pri práci a vypracovania písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika;
 • zabezpečenia posudzovania svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu;
 • predkladania návrhu na zaradenie svojej práce do tretej alebo štvrtej kategórie vrátane návrhov na zmenu;
 • uchovávania posudkov o zdravotnej spôsobilosti.

Podnikateľ je povinný splniť si uvedené povinnosti bezprostredne po skončení KS, okrem povinnosti vykonať opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov faktorom práce a pracovného prostredia, ktorú musí dodržiavať aj počas trvania KS.

IV. Obmedzenie činnosti PZS

V čase KS poskytovatelia PZS, ktorí sú držiteľmi oprávnenia na výkon PZS a poskytovatelia PZS, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

 • nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracoviskách zamestnávateľov;
 • nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok;
 • vykonávajú len poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou so zameraním na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v čase KS, a to najmä telefonicky alebo elektronickou formou, nie na pracoviskách zamestnávateľov. 

V. Obmedzenie posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu

Počas doby trvania KS sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (ani opätovné posúdenie) na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nevykonávajú:

 • u zamestnancov;
 • FO-podnikateľov, ktorý nezamestnávajú iné FO,
 • u osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie,

okrem zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase KS z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti sa nahrádza čestným vyhlásením, ktoré sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia KS.

VI. Obmedzenie posudzovania zdravotného stavu na účely uznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

V čase KS sa neposudzuje zdravotný stav osôb na účel uznania/neuznania choroby z povolania či ohrozenia z chorobou z povolania. V tejto súvislosti príslušné orgány verejného zdravotníctva ani neprešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania. 

VII. Rozšírenie liberačných dôvodov pri porušení povinností

Ten, komu z právnych predpisov v oblasti zdravotníctva vyplývajú povinnosti, ktorých porušenie je inak správnym deliktom alebo priestupkom, sa zbaví zodpovednosti za nesplnenie týchto povinnosti, ak preukáže, že v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s riešením aktuálnej situácie, nemohol tieto povinnosti splniť.

Pozor, zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť splniť si ju po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbavila tejto zodpovednosti.

Právny základ:

Zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP

Otváranie ekonomiky

Odštartovalo 21. apríla 2020 v 4 fázach.

a) Avizované otváranie ekonomiky v štyroch fázach

fáza 1

 1. obchody do 300 m2
 2. služby do 300 m2
 3. vonkajšie trhoviská
 4. ubytovanie
  • dlhodobé
  • bez spoločného stravovania
 5. verejné stravovanie
  • predajné okienko
 6. cukrárne, bistrá, kaviarne, bary, nebalená zmrzlina
 7. vonkajšie športoviská
 • bez kontaktu, šatní, WC,obecenstva
 1. predaj automobilov, vozidiel, autobazáry

fáza 2

 1. ubytovanie
  • krátkodobé
  • bez spoločného stravovania
  • jedlo na izbu
  • s WC a kúpeľňou
  • bez iných služieb
 2. salóny (podľa podmienok*)
  • kaderníctva
  • pedikúra
  • manikúra
 3. vonkajšie turistické atrakcie
 4. taxi služba (podľa podmienok*)
 5. detské kluby do 10 rokov (podľa podmienok*)
 6. bohoslužby a svadby (podľa podmienok*)

fáza 3

 1. obchody do 1 000 m2
 2. služby do 1 000 m2
 3. verejné stravovanie
  • vonkajšie terasy
 4. masáže, športové rekondičné rehabilitácie
  • len suché procedúry
 5. múzeá, galérie, knižné a výstavné siene
  • podľa podmienok

fáza 4

 1. kiná, divadlá
 2. kúpaliská
 3. hromadné podujatia
 4. obchodné centrá
 5. školy, škôlky
 6. vnútorné športoviská
 7. športové podujatia
 8. ubytovanie

b) Aktuálny stav po prvej, druhej a tretej fáze otvárania ekonomiky s účinnosťou od 6. mája 2020

Všetky prevádzky môžu byť otvorené s výnimkou prevádzok v obchodných centrách, v rámci ktorých môžu byť v súčasnosti otvorené len:

 • predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste
 • drogérie
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • predajne novín a tlačovín
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne
 • predajne novín, časopisov a tabaku
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • výdajne e-shopov
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky verejného stravovania
 • pošty
 • pobočky bánk, poisťovní a leasingových služieb vrátane sprostredkovania týchto služieb
 • práčovne a čistiarne odevov
 • prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi
 • kvetinárstva

V prípade poskytovateľov služieb platí, že po novom môžu byť otvorené:

 • prírodné liečebné kúpele a liečebne na základe návrhu lekára
 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport (bez otvorených šatní, bazénov, spŕch a bez prítomnosti obecenstva)
 • zariadenia sociálnych služieb (okrem ambulantných služieb zariadení sociálnej starostlivosti), zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení
 • prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže)
 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad
 • vonkajšie turistické atrakcie
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

Naďalej však zostávajú zavreté umelé a prírodné kúpaliská, vnútorné športoviská, fitness centrá, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, detské jasle a škôlky, kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru. Nemôžu sa poskytovať ani tzv. rekondičné pobyty.

c) Povinnosť dodržiavania hygienických opatrení

I. opatrenia v otvorených obchodoch:

 • vstup len so zakrytým nosom a ústami (táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania);
 • pri vchode do prevádzky je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • odstup osôb minimálne 2 metre;
 • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky (táto podmienka sa nevzťahuje na deti);
 • na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu;
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov;
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň;
 • dodržiavať vyhradený čas (9:00 – 11:00) od pondelka do piatka v predajniach potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov.

II. špecifické opatrenia v reštauráciách (navyše):

 • otvorené môžu byť iba vonkajšie terasy, zákazníci však môžu využívať hygienické zariadenia vnútri prevádzky;
 • zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál;
 • medzi stolmi musí byť odstup aspoň dva metre;
 • za jedným stolom môžu sedieť najviac dvaja ľudia, alebo rodičia s deťmi;
 • personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky;
 • po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky;
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené a hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu;
 • otvorené môže byť od 6:00 do 20:00;
 • v prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí predpísané strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (alebo použiť nevratné obaly);
 • umytý riad sa nesmie utierať textilným utierkami, ale uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu;
 • príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky.

III. opatrenia pre hotely a ubytovne:

 • môžu ubytovať aj krátkodobo, avšak len v izbách s vlastnou kúpeľňou a WC;
 • po každom ubytovanom hosťovi musí byť izba voľná minimálne 24 hodín;
 • zatvorené musia byť wellness a fitness centrá, bazény a iné vnútorné priestory voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení;
 • jedlo sa nesmie podávať vo vnútorných priestoroch (hotelových reštauráciách, jedálňach), možná je však donáška jedla na izbu.

IV. opatrenia pre taxislužby:

 • vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty;
 • maximálne dvaja cestujúci na zadných sedadlách;
 • zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho;
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút;
 • po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom;
 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

V. služby starostlivosti o ľudské telo:

 • zamestnanci týchto prevádzok musia mať tvárový štít (netýka sa zamestnancov solárií);
 • medzi jednotlivými zákazníkmi treba dezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá);
 • zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško.

VI. autoškoly:

 • teoretickú výučba len dištančným spôsobom;
 • pri praktickej výučbe môže byť v aute vždy len inštruktor a jeden účastník kurzu, obaja musia mať rúška;
 • po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať;
 • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút.

VII. knižnice:

 • pracovníci knižníc musia pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice;
 • po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť bez ďalšou manipuláciou na 24 hodín.

d) Otvorenie počas nedele

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu (sanitárny deň), s výnimkou pre:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“;
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby;
 • čerpacie stanice;
 • prevádzky telekomunikačných operátorov;
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením;
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb;
 • prevádzky donáškových služieb;
 • prevádzky ubytovacích zariadení;
 • prírodné liečebné kúpele a liečebne poskytujúce starostlivosť na základe návrhu lekára;
 • vonkajšie športoviská;
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení;
 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad;
 • vonkajšie turistické atrakcie;
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

e) Od 20. mája sa uvoľňuje štvrtá fáza opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 nasledovne:

PREVÁDZKY, SLUŽBY

 • Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov.
 • Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.
 • Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.
 • Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing, permanentný make-up.
 • Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad.
 • Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.
 • Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.
 • Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách .

RÚŠKA

 • Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch.
 • V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.

HRANICE (OD ŠTVRKA 21.MÁJA)

 • Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.

ŠKOLY, ŠKÔLKY

 • Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí.
 • Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí.
 • Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby.
 • Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť nechať deti naďalej doma.
 • Bližšie informácie k téme zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Právny základ:

K 3. a 4. fáze:

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4203/2020 z 20.5.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020

K 2. a 3. fáze:

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 z 21.4.2020

K 1. fáze:

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3795/2020 z 5.5.2020