Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Organizátori kultúrnych podujatí

Úprava podmienok realizácie verejných kultúrnych podujatí počas KS (10. marec – 31. december 2020).

Oprávnená osoba:

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia.

Predmet opatrenia:

Cieľom je zabezpečiť, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa.

Úprava podmienok:

1. na strane usporiadateľa

 • usporiadateľ sa nedostane voči zmluvným partnerom do omeškania a nebude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu z dôvodu neuskutočnenia podujatia, ak by nárok na ňu vznikol vzhľadom na KS;
 • usporiadateľovi sa umožňuje odstúpiť od zmluvy, ak sa strany nedohodli inak, pričom uhradená odmena sa považuje sa bezdôvodné obohatenie, ak sa strany nedohodli inak (okrem nároku za plnenia, ktoré už boli poskytnuté);

2. voči účastníkom podujatia

 • možnosť poskytnúť účastníkom poukážku v hodnote zakúpeného lístka na iné podujatie podľa výberu s platnosťou najmenej do konca roka 2021, prípadne predĺžiť platnosť vstupenky (čím sa súčasne zabráni príp. krachu usporiadateľov), ak sa podujatie uskutoční najneskôr do konca roka 2021 a účastník s náhradným termínom súhlasí;
 • ak účastník nesúhlasí s poukážkou či predĺžením platnosti vstupenky alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia, usporiadateľ je povinný vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.

Právny základ:

Zákon 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Cestovné kancelárie a zájazdy

Kompromisné riešenie pre cestovné kancelária aj ich klientov, aby z objektívnych dôvodov nebola spôsobená neprimeraná negatívna ekonomická záťaž obom stranám.

Oprávnený subjekt: Cestovná kancelária a klient služby uvedenej v zmluve o zájazde.

Predmet opatrenia:

Ak v dôsledku mimoriadnej/krízovej situácie (KS) na Slovensku alebo v mieste zájazdu nemôže cestovná kancelária poskytnúť klientovi služby uvedené v zmluve o zájazde, je oprávnená

 • navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde alebo
 • ho informovať o náhradnom zájazde, ak klient neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde.

Ďalšie podmienky opatrenia:

 • cestovná kancelária informuje klienta o náhradnom zájazde v písomnej forme a klientovi toto oznámenie doručí rovnakým spôsobom, akým bola klientovi doručená zmluva o pôvodnom zájazde;
 • cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s klientom na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021;
 • ak sa cestovná kancelária s klientom do 31. augusta 2021 nedohodnú na poskytnutí náhradného zájazdu, cestovná kancelária je povinná klientovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021;
 • ak klient alebo cestovná kancelária odstúpili od zmluvy v období od 12. marca 2020 do účinnosti týchto zmien, pričom cestovná kancelária nevrátila klientovi všetky platby prijaté na základe zmluvy, je cestovná kancelária oprávnená navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde alebo ho informovať o náhradnom zájazde;
 • ak aj napriek KS s korona pandémiou môže cestovná kancelária zájazd klientovi poskytnúť podľa zmluvy, ale klient so zájazdom nesúhlasí, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu; prvých 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmeny však najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu;
 • cestovná kancelária je povinná do 14 dní odo dňa doručenia informácie o zrušení zájazdu zaslať klientovi oznámenie o náhradnom zájazde;
 • cestovná kancelária nie je počas KS oprávnená požadovať od klienta úhradu splátok ceny zájazdu, s výnimkou ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde;
 • ak klient prijme zmenu v zmluve o zájazde a cena zájazdu, ktorého sa zmena týka je odlišná od sumy uhradenej za zájazd v zmluve, klient a cestovná kancelária si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi cenou za zájazd, ktorý jepredmetom zmeny zmluvy a sumou prijatou na základe zmluvy do 14 dní odo dňa, kedy sa cestovná kancelária s klientom dohodli na poskytnutí náhradného zájazdu;

Práva klienta:

 • klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, má právo odmietnuť náhradný zájazd písomne do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je:
 1. nezamestnaným a zaradeným do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo preukáže písomným dokladom o jeho zaradení v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 2. SZČO alebo jednoosobovou s. r. o., ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci podpory udržania zamestnanosti počas korona situácie, čo preukáže potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,
 3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo preukáže potvrdením o priznanínároku na toto ošetrovné a čestným vyhlásením, že je osamelým rodičom,
 4. tehotnou ženou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo preukáže lekárskym potvrdením,
 5. dôchodcom nad 65, ktorý sa preukáže dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti;
 • náhradný zájazd môže klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, odmietnuť čiastočne, ak aspoň jeden z cestujúcich uvedených v tejto zmluve  je osobou, ktorá má právo náhradný zájazd odmietnuť;
 • ak klient, ktorý má právo zájazd odmietnuť, túto možnosť využije, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu všetkyplatby, ktoré od neho za zájazd prijala bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní ododňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu;
 • ak klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, čiastočne odmietne náhradný zájazd vzhľadom na jedného alebo viacerých cestujúcich z jednej zmluvy o zájazde, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu platby prijaté za cestujúcich, ktorí sa náhradného zájazdu nezúčastnia, bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôrvšak do 14 dní odo dňa doručenia čiastočného odmietnutia náhradného zájazdu.

Právny základ:

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z

Kategórie
Úradné a súdne konania

Príjem z dohody

Evidovaný uchádzač o zamestnanie môže mať zároveň príjem z dohody do mes. výšky sumy živ. minima (210,- eur).

Oprávnená osoba:

Uchádzač o zamestnanie (UoZ) počas vedenia v evidencii.

Predmet opatrenia:

UoZ môžu byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima (210,10,- eur).

Právny základ:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Odklad exekúcie

U fyzickej osoby-nepodnikateľa až na 6 mesiacov, s výnimkou výživného.

O odklad exekúcie, ak sa vymáha peňažné plnenie, a súčasne nejde o výživné, môže požiadať aj FO (nepodnikateľ), a to až na obdobie 6 mesiacov.

Podmienky na odklad exekúcie:

 • podanie žiadosti FO v exekúcii;
 • pripojenie vyhlásenia, že v dôsledku KS spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli
 • jej príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre ňu alebo pre príslušníkov jej rodiny zvlášť nepriaznivé následky;
 • pripojenie vyhlásenia o majetku.

Doba odkladu exekúcie:

Odklad exekúcie začatej po 12. marci 2020  trvá 6 mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020.

Právny základ:

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony