Kategórie
Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP

Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú

Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť aj bez splnenia podmienok jedenkrát a najviac o jeden rok počas krízovej situácie (KS) a do 2 mesiacov od jej ukončenia.

Oprávnené subjekty: zamestnávateľ aj zamestanec.

Predmet opatrenia:

Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť uplynutím dohodnutej doby počas KS, alebo do dvoch mesiacov po jej ukončení, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie (pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát), je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.

Zjednodušene tak možno povedať, že celkovo možno pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil alebo ktorý sa má skončiť uplynutím dohodnutej doby počas mimoriadnej situácie, predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac trikrát, a to v rámci najviac troch rokov.

Postup:

Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas (ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ nemá povinnosť prerokovať predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu).

V prípade opätovného uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú sa to týka pracovných pomerov skončených v čase od vyhlásenia KS do dvoch mesiacov od jej odvolania za podmienky, že opätovné dojednanie nastane v čase medzi nadobudnutím účinnosti tohto zákona a dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie.

V prípade predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú sa to týka pracovných pomerov, ktoré sa skončia od účinnosti tejto novely do dvoch mesiacov od odvolania KS.

Oprávnené obdobie:

Zmena má prechodný charakter a platí len v čase KS a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Ak napríklad núdzový stav skončí uplynutím 90 dní od vyhlásenia núdzového stavu, teda 13. júna 2020, budú uvedené zmeny platné do 13. augusta 2020.

Príklad č. 1: Zamestnanec mal dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú na dobu 18 mesiacov (1,5 roka) od 1. januára 2019 do 30. júna 2020. Pri predpoklade, že núdzový stav skončí uplynutím 90 dní od jeho vyhlásenia, teda 13. júna 2020, pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby v čase dvoch mesiacov po ukončení núdzového stavu, môže zamestnávateľ využiť predĺženie pracovného pomeru zamestnanca o jeden rok. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, môže sa pracovný pomer predĺžiť do 30. júna 2021. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, musí zamestnávateľ prerokovať predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu so zástupcami zamestnancov.

Príklad č. 2: Zamestnanec mal dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú na dobu 2 rokov od 1. júna 2018 do 31. mája 2020. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, môže sa pracovný pomer opätovne predĺžiť o ďalší rok, od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 (2 mesiace od ukončenia núdzového stavu uplynú 13. augusta 2020). Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, musí zamestnávateľ prerokovať predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu so zástupcami zamestnancov.

Príklad č. 3: Zamestnanec mal dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, po dohode so zamestnávateľom došlo k prvému predĺženiu od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 a po ďalšej dohode so zamestnávateľom k druhému predĺženiu od 1. 4. 2020 do 30. 7. 2020. Dňa 30. 7. 2020 by mal pracovný pomer skončiť a vzhľadom na to, že už dvakrát predlžovaný, nemohol by sa už opätovne predĺžiť. Pri predpoklade, že núdzový stav skončí uplynutím 90 dní od jeho vyhlásenia 13. 6. 2020, pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby (30. 7. 2020) v čase dvoch mesiacov po ukončení núdzového stavu a zamestnávateľ môže využiť tretie predĺženie pracovného pomeru. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, musí zamestnávateľ prerokovať predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu so zástupcami zamestnancov.

Právny základ:

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov