Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Dotácia na nájomné

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Informácie Vám majú pomôcť zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie – či už ste prenajímateľ alebo nájomca.

Na čo je dotácia určená?  

Dotácia je určená na nájomné uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu.

Nájomná zmluva musela byť uzavretá do 1. februára 2020. Na zmeny zmluvy, ku ktorým došlo po 12. marci 2020 sa na účely dotácie na nájomné neprihliada.

Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom, preto odporúčame aktívne komunikovať a naštudovať všetky informácie a podmienky pre poskytnutie dotácie.Dotácia na nájomné je poskytovaná podľa § 13c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov.

Právny základ:

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Kto je príjemcom dotácie na nájomné? 

Dotácia na nájomné je štátna pomoc určená pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení:

 • uzavretá, alebo podstatne obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke na úseku verejného zdravotníctva;
 • z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach mala znemožnené užívanie.

Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok.

Čo je oprávnený predmet nájmu?

 • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov (napr. parkovísk) a skladových priestorov,
 • trhové miesto. 

Kto je prenajímateľ oprávnený podať žiadosť v mene nájomcu?  

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa.

Prenajímateľom môže byť:

 • fyzická osoba – nepodnikateľ,
 • fyzická osoba – podnikateľ,
 • právnická osoba – nepodnikateľ (napr. občianske združenie, obce a mestá),
 • právnická osoba – podnikateľ.

Prenajímateľom môže byť aj správca majetku štátu, výška dohodnutej zľavy zo strany prenajímateľa v tomto prípade musí byť automaticky dohodnutá vo výške 50 %.

Nájomca môže byť, len:

 • fyzická osoba – podnikateľ
 • právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o.)
 • právnická osoba – nepodnikateľ

Nájomcom – neoprávneným žiadateľom je:

 • poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú majú uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou);
 • subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 – Skupina 64.1 – 66.3).

Podmienky pre nájomcu na oprávnenosť dotácie

Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať po splnení nasledujúcich podmienok:

 1. Nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu,
 2. Nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr k 1. februáru 2020.
 3. Na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy ku ktorým došlo po 12. marci 2020.
 4. Užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené:
  • uzavretím prevádzky opatreniami na úseku verejného zdravotníctva
  • znemožnením užívania prevádzky z dôvodu prerušenie vyučovania na školách a v školských zariadeniach
  • podstatným obmedzením prevádzky zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzkach

Osobitné podmienky:

 • Ak požadovaná výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 Eur, žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod.
 • V prípade žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové organizácie, zároveň platí, že musia mať v príslušnom registri uvedené údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva SR vykonáva kontrolu poskytnutej dotácie na nájomné podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.

Rovnako je nájomca povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť a uhradiť príslušnú sankciu v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie nájomcu o splnení podmienok na poskytnutie dotácie

Informačný leták – Sankcie

Žiadosť

Predpokladom na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné je ochota prenajímateľa poskytnúť nájomcovi zľavu na nájomnom a dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o znížení nájomného.

Na základe vzájomnej dohody požiada nájomca prenajímateľa o predloženie žiadosti o dotáciu na nájomné. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, na vlastný účet prenajímateľa.

Žiadosť musí byť podpísaná za obe strany, všetkými oprávnenými osobami oboch subjektov, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Elektronický formulár žiadosti o dotáciu na nájomné, autorizovaný podpismi prenajímateľa a nájomcu, bude mať rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Z tohto dôvodu nebude potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné osobitne prikladať dohodu medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného.

Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020 a pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou.

Názorná schéma postupu podania žiadosti 

Obdobie pre účely dotácie

Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie tzv. sťaženého užívania.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva, zriaďovateľmi škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obdobím sťaženého úžívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené:

 • uzavretím prevádzky,
 • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach,
 • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (prevádzky verejného stravovania, prevádzky na letiskách a pod.)

V praxi to znamená, že výška dotácie bude prepočítaná pomerne k dobe, na ktorú sa vzťahovalo konkrétne opatrenie.

Zoznam opatrení, počas ktorých boli jednotlivé maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby uzavreté, alebo v súvislosti s opatreniami v oblasti školstva, alebo napr. obmedzením letísk, obmedzené najmä zákazom prítomnosti verejnosti.

 1. Opatrenie Krízového štábu mesta Malacky v súvislosti s ochorením COVID-19
  zo 7. marca 2020
 • nariaďuje prerušenie prevádzky po dobu 1 týždňa. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe,účinné k 9. marcu 2020,
 • mesto požiada zriaďovateľov, t. j. Bratislavský samosprávny kraj (štátne gymnázium) a Bratislavskú arcidiecézu (cirkevná škola) o prerušenie vyučovania na 1. týždeň. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe,účinné k 9. marcu 2020.

Opatrenie Krízového štábu mesta Malacky zo 7. marca 2020 – TU

 1. Opatrenie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19
  z 13. marca 2020
 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk, obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania, účinné k 13. marcu 2020.
 • zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času či iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti – posun maturít, odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy, účinné k 16. marcu 2020.

Opatrenie Ústredného krízového štábu SR – TU

 1. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
 1. Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva
 1. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Aká je výška dotácie na nájomné

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

V prípade, ak je prenajímateľom správca majetku štátu, výška dotácie je stanovená na úrovni 50 % z pôvodnej výšky zmluvného nájomného, pričom nájomné sa znižuje o polovicu.

Obce (mestá) a vyššie územné celky, ako právnické osoby, môžu v súlade s osobitnými zákonmi, ktoré upravujú nakladanie s majetkom obcí alebo majetkom vyššieho územného celku, znížiť dohodnuté nájomné v nájomnej zmluve, a tým poskytnúť zľavu z nájomného nájomcovi.

Pre výpočet výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie, alebo jeho pomerná časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie.

Maximálna výška pomoci pre žiadateľa (nájomcu), podľa sektoru, v ktorom pôsobí, je uvedená v tabuľke nižšie:

Nájomca Maximálna celková výška pomoci na podnik
Podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe 100 000 EUR
Podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry 120 000 EUR
Podnik pôsobiaci v iných sektoroch 800 000 EUR

Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré sa vzťahujú rôzne maximálne sumy, príjemca vhodnými prostriedkami, ako je napríklad oddelenie účtov, zabezpečí, aby sa pre každú z týchto činností dodržal príslušný strop a aby sa neprekročila celková maximálna suma 800 000 EUR na podnik. Ak podnik pôsobí v sektoroch poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, nemala by sa prekročiť celková maximálna suma 120 000 EUR na podnik.

Čo nemožno započítať do výšky nájomného pre poskytnutie dotácie

Do sumy nájomného, ktorá je predmetom žiadosti o dotáciu na nájomné, nemožno zahrnúť:

 • úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (napr. energie),
 • obratovú zložku, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu.

Ak nie je možné platby za služby obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, na účel výpočtu maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %.

Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Uvedené náklady je nutné uhradiť prenajímateľovi okamžite, nevzťahuje sa na ne možnosť splácania v zákonnej lehote do 48 mesiacov.

Ak som už nájomné uhradil

Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti.

Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z nájomného. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku.

Informácie, ktoré musíte zdieľať

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t.j. dotácia na nájomné sa vypláca na účet prenajímateľa.

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, kde prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, ako aj za stranu nájomcu.

Pre správne podanie žiadosti je v prvom rade dôležité vedieť číslo elektronických schránok všetkých štatutárov, ktorý majú právo konať v mene nájomcu.

Pre účely výpočtu výšky dotácie je dôležité si odovzdať údaje o samotnom predmete nájmu a nájomnej zmluvy a výšku dohodnutej zľavy. Pomôckou pre výpočet (ktorý bude rovnako prebiehať aj v rámci vypĺňania elektronického formulára) je možné použiť vzorovú kalkulačku na našich webových stránkach.

Základné informácie, ktoré musí prenajímateľ vedieť o nájomcovi:

 • číslo eSchránky všetkých štatutárov, ktorý môžu konať v mene spoločnosti nájomcu,
 • identifikačné údaje nájomcu (IČO, sídlo nájomcu, veľkosť podniku nájomcu a pod.),
 • identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov, adresa prevádzky a pod.),
 • údaje z nájomnej zmluvy,
  • identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu a pod.),
  • dátum účinnosti zmluvy/dátum ukončenia zmluvy ak k nemu došlo,
  • výška sumy nájomného,
  • dohodnutá zľava z nájomného,
  • a iné.
 • údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu,
 • údaje o konečnom užívateľovi výhod, v prípade, ak výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR,
 • údaje o doteraz prijatej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení.

Nájomca musí informovať prenajímateľa o splnených podmienkach, ktoré nájomca preukazuje vyhlásením.
Prenajímateľ a nájomca potvrdzujú svojimi kvalifikovanými elektronickými podpismi správnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti.

Ak sme sa nedohodli

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nájomcovia, ktorí sa s prenajímateľom nedohodnú na zľave, budú môcť nájomné splácať 4 roky. Uvedené môžu využiť nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného.

Ak nájomca nájomné už uhradil, bude môcť prenajímateľovi uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie, ako bolo obdobie obmedzeného užívania nehnuteľnosti, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tie budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Uvedené právo majú nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného. Počas obdobia platenia splátok prenajímateľ nie je oprávnený nájomcovi jednostranne zvýšiť výšku nájomného, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020. Nájomné sa v takomto prípade bude môcť zvýšiť len vtedy, ak sa na zvýšení nájomného prenajímateľ a nájomca spolu dohodnú.

Návody ako postupovať

Dotácia na nájomné v kocke – je informatívnym dokumentom, ktorý predstavuje pre žiadateľa hlavný podporný nástroj pre spoľahlivú orientáciu v prostredí podmienok a pravidiel poskytovania dotáciestanovenej výzvou na predkladanie žiadostí o dotáciu na úhradu nájomného.

Pre lepšiu orientáciu pri samotnom podávaní žiadosti prostredníctvom elektronického podania na portáli Slovensko.sk, sme pre Vás pripravili aj príručky elektronického podania formuláru, ktoré Vás krok po kroku prevedú celým procesom podania žiadosti, ako na strane prenajímateľa, tak na strane nájomcu.

Dokumenty na stiahnutie:

Inštruktážne videá:

Dokumenty súvisiace s poskytnutím dotácie na úhradu nájomného:

 Ako dotáciu zaúčtovať

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje autorizované podpisy prenajímateľa a nájomcu a má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa.

Formulár je pre účely účtovníctva postačujúcim podkladom, pričom účtovný doklad si je potrebné vytvoriť, tzn. doplniť náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.

 • zľava prenajímateľ pre nájomcu z účtovného hľadiska bude riešená vystavením dobropisu k faktúre,
 • uplatnením zľavy zo strany prenajímateľa a poskytnutím dotácie o nájomné dôjde k zníženiu základu dane,
 • nájomcovi ako platiteľovi DPH sa za oprávnený výdavok nepovažuje DPH, ak si môže uplatniť jej odpočítanie.

Nájomca nie je platiteľ DPH

Položka % Suma nájomného bez DPH DPH
Pôvodne dohodnutá suma nájomného 100 % 1 000,00 € 200,00 €
Dohodnutá suma nájomného 30 % 300,00 € 60,00 €
Suma nájomného po zľave 70 % 700,00 € 140,00 €
Dotácia na nájomné (schválená zo ŠR) 30 % 300,00 € 60,00 €
Úhrada nájomného po zľave a dotácií 40 % 400,00 € 140,00 €*

* Nájomca má nárok na odpočet DPH, v prípade ak si už zažiadal odpočet DPH, je povinný ho uhradiť prenajímateľovi

Príklady a často kladené otázky

Otázka č. 1: Má nájomca prevádzkujúci obchod s potravinami nárok na poskytnutie dotácie na nájomné?

Maloobchodná prevádzka s potravinami nemá nárok na dotáciu na nájomné, keďže potraviny neboli na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2595/2020 z 15. marca 2020 zatvorené, verejnosť nemala podstatne obmedzený zákaz prítomnosti v prevádzke a činnosť predajne bola obmedzená iba dodržiavaním prísnych hygienických opatrení.

Otázka č. 2: Má nájomca prevádzkujúci školský bufet nárok na poskytnutie dotácie na nájomné?

Nájomca s prevádzkou bufetu, ktorý predáva potraviny v škole alebo v inom školskom zariadení má nárok na dotáciu, keďže činnosť jeho prevádzky bola obmedzená zatvorením škôl a prerušením vyučovania na školách, a taktiež došlo k obmedzeniu prítomnosti verejnosti v priestoroch jeho prevádzky.

Otázka č. 3: Má nájomca právo na dotáciu, ak bola nájomná zmluva uzatvorená 20. januára 2020 s právom užívania nehnuteľnosti od 1. februára 2020?

Ak prenajímateľ a nájomca uzatvorili nájomnú zmluvu 20. januára 2020 s právom užívať nehnuteľnosť od 1. februára 2020, môže nájomca získať dotáciu na nájomné, pretože podmienka užívať nehnuteľnosť najneskôr od 1. februára 2020 bola splnená. Ak by bolo v nájomnej zmluve dohodnuté, že právo užívať nehnuteľnosť, resp. nadobudnutie účinnosti nájomnej zmluvy bolo až 5. februára 2020, na takýto prenájom nie je možné dotáciu získať. Pri posudzovaní nároku na dotáciu na nájomné je dôležité, odkedy vzniklo právo nájomcu predmet nájomnej zmluvy užívať (podmienka najneskôr do 1. februára 2020, vrátane).

Otázka č. 4: Za aké obdobie má nájomca nárok žiadať dotáciu na nájomné?

Štát bude nájomcom poskytovať dotáciu len na nájomné, ktoré sa bude vzťahovať na tzv. „obdobie sťaženého užívania“ nehnuteľnosti. Týmto obdobím je obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené uzavretím predmetu nájmu, znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

Príklad:

 1. Kaderníctvo prevádzkuje svoju činnosť v prenajatých priestoroch. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 15. marca 2020 muselo byť zatvorené od 16. marca 2020 do 5. mája 2020. Nájomca bude môcť získať dotáciu len na nájomné za uvedené obdobie.
 2. Fitnescentrum muselo byť na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 15. marca 2020 zatvorené od 16. marca 2020 do 2. júna 2020. Prevádzkovateľ fitnescentra môže získať dotáciu na nájomné týkajúce sa len za uvedené, teda do 2. júna 2020, kedy mohlo byť na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR otvorené.
 3. Reštaurácia mala svoju prevádzku otvorenú postupne v súlade s uvoľňovaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Od 22. apríla 2020 predávala jedlá len cez výdajné okienko, od 6. mája 2020 mohla ponúkať jedlá a nápoje na vonkajšej terase a od 20. mája mohla poskytovať stravovacie služby aj vo vnútorných priestoroch reštaurácie pri dodržiavaní prísnych hygienických podmienok. Vzhľadom na to, že do 19. mája 2020 mala reštaurácia podstatne obmedzenú prítomnosť verejnosti v priestoroch prevádzky a jedlá mohla vydávať iba v obmedzenom režime, môže požiadať o dotáciu na nájomné za obdobie od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 (vrátane).

Otázka č. 5: Ako dlho môže nájomca splácať prenajímateľovi neuhradené nájomné za sťažené obdobie?

Neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti bude môcť nájomca uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca s prvou splátkou k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na poskytnutí zľavy z nájomného a po schválení dotácie na nájomné poskytne Ministerstvo hospodárstva SR dotáciu na účet prenajímateľa, prípadnú neuhradenú časť nájomného musí doplatiť sám nájomca (zľava na nájomnom nižšia ako 50 %).

Rovnakú možnosť splácať nájomné v 48 rovnakých mesačných splátkach budú mať aj tí nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytne žiadnu zľavu z nájomného.

Príklad:

 1. Nájomca mal uzatvorenú prevádzku v obchodnom centre od 16. marca 2020 do 19. mája 2020. Prenajímateľ priestorov mu z nájomného týkajúceho sa tohto obdobia poskytol zľavu 30 % a od Ministerstva hospodárstva SR dostal dotáciu v rovnakej výške 30 %. Mesačné nájomné týchto priestorov je 6 000 eur. Zvyšných 40 % neuhradeného nájomného, čo je 2 400 eur, bude môcť nájomca splatiť v 48 rovnakých splátkach, teda vo výške 50 eur mesačne v každej splátke.
 2. V akom termíne bude nájomca nájomné splácať? Ak sa mimoriadna situácia skončila 15. júna 2020, bude prvá splátka neuhradeného nájomného splatná k 15. júlu 2020 a nasledujúce splátky vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
 3. Ak prenajímateľ neposkytne nájomcovi žiadnu zľavu z nájomného, môže nájomca využiť 48-mesačný splátkový kalendár na neuhradenú časť nájomného. Mesačná splátka nájomného bude 125 eur (6 000 eur nehradené nájomné / 48 mesačných splátok). Ak sa mimoriadna situácia skončila 15. júna 2020, prvá splátka nájomného bude splatná k 15. júlu 2020.

Otázka č. 6: Môže dotáciu na nájomné získať aj nájomca, ktorý už nájomné uhradil prenajímateľovi v plnej výške?

Dotáciu na nájomné budú môcť získať aj tí nájomcovia, ktorí uhradili prenajímateľovi nájomné za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti. Príspevok na nájomné budú môcť získať na také dlhé obdobie v budúcnosti, aké zodpovedá obdobiu sťaženého užívania nehnuteľnosti. Nájomca bude môcť získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Prípadnú zvyšnú časť nájomného za rovnako dlhé obdobie ako bolo obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti, ktorú nepokryje zľava prenajímateľa a ani dotácia od štátu, budú môcť títo nájomcovia tiež splácať v 48 rovnakých mesačných splátkach.

Príklad:

 1. Nájomca prevádzky v obchodnom centre mal od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 zatvorenú prevádzku. Napriek tomu v zmysle nájomnej zmluvy hradil svojmu prenajímateľovi nájomné v plnej výške. Za celé obdobie užívania priestorov v sťaženom období mal uhradiť nájomné vo výške 5 000 eur, ktoré prenajímateľovi uhradil v plnej výške. Nájomca požiada prenajímateľa o zľavu z budúceho nájomného, aby mohol získať aj dotáciu na nájomné. Zľavu z nájomného bude žiadať na nájomné pripadajúce na rovnako dlhé obdobie, ako je obdobie, počas ktorého mal od 16. marca 2020 do 19. mája 2020 uzatvorenú prevádzku (spolu 65 dní). Bude to napríklad zľava za obdobie od 1. júla 2020 do 3. septembra 2020 (spolu 65 dní). Aj na uvedené obdobie bude nájomné vo výške 5 000 eur.
 2. Prenajímateľ sa dohodne s nájomcom na poskytnutí zľavy 20 % z budúceho nájomného na obdobie od 1. júla 2020 do 3. septembra 2020, čo bude zľava vo výške 1000 eur. Rovnakou čiastkou 1000 eur prispeje na budúce nájomné aj štát. Zvyšné budúce nájomné pripadajúce na obdobie od 1. júla 2020 do 3. septembra 2020 vo výške 3000 eur, ktoré nepokryla zľava prenajímateľa a ani dotácia štátu, môže nájomca splácať v 48 rovnomerných splátkach.

Otázka č. 7: Môžu dotáciu na nájomné získať aj prepojené osoby?

Dotáciu na nájomné je možné získať na prenájom nehnuteľností medzi prepojenými osobami za rovnakých podmienok, za akých na to nárok majú nezávislé osoby.

Príklad:

Obchodná spoločnosť má dvoch spoločníkov s rovnomerným 50 % podiel na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti. Jeden zo spoločníkov je zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú si obchodná spoločnosť prenajíma. Prevádzka obchodnej spoločnosti bola na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na určité obdobie zatvorená a nájomné za uvedené sťažené obdobie bolo 1000 eur. Obchodná spoločnosť ako nájomca nájomné neplatila. Fyzická osoba ako prenajímateľ poskytne na túto časť nájomného svojej obchodnej spoločnosti 50 % zľavu (500 eur). V prípade, že so žiadosťou o dotáciu prenajímateľ a nájomca uspejú, ďalších 50 % (500 eur) uhradí prenajímateľovi Ministerstvo hospodárstva SR.

Kde sa môžem informovať

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Tel. kontakt: 02/4854 1111

Webové sídlo: www.najmy.mhsrsk

E-mailová adresa: najmy@mhsr.sk

Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk

Ústredné kontaktné centrum 02/3580 3083