Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky

SOS dotácia

Pre fyzickú osobu, ktorá z dôvodu KS nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej SZČ, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia KS a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Oprávnený žiadateľ/cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá

a) z dôvodu KS nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej SZČ, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia KS (12. marca 2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby,

b) nepoberá žiadnu formu dôchodku, nemocenskej dávky, pomoci v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, dávky v nezamestnanosti, príspevok na opatrovanie alebo obdobnú podobu dávok zo zahraničia,

c) nie je žiadateľom o žiaden z príspevkov 1. až 4. uverejnených na webových stránkach pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk,

d) aspoň 15 kalendárnych dní v mesiaci, za ktorý žiada o príspevok, spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Tieto podmienky vyhlasuje fyzická osoba čestným vyhlásením. Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, môžu byť predmetom následných kontrol.

Pri porovnaní so zvyšnými štyrmi druhmi finančných príspevkov, o tento SOS príspevok môže požiadať z hľadiska podnikajúcich osôb aj fyzická osoba, ktorá

  • je podnikom v ťažkostiach a nikoho nezamestnáva,
  • má nedoplatky na daniach alebo odvodoch /táto podmienka sa považuje za splnenú na účely poskytnutia tejto formy podpory/,
  • má 100 % pokles tržieb a žiadny ďalší príjem podliehajúci dani z príjmov fyzickej osoby,
  • nečerpá žiaden zo štyroch druhov finančných príspevkov,
  • má prerušenú alebo zrušenú živnosť, alebo
  • jej oprávnenie na podnikanie naďalej trvá, ale v mesiaci, za ktorý žiada o príspevok, nedosiahla žiaden príjem z dôvodu nevykonávania činnosti pre krízovú situáciu.

V rámci finančných príspevkov /označených 1. až 4. na stránke www.pomahameludom.sk / môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku na každé opatrenie, pričom pre príspevok č. 4 – SOS dotácia – platí:

  • poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 4A /SOS dotácia – SZČO/ a 4B /SOS dotácia – 1osobová s.r.o./ nie je možné a žiadateľ si môže vybrať len jednu z možností;
  • poskytovanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 /Príspevok podľa % poklesu tržieb-SZČO/ a súbežne v rámci opatrenia č. 4 /Príspevok na náhradu straty príjmu-SZČO, 1osobová s.r.o./ nie je možné;

Výška príspevku:

Paušálny príspevok/humanitárna pomoc vo výške 210,- eur. Stačí, ak sú podmienky nároku splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Spolu najviac 1 600,- eur v príslušnom rozpočtovom roku.

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytovalo SOS dotáciu na základe žiadostí doručených najneskôr do 7. augusta 2020 (vrátane) a dňom 8. augusta 2020 zastavilo prijímanie nových žiadostí o SOS dotáciu.
Vyplatením SOS dotácie za mesiac august sa poskytovanie dotácie fyzickým osobám podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. ukončuje.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov