Kategórie
Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc

Slovenská záručná a rozvojová banka

Poskytuje niekoľko druhov pomoci – odklad splátok úverov určený súčasným klientom a prevádzkový úver „Podnikateľ 2020″.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podporuje podnikanie na Slovensku v súlade s hospodárskou politikou štátu. Zameriava sa predovšetkým na rozvoj malého a stredného podnikania, poľnohospodárskych subjektov, ale aj na financovanie miest a obcí a obnovu bytových domov. Jej vlastníkom a jediným akcionárom je Ministerstvo financií SR.

I. Odklad splátok úverov

SZRB na základe žiadosti dlžníka (v prípade, že ste jej klientom) a doloženia nevyhnutných informácií, v skrátenom a zjednodušenom režime posúdi rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné zníženie splátok úveru. Odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený. Pomoc je určená podnikateľom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandemickej situácie na svoje podnikanie.

Základné podmienky:

 • odklad splátok úveru až na 9 mesiacov pre doposiaľ riadne splácajúcich klientov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom o finančnej pomoci
 • o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia trvania pandémie je možné požiadať najviac jedenkrát
 • odklad splátok istiny neznamená odpustenie istiny ani úrokov
 • úver je štandardne úročený naďalej aj po dobu odkladu splátok úveru
 • odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu klienta
 • za odklad splácania úveru nebude SZRB požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty
 • povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu úverovej zmluvy bez potreby uzavrieť k nej dodatok
 • súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou úverovej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje
 • právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru
 • povolený odklad splácania úveru nesmie klientovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Klient o ukončenie odkladu splácania úveru požiada banku na základe osobitnej žiadosti; tým sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru.

Informácie o odklade splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

Žiadosť o odklad splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

*Odklad splátok vám odporúčame využiť vtedy, ak ste v naozaj kritickej finančnej situácii a nemáte vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním úveru ako dôsledku pandémie.

II. Poskytnutie prevádzkového úveru „PODNIKATEĽ 2020″

Na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti malému zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom (MSP), s možnosťou získania finančnej pomoci Ministerstva financií SR vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru.

Oprávnený žiadateľ:

MSP, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť.

Celková výška úveru a jeho parametre:

 • od 10 000,- eur do 350 000,- eur a zároveň maximálna výška úveru nesmie presiahnuť
  50 % celkového obratu za rok 2019
 • doba splatnosti je 3 roky
 • jednorazové alebo postupné čerpanie úveru
 • odklad splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru
 • splácanie istiny úveru vždy k 21. dňu príslušného kalendárneho mesiaca a splácanie úrokov vždy ku koncu kalendárneho mesiaca (po uplynutí 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru).

Finančná pomoc je poskytovaná vo forme: 

 • záruky za úver
 • úhrady úrokov z úveru, tzv. bonifikácia úroku.

Finančné prostriedky z úveru je možné použiť na:

 • financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti
 • financovanie investícii do hmotného a/alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti
 • splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a/alebo zdravotným poisťovniam.

Všeobecné podmienky pre získanie záruky za úver:

 • MSP vykonáva svoju činnosť aspoň jedno ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úver
 • MSP nemá uvedené v predmete činností činnosť agentúry dočasného zamestnávania a/alebo sprostredkovanie zamestnania za úhradu
 • Sociálna poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní
 • zdravotná poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní
 • voči MSP nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
 • splnenie ďalších podmienok určených bankou.

Postup podania žiadosti MSP o poskytnutie úveru:

 • vyplnenie tlačiva „Žiadosť o poskytnutie prevádzkového úveru PODNIKATEĽ 2020”
 • predloženie čestného vyhlásenia spolu s prehľadom a úplnými informáciami o celkovej pomoci de minimis prijatej počas predchádzajúci dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku od iných poskytovateľov, resp. iných schém pomoci de minimis ku dňu podania žiadosti o poskytnutie obchodu
 • predloženie čestného vyhlásenia o stave záväzkov žiadateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam spolu s prehľadom ich výšky a splatnosti, ku dňu podania žiadosti o poskytnutie obchodu
 • predloženie čestného vyhlásenia spolu s prehľadom a úplnými informáciami o stave zamestnancov a výške ročných odvodov za zamestnancov, ku dňu podania žiadosti o poskytnutie obchodu
 • predloženie čestného vyhlásenia o zatvorení prevádzky, v prípade zatvorenej prevádzky na základe príslušných opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), resp. čestného vyhlásenia o inom obmedzení prevádzky alebo iného dopadu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami kvôli pandémii
 • predloženie čestného vyhlásenia, že nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik, alebo ak do takejto skupiny patrí, predloží údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik
 • predloženie čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach
 • podanie žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci.

Bližšie informácie k úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

Poskytuje niekoľko druhov pomoci – odklad splátok úverov určený súčasným klientom, úver na podporu udržania prevádzky („COVID úver”).

EXIMBANKA SR je špecializovanou finančnou inštitúciou, ktorá v sebe spája bankové a poisťovacie činnosti s cieľom podpory exportu.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP