Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Príspevok podľa % poklesu tržieb

Pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia KS na základe opatrenia ÚVZ SR povinne uzatvorili/obmedzili prevádzky či činnosť, určený na čiastočnú náhradu poklesnutých tržieb.

Oprávnený žiadateľ:

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej KS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ na základe opatrenia ÚVZ alebo SZČO a ktorej poklesli tržby.

V rámci finančných príspevkov /označených 1. až 4. na stránke www.pomahameludom.sk / môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku na každé opatrenie, pričom pre príspevok č. 2 – Príspevok podľa % poklesu tržieb-SZČO – platí:

 • poskytovanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 /Príspevok podľa % poklesu tržieb-SZČO/ a súbežne v rámci opatrenia č. 4 /Príspevok na náhradu straty príjmu-SZČO, 1osobová s.r.o./ nie je možné;

Cieľová skupina:

SZČO, ktorá v čase KS prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ na základe opatrenia ÚVZ, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci).

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá

a) prevádzkuje živnosť,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňoví poradcovia, notári, advokáti, audítori, divadelníci, športoví odborníci a pod.),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Podmienkou zároveň je, že ide o SZČO, ktorá

1) bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca

2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo

2) čerpá tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať).

Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá má

a) súbežne uzatvorený pracovný pomer,

b) zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo SZČ v nadväznosti na pokles tržieb, ktorý určí nasledovne:

 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v % zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB MAREC 2020 POKLES TRŽIEB APRÍL 2020 A ĎALŠIE MESIACE KS
menej ako 10% 0,- eur menej ako 20 % 0,- eur
od 10 % – 19,99 % 90,- eur ≥ 20 % 180,- eur
od 20 % – 29,99 % 150,- eur ≥ 40 % 300,- eur
od 30 % – 39,99 % 210,- eur ≥ 60 % 420,- eur
40 a viac % 270,- eur ≥ 80 % 540,- eur

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje SZČO čestným vyhlásením:

 1. že nebol k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach, t. j. že preňho neplatí, že je bez intervencie štátu takmer s určitosťou odsúdený na vylúčenie z podnikateľskej činnosti v krátkodobom alebo strednodobom horizonte, t.j. ak nastane aspoň jedna z nasledujúcich okolností:
 2. viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch SZČO sa prekryla akumulovanými stratami;
 3. je predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá na zaradenie do kolektívneho konkurzného konania na žiadosť veriteľov;
 4. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
 5. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac febaruár 2020,
 6. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 7. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 8. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 9. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 10. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 11. pokles tržieb v čase MO a v dôsledku opatrenia ÚVZ SR.

Odporúčanie pre postup zistenia, či ste k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach:

Pri zisťovaní, či ste podnikom v ťažkostiach, vychádzate z vašich účtovných podkladov, ktorých rozsah a štruktúra závisia od toho, či vediete podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujete výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).

Ak vediete podvojné účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s polovicou hodnoty vášho vlastného imania (pred započítaním straty z účtovného obdobia).

Ak vediete jednoduché účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel vašich príjmov a výdavkov za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak vediete daňovú evidenciu, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel príjmov a výdavkov z vašej daňovej evidencie za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak ste si v daňovom priznaní za rok 2019 uplatnili/uplatníte paušálne výdavky, vychádzate z dosiahnutého základu dane. Ak ste dosiahli zisk, nie ste podnikom v ťažkostiach. V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov sa u podnikateľa skúma najmä druhá podmienka testovania podniku v ťažkostiach, a teda či na vás nebol vyhlásený konkurz alebo vám nebola poskytnutá pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Od 25. apríla 2020 je možné o príspevok požiadať aj vtedy, ak má SZČO povolený splátkový kalendár pre zaplatenie dlžných súm dane, poistných odvodov do Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne alebo finančných záväzkov voči úradu práce alebo nemáte za mesiac február 2020 splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu na poistné na verejné zdravotné poistenie alebo na sociálne poistenie alebo uhradené splatné finančné záväzky voči úradu práce.

Každá SZČO, ktorá splnila podmienku oprávnenosti vo vzťahu k poisteniu pred 1. júlom 2020, sa na účely opatrenia 2 považuje za oprávneného žiadateľa aj naďalej.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva SZČ, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákona č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov