Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Pandemické ošetrovné

Oprávnená osoba:

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktoré sa počas a z dôvodu KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) stará o dieťa z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení alebo určenú kategóriu dospelých osôb, ktorá nemôže navštevovať zariadenie sociálnych služieb. Pozor! Oprávnenou osobou je aj SZČO v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia (t. j. sedem kalendárnych dní po skončení nemocenského poistenia, alebo osem mesiacov v prípade tehotnej SZČO).

V porovnaní s bežným ošetrovným vyplácaným počas OČR, pre pandemické ošetrovné, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

 1. nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby, kým doteraz pri dieťati trvalo najviac 10 kalendárnych dní;
 2. oprávnená osoba nie je povinná platiť poistné na sociálne poistenie od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, pričom toto poistenie sa jej počas tejto doby neprerušuje;
 3. SZČO na rozdiel od zamestnanca na ošetrovné nemusí získať určitý počet dní nemocenského poistenia;
 4. platí však povinnosť mať zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca (napr. ak si SZČO požiadal o OČR v marci, musí mať poistné zaplatené aj za február, a to najneskôr do konca marca). Podmienka zaplateného poistného sa sleduje podľa zákona 5 rokov dozadu a toleruje sa dlžná suma nižšia ako 5,- eur;
 5. v čase poberania ošetrovného môže SZČO naďalej podnikať;‘

Pozor! Výška ošetrovného sa na rozdiel od výšky nemocenského (z 25 % na 55 % DVZ) nezmenila a zostáva v pôvodnej výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

Postup:

Ak ste SZČO, o ošetrovné (pri potrebe ošetrovať osobu pre zatvorenie zariadenia sociálnych služieb a dieťa do 11. roku veku automaticky bez potvrdenia lekára) je potrebné požiadať miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne telefonicky, poštou alebo mailom. Na celé obdobie poberania pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi iba jedna žiadosť. To platí aj v prípade, ak ste podali žiadosť o ošetrovné pred 12. marcom 2020, ak nárok na ošetrovné od tohto dátumu trvá. Žiadosť nie je potrebné podať vopred. Stačí ju poslať aj na konci mesiaca spolu s čestným vyhlásením o tom, ktoré dni ste poskytovali starostlivosť/ošetrovanie. Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14-dňových OČR bez toho, aby ste si museli podávať novú žiadosť, s výnimkou ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni nahlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. Nakoľko premlčacia lehota na uplatnenie nároku na ošetrovné sú tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila, nemusí SZČO obratom po uzatvorení školských a predškolských zariadení zasielať na pobočku Sociálnej poisťovne žiadosť o ošetrovné.

Oprávnené obdobie:

Nárok na pandemické ošetrovné trvá počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán rozhodol o zatvorení školských a predškolských zariadení či zariadení sociálnych služieb.

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické ošetrovné poskytuje Sociálna poisťovňa.

Formulár na podanie žiadosti, čestné vyhlásenie k nemu, rovnako ako aj mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno mailom zaslať, nájdete TU. Korešpondenčné adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno zaslať poštou, nájdete TU.

Povinnosti okresných úradov a poskytovateľov sociálnych služieb

Okresný úrad v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti poskytuje Sociálnej poisťovni na účel následnej kontroly splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné do 10. dňa kalendárneho mesiaca údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a rodnom čísle dieťaťa, ktoré sa nezúčastnilo v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, a o období, v ktorom sa toto dieťa nezúčastnilo na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Oslobodenie od platby poistného počas ošetrovného

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť:

 • poistné na nemocenské poistenie,
 • poistné na dôchodkové poistenie a
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pandemického ošetrovaného. 

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená osoba a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť:

 • povinné nemocenské poistenie,
 • povinné dôchodkové poistenie a
 • povinné poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pademického ošetrovného.

Právny základ:

Zákon č. 258/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov