Kategórie
Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP

Opatrenia na úseku BOZP

Liberalizácia niektorých povinností v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

I. Všeobecné povinnosti zamestnávateľa pri BOZP počas KS

Zamestnávateľ je povinný z hľadiska BOZP uplatňovať všeobecné zásady prevencie, ku ktorým patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika. Je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný v čase KS v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov:

a) Vykonať preventívne opatrenia na pracovisku, napr:

 • zabezpečiť pracovisko dezinfekčnými prostriedkami;
 • zabezpečiť na pracovisku zvýšenú mieru ochrany hygieny a vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov a zariadení;
 • zabezpečiť pre zamestnancov zdravotné rúška alebo respirátory podľa pokynov a odporúčaní krízového štábu;
 • zabezpečiť minimalizáciu styku zamestnancov s tretími osobami a pod.

b) Vykonať následné opatrenia na pracovisku, napr.:

 • nariadiť zamestnancovi lekársku kontrolu na zistenie, či nie je nakazený;
 • nariadiť zamestnancovi, aby počas inkubačnej doby zostal v domácom prostredí, a ak sú splnené podmienky, vykonával prácu z domu.

V prípade, ak sa zamestnanec (okrem tzv. pendlera) vrátil zo zahraničia, v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je povinný absolvovať izoláciu v zariadeniach určených štátom na účely vykonania testu na ochorenie COVID-19, a následne po zistení negatívneho výsledku sa takémuto zamestnancovi nariaďuje 14-dňová domáca izolácia. Počas tejto doby je zamestnanec posudzovaný ako práceneschopný (PN).

II. Prijatie opatrení, ktoré zamestnávateľov odbremeňujú od povinností

Týka sa to povinností, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia počas KS, nie je možné zo strany zamestnávateľa splniť, alebo by to bolo preňho obzvlášť náročné či neprimerane zaťažujúce, s odôvodnením, že celospoločenské preventívne opatrenia majú v tomto čase prioritu pred plnením niektorých povinností podnikateľov.

a) Zrušenie povinnosti oboznamovať zamestnancov s pravidlami BOZP

Zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť s pravidlami BOZP, s ktorými by inak zamestnanca bol povinný oboznámiť v niektorej zo situácií (napr. prijatie do zamestnania, preloženie na iné pracovisko, zaradenie na inú prácu a pod.), ak:

 • k tejto situácii došlo počas KS;
 • túto povinnosť nie je možné objektívne splniť;
 • nesplnenie povinnosti nevedie k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia; a
 • túto povinnosť si splní ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania KS.

b) Predĺženie viacerých lehôt v oblasti BOZP

V uvedených prípadoch lehoty, ktorých koniec pripadne na čas trvania KS spočívajú (neplynú), resp. ak ich koniec pripadne na čas 1 mesiaca odo dňa odvolania KS, považujú sa za zachované, ak zamestnávateľ splní povinnosť do 1 mesiaca po odvolaní KS.

 • na vykonanie opakovaného oboznamovania zamestnancov s pravidlami BOZP;
 • na účasť na rekondičných pobytoch;
 • na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti;
 • na absolvovanie aktualizačných odborných príprav;
 • na vykonanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol pracovných prostriedkov.

III. Ďalšie zúženie povinností podnikateľov na úseku ochrany zdravia pri práci

A) Podnikatelia v postavení zamestnávateľov:

V rámci opatrení v prospech podnikateľov nebudú zamestnávatelia musieť plniť niektoré ďalšie povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci svojich zamestnancov. Odbremenenie od povinností, sa týka:

 • posudzovania zdravotného rizika pri práci a vypracovania písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác podľa zdravotného rizika;
 • viacerých oznamovacích a evidenčných povinností, napr. poskytovania kópie posudku o riziku zástupcom zamestnancov, predkladania zoznamu zamestnancov lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, uchovávania lekárskych posudkov či oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov zaradených do druhej kategórie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a rovnako v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS) predkladať tomuto orgánu návrhy na zaradenie prác do tretej alebo štvrtej kategórie, vrátane návrhov na zmenu;
 • vypracovania prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci;
 • poskytovania súčinnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri prešetrovaní pracovných podmienok;
 • umožnenia vstupu PZS na pracovisko a poskytnutia času na plnenie jej odborných činností, a ďalších[1];

Zamestnávateľ je povinný splniť si uvedené povinnosti bezprostredne po skončení KS, okrem povinnosti vykonať opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov faktorom práce a pracovného prostredia, ktorú musí dodržiavať aj počas trvania KS.

B) Fyzické osoby-podnikatelia, ktorí nezamestnávajú iné fyzické osoby (FO) a vykonávajú prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie:

V prípade týchto podnikateľov sa odbremenenie od povinností týka:

 • posudzovania zdravotného rizika pri práci a vypracovania písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika;
 • zabezpečenia posudzovania svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu;
 • predkladania návrhu na zaradenie svojej práce do tretej alebo štvrtej kategórie vrátane návrhov na zmenu;
 • uchovávania posudkov o zdravotnej spôsobilosti.

Podnikateľ je povinný splniť si uvedené povinnosti bezprostredne po skončení KS, okrem povinnosti vykonať opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov faktorom práce a pracovného prostredia, ktorú musí dodržiavať aj počas trvania KS.

IV. Obmedzenie činnosti PZS

V čase KS poskytovatelia PZS, ktorí sú držiteľmi oprávnenia na výkon PZS a poskytovatelia PZS, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

 • nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracoviskách zamestnávateľov;
 • nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok;
 • vykonávajú len poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou so zameraním na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v čase KS, a to najmä telefonicky alebo elektronickou formou, nie na pracoviskách zamestnávateľov. 

V. Obmedzenie posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu

Počas doby trvania KS sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (ani opätovné posúdenie) na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nevykonávajú:

 • u zamestnancov;
 • FO-podnikateľov, ktorý nezamestnávajú iné FO,
 • u osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie,

okrem zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase KS z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti sa nahrádza čestným vyhlásením, ktoré sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia KS.

VI. Obmedzenie posudzovania zdravotného stavu na účely uznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

V čase KS sa neposudzuje zdravotný stav osôb na účel uznania/neuznania choroby z povolania či ohrozenia z chorobou z povolania. V tejto súvislosti príslušné orgány verejného zdravotníctva ani neprešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania. 

VII. Rozšírenie liberačných dôvodov pri porušení povinností

Ten, komu z právnych predpisov v oblasti zdravotníctva vyplývajú povinnosti, ktorých porušenie je inak správnym deliktom alebo priestupkom, sa zbaví zodpovednosti za nesplnenie týchto povinnosti, ak preukáže, že v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s riešením aktuálnej situácie, nemohol tieto povinnosti splniť.

Pozor, zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť splniť si ju po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbavila tejto zodpovednosti.

Právny základ:

Zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony