Kategórie
Dane Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Odklad daňového priznania a platby dane

Pre všetky právnické ako aj fyzické osoby, ktoré nestihli podať daňové priznanie do konca marca.

Oprávnená osoba:

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov (ďalej len “daňový subjekt”).

Predmet opatrenia:

Odklad povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov a povinnosti zaplatiť daň z príjmov

  1. za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 bez akéhokoľvek oznámenia až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (čím sa nahrádza pôvodne ustanovený termín 30. jún 2020),
  2. za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, na základe oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podaného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mal príjmy zo zahraničia) od pôvodného termínu na podanie daňového priznania,
  3. v prípade ak podal riadny odklad daňového priznania, pričom predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, bez akéhokoľvek oznámenia až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;

Pozor! Posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO je naviazané na údaje o príjmoch, ktoré SZČO vykáže v podanom daňovom priznaní. Preto v prípade SZČO, ktoré nepodali DP k dani z príjmov podnikania fyzickej osoby za rok 2019 do 31.03. 2020, ako aj pre tie SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania sa bude posudzovať vznik sociálneho poistenia k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie DP využijúc odklad.

Zánik sociálneho poistenia sa bude posudzovať k poslednému dňu druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie DP využijúc odklad. Na prechodné obdobie od 1. júla 2020 do prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie DP využijúc odklad, sa na účely zistenia vzniku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO, ktorá nepodala DP k dani z príjmov FO za rok 2019 do 31. marca 2019, použije príjem za rok 2018. Povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vzniká vtedy, ak príjem zo SZČ bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu.

Finančné riaditeľstvo SR bude oznamovať Sociálnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre takéto posúdenie.

Praktické príklady:

Príklad č. 1: Ak zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019 a obdobie pandémie skončí napr. v júli 2020, termín na podanie daňového priznania bude mať daňový subjekt do 31.8.2020 a rovnako aj daň z príjmov bude splatná dňom 31.8.2020).

Príklad č. 2: Ak zdaňovacím obdobím je hospodársky rok a ten končí napr. 31.3.2020, termín na podanie daňového priznania bude mať daňový subjekt k 30.6.2020 a od tohto termínu si môže predĺžiť daňové priznanie do 30.9.2020 alebo do 31.12.2020 – ak mal príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Príklad č. 3: Ak si daňový subjekt riadne predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2020 a obdobie pandémie skončí v júni 2020, termín na podanie daňového priznania sa mu automaticky predlžuje do 31.7.2020

Formulár na oznámenie predĺženia lehoty (Pozor! Nie automatického odkladu, kedy oznámenie nie je potrebné) nájdete na webovom sídle Finančnej správy TU.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 127/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony