Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Príspevok na mzdu zamestnancov

Pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia KS na základe opatrenia ÚVZ SR síce neboli povinní uzatvoriť/obmedziť prevádzky, ale napriek tomu k obmedzeniu/prerušeniu ich prevádzky došlo, určený na náhradu 80 % priem. mzdy zamestnanca, ktorého pracovné miesto udržia. Možno si vybrať z dvoch foriem – úhrada náhrady mzdy alebo paušálny príspevok v závislosti od % poklesu príjmu.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá zamestnáva (SZČO), na ktorého sa v čase vyhlásenej KS nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ, ale ktorý napriek poklesu tržieb udrží pracovné miesta.

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území SR podľa osobitného predpisu,

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území SR.

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá

a) prevádzkuje živnosť,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňoví poradcovia, notári, advokáti, audítori, divadelníci, športoví odborníci a pod.),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

V rámci finančných príspevkov /označených 1. až 4. na stránke www.pomahameludom.sk / môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku na každé opatrenie, pričom platí:

 • v prípade, ak žiadateľ – zamestnávateľ spĺňa podmienky poskytnutia príspevku v rámci dvoch opatrení v jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si žiadosť o poskytnutie príspevku prostredníctvom toho opatrenia, v rámci ktorého má prevažujúci počet kalendárnych dní;
 • v prípade, ak má zamestnávateľ jednu prevádzku, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o príspevok len v rámci jedného opatrenia;
 • v prípade ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 /Príspevok na mzdu zamestnancov – povinne zatvorená prevádzka/ a súbežne v rámci opatrenia č. 3 /Príspevok na mdzu zamestanncov – obmedzená prevádzka/, avšak na iné prevádzky;
 • poskytovanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 /Príspevok podľa % poklesu tržieb-SZČO/ a súbežne v rámci opatrenia č. 4 /Príspevok na náhradu straty príjmu-SZČO, 1osobová s.r.o./ nie je možné;

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (medzi ktoré patrí napr. aj situácia, ak zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu zamestnancom pre opatrenie úradu verejného zdravotníctva alebo iného príslušného orgánu). Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúce osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka.

Výška príspevku:

A. úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur, alebo

B. paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles tržieb zamestnávateľa, ktorý určí nasledovne:

 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB MAREC 2020 POKLES TRŽIEB APRÍL 2020 A ĎALŠIE MESIACE KS
menej ako 10 % 0,-eur menej ako 20 % 0,- eur
od 10 % – 19,99 % 90,- eur ≥ 20 % 180,- eur
od 20 % – 29,99 % 150,- eur ≥ 40 % 300,- eur
od 30 % – 39,99 % 210,- eur ≥ 60 % 420,- eur
40 a viac % 270,- eur ≥ 80 % 540,- eur

Pozor! K príspevku typu B – Pri žiadosti o príspevok za mesiac apríl 2020 a nasledujúce mesiace ovplyvňuje výšku príspevku nie len % pokles tržieb, ale aj výška hrubej mzdy zamestnanca, nakoľko výška paušálneho príspevku môže byť max. 80 % hrubej mzdy zamestnanca, za ktorého daný príspevok žiadane. Tzn., že ak máte pokles tržieb 80 % a viac, nemáte automaticky nárok na výšku príspevku na zamestnanca v sume 540,- eur, nakoľko ak 80 % hrubej mzdy daného zamestnanca je nižšia suma ako suma 540,- eur, tak máte nárok na príspevok v tejto nižšej sume.

Príspevok bude možné poskytovať na náhradu mzdy zamestnanca vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo inou písomnou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovaného príspevku. Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Pozor!  K príspevku typu A – Zamestnanec, ktorý mal počas mimoriadnej situácie prekážky na strane zamestnávateľa, má podľa Zákonníka práce nárok na náhradu mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy prislúchajúcej za čas prekážky na strane zamestnávateľa. Výška príspevku na jedného zamestnanca je teda najmenej v sume minimálnej mzdy prislúchajúcej za čas prekážky na strane zamestnávateľa, ktorá je zo strany štátu ohraničená 80 % priemerného zárobku, zostávajúci rozdiel teda musí zamestnávateľ uhradiť zamestnancovi z vlastných zdrojov.

Príklad: Ak je priemerný zárobok zamestnanca 600 eur mesačne a bol celý mesiac na prekážke, zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, teda 480 eur. Aby sa dodržala podmienka minimálnej mzdy, musí byť vyplatená náhrada mzdy zamestnancovi vo výške 580 eur. Vzhľadom na to, že príspevok od štátu je striktne 80 % priemerného zárobku, v danom prípade vo výške 480 eur, zvyšných 100 eur musí zamestnávateľ zamestnancovi uhradiť z vlastných zdrojov.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje zamestnávateľ čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov zrušenia/premiestnenia zamestnávateľa či z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca,
 3. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
 11. pokles tržieb v prípade zamestnávateľa, ktorý sa uchádza o paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles tržieb.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadosti a výkazy v rámci opatrenia  (A, B) za mesiac JÚL je možné zaslať najneskôr do 30. septembra 2020.

Postup pri podávaní žiadosti za AUGUST:
Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú opakovane o pomoc v rámci toho istého opatrenia zašlú príslušnému úradu práce iba vyplnený výkaz za august. Do výkazu je potrebné uviesť číslo dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí si vyberajú iné opatrenie ako za predchádzajúce mesiace, alebo žiadajú o pomoc prvýkrát zašlú príslušnému úradu práce žiadosť a vyplnený výkaz za august.  

Zamestnávatelia môžu prejsť z opatrenia A na B alebo naopak. Musia podať novú žiadosť na dané opatrenie a zároveň oznámiť úradu ukončenie pôvodnej dohody. Je možné aj poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia A a B, avšak na iné prevádzky.

Žiadosti a výkazy v rámci opatrenia (A, B) za mesiac AUGUST je možné zasielať najneskôr do 31. októbra 2020.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva SZČ, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov