Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Lehoty, konania a sankcie

Prerušenie výkonu daňovej kontroly, daňového konania, plynutia lehôt či ich predĺženie.

I. Prerušenie výkonu daňovej kontroly:

Ak počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) prebieha daňová kontrola, vrátane tej ktorá začala ešte pred jej vypuknutím, prerušuje sa na žiadosť daňového subjektu, so zachovaním právnych účinkov úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti. Kontrola sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti o prerušenie až do skončenia obdobia pandémie. V prípade, že sa v kontrole pokračuje (nebola podaná žiadosť) a daňový subjekt mal vykonať určitý úkon, avšak už uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota plynie nanovo, ak úkon ešte nebol vykonaný.

II. Prerušenie daňového konania:

Ak počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) prebieha daňové konanie, vrátane toho ktoré začalo ešte pred jej vypuknutím, prerušuje sa na žiadosť daňového subjektu, so zachovaním právnych účinkov úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti. Konanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti o prerušenie až do skončenia obdobia pandémie. V prípade, že sa v konaní pokračuje (nebola podaná žiadosť) a daňový subjekt mal vykonať určitý úkon, avšak už uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota plynie nanovo, ak úkon ešte nebol vykonaný.

III. Lehoty v daňovom konaní:

Počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.

IV. Lehoty v účtovníctve:

Počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) sa predlžujú lehoty účtovných jednotiek na plnenie si niektorých povinností v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ide o povinnosť viesť účtovníctvo, zostaviť účtovné závierky, výročné správy a nechať si overiť účtovné závierky audítorom a uložiť účtovné dokumenty do registra účtovných závierok. Povinnosti možno splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

V. Administratívne delikty:

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov podanom podľa sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta počíta do dňa začatia obdobia pandémie.

Správca dane nevyrubí úrok z omeškania, ak daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov podľa daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu. Tento rozdiel je daňový subjekt povinný vrátiť.

Pokuta sa neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zníži daňový preplatok na dani z príjmov pred jeho vrátením.

Od 21. mája sa pokračuje v prerušených konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov