Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

eKasa

Pre podnikateľov sa odkladajú mnohé oznamovacie povinnosti súvisiace s registračnými pokladnicami.

Oprávnená osoba:

Podnikateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorý je povinný evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice (eKasy)

Predmet opatrenia:

Odklad plnenia oznamovacích povinností držiteľa eKasa klient. Konkrétne povinnosť oznámiť zmenu obchodného mena, predajného miesta (ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla) alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej sa pokladnica eKasa klient používa. Tieto povinnosti sa považujú za splnené, ak sa tieto skutočnosti oznámia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (ak posledný deň lehoty na splnenie povinnosti uplynie počas jej trvania).

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19