Kategórie
Som pendler Som pendler Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera

Regulácia pendlerov

Cezhraničné dochádzaním za prácou a pre iné dôvody počas KS.

Vzhľadom na fakt, že mnoho Slovákov cestuje za prácou kúsok za hranice SR, a naopak, veľa Slovákov žijúcich v pohraničných oblastiach prichádza za prácou na územie SR, pristúpilo sa k úprave tzv. pendlerov s cieľom zlepšiť podmienky v súvislosti s dochádzaním za prácou počas krízovej situácie (KS).

Kto sa považuje za pendlera:

  • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, podobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO) v prihraničných oblastiach na území susedného štátu do 30 km od hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o výkone práce alebo potvrdenia o výkone práce.
  • osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, podobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO) na území SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o výkone práce alebo potvrdenia o výkone práce. Výnimka sa týka aj osôb žijúcich s týmito osobami v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.
  • občania SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi
    v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.
  • osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR, a ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa v Poľskej republike do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR.
  • osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v Poľskej republike, a ktoré obhospodarujú pozemky v SR do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice.

Tieto osoby sú povinné preukázať sa na hranici SR hodnoverným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť v slovenskom jazyku  (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

Tieto osoby sú povinné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne telefonicky informovať lekára, ktorý týmto osobám poskytuje zdravotnú starostlivosť v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým majú tieto osoby uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú v SR poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na linku 112.