Kategórie
Som cudzinec Som cudzinec Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov počas KS.

a) Uvoľnenie vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky

Voľný režim s vybranými krajinami

Osoby, ktoré od 18. septembra 2020 vstúpia na územie Slovenskej republiky z menej rizikových krajín: Austrálske spoločenstvo, Bulharsko, Cyperská republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva), Fínska republika, Grécka republika, Írska republika, Island, Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Talianska republika, nie sú povinné preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym RT-PCR testom na COVID-19 a nemusia ísť do domácej karantény.

Všetky ostatné krajiny mimo uvedeného zoznamu sú považované za rizikové.

b) Vstup ostatných cudzincov na územie Slovenskej republiky

Príchod z rizikovej krajiny EÚ

Osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu EÚ,  neuvedenú v zozname tzv. menej rizikových krajín, môžu postupovať dvomi spôsobmi:

 • preukážu sa  negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19 zo zahraničného laboratória, nie starším ako 72 hodín, alebo
 • nastúpia do domácej izolácie.

Ak sa osoba rozhodne pre domácu izoláciu:

 • pri vstupe do Slovenskej republiky je povinná sa registrovať na stránke: http://korona.gov.sk/ehranica. Potvrdenie o registrácii je potrebné si odložiť pre prípad policajnej kontroly.
 • najskôr v piaty deň izolácie podstúpi RT-PCR test. Ak je výsledok negatívny, môže izoláciu ukončiť.
 • v prípade, že sa osoba nachádza v izolácii, nemá príznaky ochorenia a neobdrží výsledky testu, izolácia  sa končí 10 dňom jej dovŕšenia.
 • izolácia platí aj pre ostatných členov domácnosti. Ak lekár alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nenariadia inak, deti do troch rokov sa nemusia testovať. Izoláciu najmladšie deti končia spolu s ostatnými členmi domácnosti.

Príchod z rizikovej krajiny mimo EÚ

Osobám, ktoré vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu.

Tieto osoby sa musia najneskôr pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa zaregistrovať na stránke http://korona.gov.sk/ehranica a odložiť si potvrdenie o registrácii.

Osoby prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z krajín mimo „zoznamu menej rizikových krajín“ musia túto skutočnosť okrem príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva oznámiť aj poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria (v prípade detí), s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území SR takúto dohodu uzatvorenú,  sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria vystaví osobám v izolácii PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo ošetrujúci lekár dieťaťa neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré nemusia ísť do karantény (bez preukazovania sa negatívnym testom), pre zdravotnícky personál a opatrovateľov, obyvateľov prihraničných oblastí, pre osoby, ktorým boli udelené výnimky a študentov.

Predkladať negatívny test na COVID-19 nemusia štátni príslušníci tretích krajín, ktorí Slovenskom prechádzajú do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných látok.

Opatrenie UVZ SR zo dňa 17. 9. 2020 TU

Viac informáci k opatreniam na hraniciach:

Karanténa a cestovanie

UVZ SR

Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili rizikovú krajinu, sú povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.

Zároveň každý cestujúci, ktorý priletí na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Elektronická verzia formuláru je na stránke: Ministerstva dopravy a výstavby SR

Tranzit cez územie Slovenskej republiky

Od 20. júna je občanom členských štátov EÚ povolené vykonať tranzit cez územie SR do iného členského štátu EÚ. Tieto osoby sú povinné prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt.

c) Zachovanie platnosti pobytov

Všetky prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť končí počas KS alebo do 1 mesiaca po jej skončení, zostávajú v platnosti do 2 mesiacov od skončenia KS.

1. Zmeny v konaní o udelení/obnovení pobytu:

 • ak si žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu príde cudzinec podať po skončení nariadených opatrení, tak policajný útvar bude môcť akceptovať predkladané doklady aj v prípade, ak budú v tom čase už staršie ako 90 dní, za podmienky, že nevycestoval z územia SR od skončenia KS do momentu podania žiadosti o pobyt,
 • do doby 180 dní od podania žiadosti o pobyt, v ktorej má daná osoba pricestovať a po ktorej pobyt zaniká, sa nezapočítava obdobie trvania KS;
 • ak má cudzinec prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na 5 rokov a počas KS sa zdržiava v zahraničí, môže žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podať na zastupiteľskom úrade SR (veľvyslanectve, generálnom konzuláte);
 • ak má cudzinec udelený prechodný pobyt na účel podnikania a budúci rok bude žiadať o jeho obnovenie, nebude musieť splniť zákonnú podmienku minimálneho príjmu/zisku za tento rok, ak k žiadosti priloží čestné vyhlásenie o tom, že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním KS počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia;
 • do odvolania prijímajú oddelenia cudzineckej polície len žiadosti o obnovenie prechodného pobytu a o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas.

2. Úprava lehôt pri pobyte cudzincov:

Niektoré lehoty, po uplynutí ktorých cudzinecká polícia môže zrušiť prechodný pobyt cudzinca, sa predlžujú o obdobie trvania KS. Ide o lehotu:

 • 60 dní od zániku zamestnania, ak má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania;
 • 30 dní od úspešného vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, ak má prechodný pobyt na účel štúdia;
 • 30 dní od riadneho skončenia štúdia na vysokej škole, ak má prechodný pobyt na účel štúdia alebo osobitnej činnosti (činnosť vyplývajúca z programov vlády SR alebo z programov EÚ).

Do odvolania KS takisto neplynú lehoty na:

 • odovzdanie dokladu o zdravotnom poistení (štandardná lehota je 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte);
 • odovzdanie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (štandardná lehota je 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte na päť rokov, resp. 30 dní od podania žiadosti o vydanie modrej karty na cudzineckej polícii alebo od podania žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas dieťaťa osoby s trvalým pobytom na neobmedzený čas);
 • hlásenie zmeny mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade, výmeny cestovného dokladu a zmenu miesta pobytu (štandardná lehota je 5 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala);
 • ohlásenie straty, krádeže alebo poškodenia cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa zákona o pobyte cudzincov (napr. dokladu o pobyte) (štandardná lehota je 5 pracovných dní odo dňa, keď sa o strate, krádeži alebo poškodení osoba dozvedela);
 • oznámenie zániku účelu pobytu (štandardná lehota je 3 pracovné dni);
 • vycestovanie (štandardná lehota je posledný deň oprávneného pobytu alebo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bola žiadosť o udelenie/obnovenie pobytu zamietnutá alebo pobyt zrušený);
 • podanie žiadosti o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ak došlo k strate, krádeži, poškodeniu alebo zneužitiu dokladu (štandardná lehota je 5 pracovných dní);
 • oznámenie zmeny údajov v doklade „Dodatočné údaje o zamestnaní“ (štandardná lehota je 5 pracovných dní);
 • odovzdanie pracovnej zmluvy, ak žiadateľ o vydanie modrej karty priložil k žiadosti o jej vydanie písomný prísľub zamestnávateľa (štandardná lehota je 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte);
 • oznámenie začiatku a skončenia nezamestnanosti držiteľa modrej karty (štandardná lehota je 5 pracovných dní);
 • hlásenie zmeny zamestnávateľa držiteľa modrej karty (štandardná lehota je najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom).

d) Podmienky zamestnávania cudzinca počas KS

Cudzinec zamestnaný na základe:

 • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktorému v čase KS uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania alebo podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu a v čase KS ešte nebol obnovený prechodný, alebo
 • povolenia na zamestnanie, ktorému v čase KS uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte, alebo podal žiadosť o obnovenie uvedených pobytov a v čase KS ešte nebol obnovený

môže v období KS pracovať za nasledovných podmienok:

 • aj bez potreby vydania nového potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, resp. udelenia nového povolenia na zamestnanie,  pričom platnosť vydaných potvrdení (ktorá by inak uplynula počas trvania KS alebo do jedného mesiaca odo dňa jej odvolania) sa zachováva až do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania KS),
 • len u zamestnávateľa, u ktorého pracoval v čase udeleného prechodného pobytu a v pracovnej zmluve budú uzatvorené minimálne rovnaké podmienky ako doteraz (t.j. nedochádza k zmene miesta výkonu práce, profesie ani zamestnávateľa),
 • zamestnávateľ doložil Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) platnú pracovnú zmluvu.

Povinnosť zamestnávateľa:

Zamestnávateľ písomne informuje ÚPSVaR o zamestnaní takéhoto cudzinca do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania predložením kópie platnej pracovnej zmluvy

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

Zákon č. 127/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony