Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy

Dotácia na kompenzáciu ekonomickej straty prevádzkovateľov osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19 je zameraná na náhradu poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik v období, v ktorom mal významne sťažené podmienky vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v období od vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. marca 2020 do 31. júla 2020 (ďalej len „sťažené obdobie“).

Oprávnení žiadatelia:

Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

 • je mikro, malým alebo stredným podnikom,
 • je prevádzkovateľom autobusovej dopravy v zmysle§ 24a §25 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vozidlami s obsaditeľnosťou nad deväť osôb,
 • nevykonáva činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť:

 1. vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 3. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
 4. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 5. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
 6. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 8. v žiadosti označiť konečných užívateľov výhod, ak výška pomoci podľa schémy prevyšuje 100 000 eur na žiadosť,
 9. splniť podmienky stanovené v schéme pomoci.

Žiadateľ preukáže splnenie podmienok uvedených v bodoch 2, 6, 7 a 9 vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie uvedeným vo formulári žiadosti o dotáciu.

Podmienky uvedené v bodoch 1, 3, 4 a 5 sa v súlade s ustanovením § 13 a ods. 2 zákona považujú za splnené.

Výpočet nároku na dotáciu

Žiadateľ vypočíta pokles tržieb na základe porovnania tržieb z predaja služieb súvisiacich  
s činnosťou osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy v sťaženom období
od 12. 03. 2020 do 31. 07. 2020  s referenčným obdobím od 12. 03. 2019 do 31. 07. 2019.

Pre stanovenie výšky dotácie na kompenzáciu tržieb je smerodajný rozdiel súčtu tržieb vykazovaného obdobia predchádzajúceho roka (A) a súčtu tržieb vykazovaného obdobia
v kompenzovanom roku (B), t. j. A – B =  C (vyjadrenie straty v sledovanom období)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi vo výške najviac 60% vyčísleného poklesu tržieb, maximálne však do výšky 1000 eur na autobus za mesiac (počet autobusov x 1000 eur
za mesiac), pričom žiadateľ vychádza z počtu autobusov, ktoré vlastnil počas sťaženého obdobia.

Predkladanie žiadostí:

Žiadosti o dotáciu sa zasielajú Ministerstvu hospodárstva SR.

Termín na podanie žiadostí: od 07. 09. 2020 do30.11.2020

Dôležité linky:

Výzva: https://www.mhsr.sk/uploads/files/eQ5h8iW7.pdf

Príloha č. 1 – Žiadosť:  https://www.mhsr.sk/uploads/files/kpXUgmiH.docx

Príloha č. 2 – Kalkulačka: https://www.mhsr.sk/uploads/files/lpgX6P0l.docx  

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie: https://www.mhsr.sk/uploads/files/eQM90Hkf.docx

Príloha č. 4 – Prehľad o prijatej pomoci: https://www.mhsr.sk/uploads/files/4ikPfdYH.docx

Zmluva: https://www.mhsr.sk/uploads/files/moyveIbt.doc  

Poznámka: Pre uľahčenie formálnej kontroly zmlúv o poskytnutí dotácie zasielajú žiadatelia okrem 4 originálov zmlúv aj ich elektronickú verziu vo „worde“ na e-mailovú adresu: svoboda@mhsr.sk.

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Podpora pre cestovný ruch

Ministerstvo dopravy SR pripravilo podporný rámec pre subjekty v oblasti cestovného ruchu na zmiernenie negatívnych dopadov v súvislosti s prijatými obmedzeniami pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejavil v ich ekonomickej situácii. Výzva funguje na základe preplatenia 10%  tržieb z rovnakého obdobia minulého roka. Požiadať je možné aj za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia.

Oprávnení prijímatelia:

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • 49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • 55 – Ubytovanie
 • 56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 77.21 – Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
 • 82.3 – Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 85.51 – Športová a rekreačná výchova
 • 91.02 – Činnosti múzeí
 • 91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 – Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 93.11 – Prevádzka športových zariadení – aquaparky
 • 93.19  – Ostatné športové činnosti – prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný lov a rybolov, činnosť horských vodcov
 • 93.21 – Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
 • 93.29 – Činnosti rekreačných parkov a pláží.

Oprávnenosť čerpania

Zariadenia cestovného ruchu, ktorým v danom období poklesli tržby o 40% vrátane v konkrétnych mesiacoch. Žiadosť je možné podať aj za jednotlivé konkrétne mesiace.

Dotknuté obdobie: 1. 4. 2020 – 30. 12. 2021

Bližšie informácie k úveru nájdete na webovom sídle MINDOP SR TU

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

Uznesenie vlády SR č. 704/2020 z 4. novembra 2020

V období od 9. novembra do 14. novembra 2020 v čase od 05:00 do 01:00 hod. nasledujúceho dňa sa vzťahuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu so zákazom vychádzania na územné obvody okresov:

Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysuckú Nové Mesto, Žilina

Výnimky z obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, v uvedených okresoch pre osoby:

 1. ktorá sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v prípade ak sa jedná o RT-PCR test;
  • od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020, v prípade ak sa jedná antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19; certifikát je vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR, subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“;
 2. dieťa do desiatich rokov veku,
 3. pôsobiace v bezpečnostnom systéme SR a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia; krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020,  v prípade ak sa jedná o RT-PCR test;
  • od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 v prípade ak sa jedná antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19; certifikát je vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR; (vykonáva subjekt podieľajúci sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť).
 4. ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • v prípade ak sa jedná o RT-PCR test alebo antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19, vykonaného subjketom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR vykonaným počas trvania zákazu od 9. novembra do 14. novembra v zmysle uznesenia vlády SR č. 704/2020;
 5. ktoré, prekonali ochorenie COVID-19 a majú príslušný doklady nie starší ako 3 mesiace;
 6. ktoré preukážu doklad o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období od 1. augusta do 23. októbra 2020;
 7. ktoré mali počas 7. a 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ SR alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusel sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19;
 8. ako vodiči nákladnej dopravy alebo autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádky v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie SR, ak územie SR opustia do 48 hodín od vstupu;
 9. ktoré sú alebo boli v čase trvania zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 704/2020 vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a možno preukázať jej negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19, vykonaného Zborom väzenskej a justičnej stráže;
 10. ktoré boli
  • diagnostikované stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím;
  • dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra;
  • dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
  • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo radiológom plánovanej liečby;
 11. ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Výnimky z obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, v uvedených okresoch na cesty:

 • v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť; účelom cesty je napr. nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt;
 •  v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a cestu späť;
 • do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť;
 • na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť;
 • na vykonanie antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR;
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 • dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 • žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V rámci územia Slovenskej republiky, mimo uvedené okresy platia výnimky v zmysle nevyhnutných ciest a pre osoby s vyššie uvedenými ochoreniami, resp. v prípadoch prekonania ochorenia COVID -19 max. za posledné 3 mesiace platí výnimka z obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v prípadoch:

 1. ktorá sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 v prípade ak sa jedná o RT-PCR test; alebo
  • od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v prípade ak sa jedná antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19; certifikát je vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR, subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“;
 2. pôsobiace v bezpečnostnom systéme SR a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia; krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020,  v prípade ak sa jedná o RT-PCR test; alebo
  • od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 v prípade ak sa jedná antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19; certifikát je vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR; (vykonáva subjekt podieľajúci sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť).
 3. ktorá sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • v prípade ak sa jedná o RT-PCR test alebo antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19, vykonaného subjketom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR vykonaným počas trvania zákazu od 9. novembra do 14. novembra v zmysle uznesenia vlády SR č. 704/2020.

Doterajšie platné uznesenie:

Uznesenie vlády SR č.693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Úrazový príplatok – COVID-19

Úrazový príplatok slúži na dorovnanie rozdielu medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, respektíve náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Oprávnený príjemca úrazového príplatku v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • Zamestnanec, ktorý sa pri výkone povolania nakazil ochorením COVID-19, u ktorého je preukázateľný kontakt s ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh.
 • Osoby, ktoré nie sú zamestnancami, ale majú nárok na úrazový príplatok v prípade nákazy COVID-19 pri výkone činnosti, uvedené v §17 ods. 2 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:
  • žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi,
  • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo pri plnení úloh denného režimu,
  • vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl SR,
  • fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a v iných občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba
   z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi a člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru,
  • fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania,
  • dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí,
  • dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania.

Výška príplatku:

25% z denného vymeriavacieho základu zamestnanca (spolu s nemocenskou dávkou 
80 % hrubého príjmu zamestnanca).

Príklad: Zamestnanec s mesačnou hrubou mzdou 709,10 eura (v čistom 567,32 eur), dostane v prípade nákazy ochorením COVID-19 pri výkone povolania kombináciou nemocenskej dávky a úrazového príplatku 599,20 eur mesačne.

Podmienka pre priznanie nároku na úrazový príplatok:

 • Potvrdenie zamestnávateľa, že zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného
  z dôvodu ochorenia COVID-19 pri práci, pri výkone ktorej je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností.
 • Zamestnanec musí byť uznaný za dočasne práceneschopného počas krízovej situácie. Nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 bude zamestnancovi trvať aj po skončení krízovej situácie, a to až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kto nemá nárok na priznanie úrazového príplatku:

 • Netýka sa zamestnancov, ktorí majú diagnostikované podozrenie na ochorenie
  COVID-19: diagnóza U07.2.
 • Zamestnávateľ nepotvrdí súvislosti vzniku ochorenia COVID-19 s výkonom zamestnania jeho zamestnanca.

Ak zamestnávateľ nárok na úrazový príplatok v súvislosti s COVID-19 nepotvrdí, podmienky nároku na úrazový príplatok sa budú posudzovať štandardne, t. j. na základe uznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť (lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v špecializačnom odbore dermatovenerológia).

Zdroj: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení