Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy

Dotácia na kompenzáciu ekonomickej straty prevádzkovateľov osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19 je zameraná na náhradu poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik v období, v ktorom mal významne sťažené podmienky vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v období od vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. marca 2020 do 31. júla 2020 (ďalej len „sťažené obdobie“).

Oprávnení žiadatelia:

Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

 • je mikro, malým alebo stredným podnikom,
 • je prevádzkovateľom autobusovej dopravy v zmysle§ 24a §25 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vozidlami s obsaditeľnosťou nad deväť osôb,
 • nevykonáva činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť:

 1. vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 3. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
 4. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 5. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
 6. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 8. v žiadosti označiť konečných užívateľov výhod, ak výška pomoci podľa schémy prevyšuje 100 000 eur na žiadosť,
 9. splniť podmienky stanovené v schéme pomoci.

Žiadateľ preukáže splnenie podmienok uvedených v bodoch 2, 6, 7 a 9 vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie uvedeným vo formulári žiadosti o dotáciu.

Podmienky uvedené v bodoch 1, 3, 4 a 5 sa v súlade s ustanovením § 13 a ods. 2 zákona považujú za splnené.

Výpočet nároku na dotáciu

Žiadateľ vypočíta pokles tržieb na základe porovnania tržieb z predaja služieb súvisiacich  
s činnosťou osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy v sťaženom období
od 12. 03. 2020 do 31. 07. 2020  s referenčným obdobím od 12. 03. 2019 do 31. 07. 2019.

Pre stanovenie výšky dotácie na kompenzáciu tržieb je smerodajný rozdiel súčtu tržieb vykazovaného obdobia predchádzajúceho roka (A) a súčtu tržieb vykazovaného obdobia
v kompenzovanom roku (B), t. j. A – B =  C (vyjadrenie straty v sledovanom období)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi vo výške najviac 60% vyčísleného poklesu tržieb, maximálne však do výšky 1000 eur na autobus za mesiac (počet autobusov x 1000 eur
za mesiac), pričom žiadateľ vychádza z počtu autobusov, ktoré vlastnil počas sťaženého obdobia.

Predkladanie žiadostí:

Žiadosti o dotáciu sa zasielajú Ministerstvu hospodárstva SR.

Termín na podanie žiadostí: od 07. 09. 2020 do30.11.2020

Dôležité linky:

Výzva: https://www.mhsr.sk/uploads/files/eQ5h8iW7.pdf

Príloha č. 1 – Žiadosť:  https://www.mhsr.sk/uploads/files/kpXUgmiH.docx

Príloha č. 2 – Kalkulačka: https://www.mhsr.sk/uploads/files/lpgX6P0l.docx  

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie: https://www.mhsr.sk/uploads/files/eQM90Hkf.docx

Príloha č. 4 – Prehľad o prijatej pomoci: https://www.mhsr.sk/uploads/files/4ikPfdYH.docx

Zmluva: https://www.mhsr.sk/uploads/files/moyveIbt.doc  

Poznámka: Pre uľahčenie formálnej kontroly zmlúv o poskytnutí dotácie zasielajú žiadatelia okrem 4 originálov zmlúv aj ich elektronickú verziu vo „worde“ na e-mailovú adresu: svoboda@mhsr.sk.