Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy

Dotácia na kompenzáciu ekonomickej straty prevádzkovateľov osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19 je zameraná na náhradu poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik v období, v ktorom mal významne sťažené podmienky vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v období od vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. marca 2020 do 31. júla 2020 (ďalej len „sťažené obdobie“).

Oprávnení žiadatelia:

Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

 • je mikro, malým alebo stredným podnikom,
 • je prevádzkovateľom autobusovej dopravy v zmysle§ 24a §25 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vozidlami s obsaditeľnosťou nad deväť osôb,
 • nevykonáva činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť:

 1. vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 3. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
 4. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 5. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
 6. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 8. v žiadosti označiť konečných užívateľov výhod, ak výška pomoci podľa schémy prevyšuje 100 000 eur na žiadosť,
 9. splniť podmienky stanovené v schéme pomoci.

Žiadateľ preukáže splnenie podmienok uvedených v bodoch 2, 6, 7 a 9 vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie uvedeným vo formulári žiadosti o dotáciu.

Podmienky uvedené v bodoch 1, 3, 4 a 5 sa v súlade s ustanovením § 13 a ods. 2 zákona považujú za splnené.

Výpočet nároku na dotáciu

Žiadateľ vypočíta pokles tržieb na základe porovnania tržieb z predaja služieb súvisiacich  
s činnosťou osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy v sťaženom období
od 12. 03. 2020 do 31. 07. 2020  s referenčným obdobím od 12. 03. 2019 do 31. 07. 2019.

Pre stanovenie výšky dotácie na kompenzáciu tržieb je smerodajný rozdiel súčtu tržieb vykazovaného obdobia predchádzajúceho roka (A) a súčtu tržieb vykazovaného obdobia
v kompenzovanom roku (B), t. j. A – B =  C (vyjadrenie straty v sledovanom období)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi vo výške najviac 60% vyčísleného poklesu tržieb, maximálne však do výšky 1000 eur na autobus za mesiac (počet autobusov x 1000 eur
za mesiac), pričom žiadateľ vychádza z počtu autobusov, ktoré vlastnil počas sťaženého obdobia.

Predkladanie žiadostí:

Žiadosti o dotáciu sa zasielajú Ministerstvu hospodárstva SR.

Termín na podanie žiadostí: od 07. 09. 2020 do30.11.2020

Dôležité linky:

Výzva: https://www.mhsr.sk/uploads/files/eQ5h8iW7.pdf

Príloha č. 1 – Žiadosť:  https://www.mhsr.sk/uploads/files/kpXUgmiH.docx

Príloha č. 2 – Kalkulačka: https://www.mhsr.sk/uploads/files/lpgX6P0l.docx  

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie: https://www.mhsr.sk/uploads/files/eQM90Hkf.docx

Príloha č. 4 – Prehľad o prijatej pomoci: https://www.mhsr.sk/uploads/files/4ikPfdYH.docx

Zmluva: https://www.mhsr.sk/uploads/files/moyveIbt.doc  

Poznámka: Pre uľahčenie formálnej kontroly zmlúv o poskytnutí dotácie zasielajú žiadatelia okrem 4 originálov zmlúv aj ich elektronickú verziu vo „worde“ na e-mailovú adresu: svoboda@mhsr.sk.

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Podpora pre cestovný ruch

Ministerstvo dopravy SR pripravilo podporný rámec pre subjekty v oblasti cestovného ruchu na zmiernenie negatívnych dopadov v súvislosti s prijatými obmedzeniami pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejavil v ich ekonomickej situácii. Výzva funguje na základe preplatenia 10%  tržieb z rovnakého obdobia minulého roka. Požiadať je možné aj za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia.

Oprávnení prijímatelia:

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • 49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • 55 – Ubytovanie
 • 56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 77.21 – Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
 • 82.3 – Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 85.51 – Športová a rekreačná výchova
 • 91.02 – Činnosti múzeí
 • 91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 – Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 93.11 – Prevádzka športových zariadení – aquaparky
 • 93.19  – Ostatné športové činnosti – prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný lov a rybolov, činnosť horských vodcov
 • 93.21 – Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
 • 93.29 – Činnosti rekreačných parkov a pláží.

Oprávnenosť čerpania

Zariadenia cestovného ruchu, ktorým v danom období poklesli tržby o 40% vrátane v konkrétnych mesiacoch. Žiadosť je možné podať aj za jednotlivé konkrétne mesiace.

Dotknuté obdobie: 1. 4. 2020 – 30. 12. 2021

Bližšie informácie k úveru nájdete na webovom sídle MINDOP SR TU