Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

Uznesenie vlády SR č. 704/2020 z 4. novembra 2020

V období od 9. novembra do 14. novembra 2020 v čase od 05:00 do 01:00 hod. nasledujúceho dňa sa vzťahuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu so zákazom vychádzania na územné obvody okresov:

Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysuckú Nové Mesto, Žilina

Výnimky z obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, v uvedených okresoch pre osoby:

 1. ktorá sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v prípade ak sa jedná o RT-PCR test;
  • od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020, v prípade ak sa jedná antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19; certifikát je vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR, subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“;
 2. dieťa do desiatich rokov veku,
 3. pôsobiace v bezpečnostnom systéme SR a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia; krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020,  v prípade ak sa jedná o RT-PCR test;
  • od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 v prípade ak sa jedná antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19; certifikát je vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR; (vykonáva subjekt podieľajúci sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť).
 4. ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • v prípade ak sa jedná o RT-PCR test alebo antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19, vykonaného subjketom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR vykonaným počas trvania zákazu od 9. novembra do 14. novembra v zmysle uznesenia vlády SR č. 704/2020;
 5. ktoré, prekonali ochorenie COVID-19 a majú príslušný doklady nie starší ako 3 mesiace;
 6. ktoré preukážu doklad o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období od 1. augusta do 23. októbra 2020;
 7. ktoré mali počas 7. a 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ SR alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusel sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19;
 8. ako vodiči nákladnej dopravy alebo autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádky v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie SR, ak územie SR opustia do 48 hodín od vstupu;
 9. ktoré sú alebo boli v čase trvania zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 704/2020 vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a možno preukázať jej negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19, vykonaného Zborom väzenskej a justičnej stráže;
 10. ktoré boli
  • diagnostikované stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím;
  • dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra;
  • dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
  • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo radiológom plánovanej liečby;
 11. ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Výnimky z obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, v uvedených okresoch na cesty:

 • v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť; účelom cesty je napr. nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt;
 •  v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a cestu späť;
 • do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť;
 • na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť;
 • na vykonanie antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR;
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 • dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 • žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V rámci územia Slovenskej republiky, mimo uvedené okresy platia výnimky v zmysle nevyhnutných ciest a pre osoby s vyššie uvedenými ochoreniami, resp. v prípadoch prekonania ochorenia COVID -19 max. za posledné 3 mesiace platí výnimka z obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v prípadoch:

 1. ktorá sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 v prípade ak sa jedná o RT-PCR test; alebo
  • od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v prípade ak sa jedná antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19; certifikát je vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR, subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“;
 2. pôsobiace v bezpečnostnom systéme SR a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia; krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020,  v prípade ak sa jedná o RT-PCR test; alebo
  • od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 v prípade ak sa jedná antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19; certifikát je vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR; (vykonáva subjekt podieľajúci sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť).
 3. ktorá sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu, ktorý bol vykonaný
  • v prípade ak sa jedná o RT-PCR test alebo antigénový test certifikovaný na území EÚ na ochorenie COVID-19, vykonaného subjketom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR vykonaným počas trvania zákazu od 9. novembra do 14. novembra v zmysle uznesenia vlády SR č. 704/2020.

Doterajšie platné uznesenie:

Uznesenie vlády SR č.693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.