Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Úrazový príplatok – COVID-19

Úrazový príplatok slúži na dorovnanie rozdielu medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, respektíve náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Oprávnený príjemca úrazového príplatku v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • Zamestnanec, ktorý sa pri výkone povolania nakazil ochorením COVID-19, u ktorého je preukázateľný kontakt s ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh.
 • Osoby, ktoré nie sú zamestnancami, ale majú nárok na úrazový príplatok v prípade nákazy COVID-19 pri výkone činnosti, uvedené v §17 ods. 2 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:
  • žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi,
  • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo pri plnení úloh denného režimu,
  • vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl SR,
  • fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a v iných občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba
   z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi a člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru,
  • fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania,
  • dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí,
  • dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania.

Výška príplatku:

25% z denného vymeriavacieho základu zamestnanca (spolu s nemocenskou dávkou 
80 % hrubého príjmu zamestnanca).

Príklad: Zamestnanec s mesačnou hrubou mzdou 709,10 eura (v čistom 567,32 eur), dostane v prípade nákazy ochorením COVID-19 pri výkone povolania kombináciou nemocenskej dávky a úrazového príplatku 599,20 eur mesačne.

Podmienka pre priznanie nároku na úrazový príplatok:

 • Potvrdenie zamestnávateľa, že zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného
  z dôvodu ochorenia COVID-19 pri práci, pri výkone ktorej je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností.
 • Zamestnanec musí byť uznaný za dočasne práceneschopného počas krízovej situácie. Nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 bude zamestnancovi trvať aj po skončení krízovej situácie, a to až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kto nemá nárok na priznanie úrazového príplatku:

 • Netýka sa zamestnancov, ktorí majú diagnostikované podozrenie na ochorenie
  COVID-19: diagnóza U07.2.
 • Zamestnávateľ nepotvrdí súvislosti vzniku ochorenia COVID-19 s výkonom zamestnania jeho zamestnanca.

Ak zamestnávateľ nárok na úrazový príplatok v súvislosti s COVID-19 nepotvrdí, podmienky nároku na úrazový príplatok sa budú posudzovať štandardne, t. j. na základe uznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť (lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v špecializačnom odbore dermatovenerológia).

Zdroj: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení