Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Dotácia na nájomné

Dotácia na úhradu nájomného je poskytovaná pre prevádzky, ktorých činnosť bola prijatými opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

a) uzavretá;

b) uzavretá z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach;

c) obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;

Pre nájomcov vzniklo tzv. sťaženého užívania predmetu nájmu.

Informácie o dotácií na úhradu nájomného: najmy.mhsr.sk

Dotácia je určená pre prenajímateľa za nájomcu ako náhrada časti nájmu (max. 50%) za dni sťaženého užívania.

Nárok na dotáciu vzniká ak:

a) v predmete nájmu nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom;

b) predmet nájmu sú nebytové priestory z rozhodnutia stavebného úradu, ktoré sú určené na iné účely ako na bývanie;

c) nájomná zmluva musela byť uzavretá do 1. februára 2020. Na zmeny zmluvy, ku ktorým došlo po 12. marci 2020 sa na účely dotácie na nájomné neprihliada;

d) na predmet nájmu sa vzťahuje tzv. sťažené užívanie z dôvodu prijatých opatrení.

Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom a ochota prenajímateľa vzdať sa časti nájmu za dni sťaženého užívania prevádzky nájomcu. Dotácia je max. 50% z výšky nájmu za toto obdobie.

Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok.

Oprávnený predmet nájmu: 

  • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov (napr. parkovísk) a skladových priestorov,
  • trhové miesto. 

Kto je prenajímateľ oprávnený podať žiadosť v mene nájomcu?  

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa.

Prenajímateľom môže byť:

  • fyzická osoba – nepodnikateľ,
  • fyzická osoba – podnikateľ,
  • právnická osoba – nepodnikateľ (napr. občianske združenie, obce a mestá),
  • právnická osoba – podnikateľ.

Prenajímateľom môže byť aj správca majetku štátu, výška dohodnutej zľavy zo strany prenajímateľa v tomto prípade musí byť automaticky dohodnutá vo výške 50 %.

Nájomca môže byť, len:

  • fyzická osoba – podnikateľ
  • právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o.)
  • právnická osoba – nepodnikateľ.

Podanie žiadosti:

Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom služby na podanie elektronického formulára cez Ústredný portál verejnej správy SR „Slovensko.sk“. Žiadosť musí byť riadne vyplnená, pričom automaticky predvypĺňané informácie majú pomocný charakter a je potrebné ich skontrolovať a prípadne manuálne opraviť. Riadne podaná žiadosť musí obsahovať elektronický podpis konateľov, oprávnených konať v mene spoločnosti podľa podmienok stanovených v Obchodnom registri SR, ako za stranu prenajímateľ, tak za stranu nájomcu.

Od 24.8.2020 je možné podpísanie a podanie žiadosti aj splnomocnenou osobou a to za PO a FO- podnikateľa. Táto možnosť neplatí pre prenajímateľov FO-občan.

Žiadosť je podávaná z elektronickej schránky prenajímateľa, nájomcovi je ešte pred podaním sprístupnená na kontrolu a elektronický podpis.

Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020 a pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou.

Obdobie pre účely dotácie

Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie tzv. sťaženého užívania.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva, zriaďovateľmi škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Obdobia sťaženého užívania.

Návody pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu:

Inštruktážne videá:

Ak sme sa nedohodli:

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nájomcovia, ktorí sa s prenajímateľom nedohodnú na zľave, budú môcť nájomné splácať 4 roky. Uvedené môžu využiť nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného.

Ak nájomca nájomné už uhradil, bude môcť prenajímateľovi uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie, ako bolo obdobie obmedzeného užívania nehnuteľnosti, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tie budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Uvedené právo majú nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného. Počas obdobia platenia splátok prenajímateľ nie je oprávnený nájomcovi jednostranne zvýšiť výšku nájomného, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020. Nájomné sa v takomto prípade bude môcť zvýšiť len vtedy, ak sa na zvýšení nájomného prenajímateľ a nájomca spolu dohodnú.

 Ministerstvo hospodárstva SR vykonáva kontrolu poskytnutej dotácie na nájomné podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.

Rovnako je nájomca povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť a uhradiť príslušnú sankciu v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právny základ:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné (pomoc podľa Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení) z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné – De minimis pomoc z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.