Kategórie
Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Som cudzinec Som cudzinec Som pendler Som pendler Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera

Domáca karanténa

Príchod na Slovensko zo zahraničia

 1. Príchod na Slovensko z menej rizikových krajín

Osoby, ktoré prídu na územie Slovenskej republiky z menej rizikových krajín: Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan, nemusia ísť do izolácie a netýka sa ich povinnosť následného testovania na COVID-19.

 1. Príchod na Slovensko z rizikových krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky z rizikových krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska sú povinné:

 1. ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacie zariadenia do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo
 2. preukázať sa po príchode negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín, vykonaným v laboratóriách mimo Slovenskej republiky alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, vykonaným v laboratóriách v Rakúskej republike alebo v Českej republike ,nie starším ako 72 hodín.

Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa skončí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19,
 2. pri bezpríznakovom priebehu na 10 deň izolácie,
 3. u detí do 10 rokov, ktoré majú bezpríznakový priebeh izolácie spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti a vznikla im povinnosť izolácie,
 4. u osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami s nariadenou domácou izoláciou, dňom ukončenia nariadenej izolácie v domácom prostredí.

Osoby, ktoré pri príchode na Slovensko nemajú negatívny test, sa musia registrovať na: http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii na vyzvanie príslušníkom Policajného zboru SR.

 1. Príchod na Slovensko z ostatných rizikových krajín vrátane Veľkej Británie

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenska z ostatných rizikových krajín vrátane Veľkej Británie, sú povinné:

 1. ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacieho zariadenia do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie,
 2. zaregistrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii na vyzvanie príslušníkom Policajného zboru SR.

Deti do 10 rokov nemusia byť po príchode z rizikových krajín povinne testované, ak tak nerozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

 1. Výnimky na hraniciach pre osoby:
 1. s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarska, a ktoré v ostatných 3 mesiacoch prekonali ochorenie
  COVID-19. Musia mať potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia.
 2. s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, nemusia žiadať o výnimku Ministerstvo zdravotníctva SR, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia predložiť lekárske pozvanie alebo potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt v zahraničí presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na stránke: https://cestujem.standardnepostupy.sk
 3. prepravujúce svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska, najneskôr pri odchode zo Slovenska sa musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/
  Pri kontrole predložia vytlačenú registráciu a letenku prepravovanej osoby alebo jej kópiu. Cestu musia vykonať iba cez územie členských štátov EÚ bez zastavenia (s výnimkou tankovanie pohonných látok a nástupu/výstupu prepravovanej osoby).
  Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu.
 1. Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy sú povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.

Zároveň každý cestujúci, ktorý priletí na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Elektronická verzia formuláru je na stránke: Ministerstva dopravy a výstavby SR

Výnimky z izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení

Výnimky z izolácie sa vzťahujú na:

 1. osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne menej rizikové krajiny: Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan,
 2. členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom:                             • tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (potvrdenie Green Lanes),
  • pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí
  a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom
  na pravidelné čistenie rúk,
  • zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,             
 3. vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 4. vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní1.transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
 5. zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní: 1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 /FFP3, 2. maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí, 3.mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčnými prostriedkami na pravidelné čistenie rúk,
 6. po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva SR na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie SR na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva SR k sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom stránky: https://cestujem.standardnepostupy.sk 
 7. po odsúhlasení Ministerstvom vnútra SR na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím SR na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a po odsúhlasení Ministerstvom obrany SR na vstup alebo tranzit príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO,
 8. vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím SR do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie SR,
 9. vykonanie tranzitu osôb s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie SR,
 10. vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie SR,
 11. po odsúhlasení Ministerstvom vnútra SR na osoby, ktoré vstupujú na územie SR na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 12. štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania SR v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia SR, ktorí vstupujú na územie SR počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 13. osoby požívajúce na území SR diplomatické výsady a imunity,
 14. po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území SR miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 15. poslancov Európskeho parlamentu zvolených v SR a ich rodinných príslušníkov,
 16. osoby vyslané na zastupiteľský úrad SR, ktoré vstupujú na územie SR počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 17. osoby, ktoré vstupujú na územie SR z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie SR sú povinné: pri vstupe na územie SR preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou, 2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR z dôvodu uvedeného v bode 1.,
 18. po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva SR na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu SR,
 19. po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby SR na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,
 20. po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod,
 21. osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo v Rakúskej republike. Tieto osoby sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo SR zaregistrovať na stránke: naletisko.mzv.sk a preukázať sa príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

Výnimka z izolácie sa ďalej vzťahuje na:

 1. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a ak spĺňajú tieto podmienky:                                                                    –  majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
  – sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, 
 2. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:                               
  – majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR 
  – a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce,
 3. občanov SR, ak majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, ako aj osoby žijúce s týmito občanmi v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v ich sprievode.

         Osoby vo veku nad desať rokov sa musia preukázať pri vstupe na územie SR:

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 14 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území SR nie starším ako 14 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

4.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v bode 1. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

5.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • na území SR navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o skutočnosti uvedenej bode 1. A že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
 • zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
 • nedovŕšili 26 rokov veku a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o skutočnostiach uvedených bode 1. a 2. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),

7.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,

8.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • prekračujú hranicu SR z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,

9.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti,

10. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území SR do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti,

11.  vstupujú na územie SR z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky alebo sa na územie SR vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa bodu 1 o tejto skutočnosti,

12.  sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej -muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej –muži) alebo MOL Liga (hádzaná –ženy) a
 • prekračujú hranice SR z dôvodu účasti v súťažiach podľa bodu 1.
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto o skutočnosti.

Úrad verejného zdravotníctva SR udelí osobe výnimku iba v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí.

Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, je žiadateľovi zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu.

Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:

Režim na hraniciach s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom:

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky zo susedných krajín: Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúskej republiky sú povinné:

 • ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacie zariadenia do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo
 • preukázať sa po príchode negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín, vykonaným v laboratóriách mimo Slovenskej republiky alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, vykonaným v laboratóriách v Rakúskej republike alebo v Českej republike ,nie starším ako 72 hodín.

Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu na 10 deň izolácie,
 • u detí do 10 rokov, ktoré majú bezpríznakový priebeh izolácie spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti a vznikla im povinnosť izolácie,
 • u osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami s nariadenou domácou izoláciou, dňom ukončenia nariadenej izolácie v domácom prostredí.

Osoby, ktoré nemajú test, sa musia registrovať na: http://korona.gov.sk/ehranica a musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.

Režim s Ukrajinou

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenska z Ukrajiny sú povinné:

 • ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacieho zariadenia do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie,
 • zaregistrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa na vyzvanie potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru SR.

Deti do 10 rokov nemusia byť po príchode z rizikových krajín povinne testované, ak tak nerozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

Výnimky v rámci režimu so susednými krajinami vzťahujúce sa na osoby, ktoré:

 1.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v bode 1. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

2.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • na území SR navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o skutočnosti uvedenej bode 1. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

3.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
 • zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
 • nedovŕšili 26 rokov veku a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o skutočnostiach uvedených bode 1. a 2. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),

4.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,

5.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • prekračujú hranicu SR z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,

6.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti,

7.  majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území SR do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti,

8.  vstupujú na územie SR z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky alebo sa na územie SR vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa bodu 1 o tejto skutočnosti,

9.  sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej -muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej –muži) alebo MOL Liga (hádzaná –ženy) a
 • prekračujú hranice SR z dôvodu účasti v súťažiach podľa bodu 1.
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto o skutočnosti.

 Úrad verejného zdravotníctva SR udelí osobe výnimku iba v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí.

Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

 Podrobnejšie uvedené:  Vyhláška UVZ SR o vstupe na územie SR