Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Kultúrne podujatia

Úprava podmienok realizácie verejných kultúrnych podujatí počas KS (10. marec – 31. december 2020). 

Oprávnená osoba:

Účastník verejného kultúrneho podujatia – osoba, ktorá disponuje lístkom/vstupenkou. 

Predmet opatrenia:

Cieľom je zabezpečiť, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa a zároveň vhodné riešenie pre účatstníka.

Úprava podmienok voči účastníkom podujatia: 

  • možnosť poskytnúť účastníkom poukážku v hodnote zakúpeného lístka na iné podujatie podľa výberu s platnosťou najmenej do konca roka 2021, prípadne predĺžiť platnosť vstupenky (čím sa súčasne zabráni príp. krachu usporiadateľov), ak sa podujatie uskutoční najneskôr do konca roka 2021 a účastník s náhradným termínom súhlasí;
  • ak účastník nesúhlasí s poukážkou či predĺžením platnosti vstupenky alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia , usporiadateľ je povinný vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.

Právny základ:

Zákon 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19