Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Cestovné kancelárie a zájazdy

Kompromisné riešenie pre cestovné kancelária aj ich klientov, aby z objektívnych dôvodov nebola spôsobená neprimeraná negatívna ekonomická záťaž obom stranám.

Oprávnený subjekt: Cestovná kancelária a klient služby uvedenej v zmluve o zájazde.

Predmet opatrenia:

Ak v dôsledku mimoriadnej/krízovej situácie (KS) na Slovensku alebo v mieste zájazdu nemôže cestovná kancelária poskytnúť klientovi služby uvedené v zmluve o zájazde, je oprávnená

 • navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde alebo
 • ho informovať o náhradnom zájazde, ak klient neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde.

Ďalšie podmienky opatrenia:

 • cestovná kancelária informuje klienta o náhradnom zájazde v písomnej forme a klientovi toto oznámenie doručí rovnakým spôsobom, akým bola klientovi doručená zmluva o pôvodnom zájazde;
 • cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s klientom na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021;
 • ak sa cestovná kancelária s klientom do 31. augusta 2021 nedohodnú na poskytnutí náhradného zájazdu, cestovná kancelária je povinná klientovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021;
 • ak klient alebo cestovná kancelária odstúpili od zmluvy v období od 12. marca 2020 do účinnosti týchto zmien, pričom cestovná kancelária nevrátila klientovi všetky platby prijaté na základe zmluvy, je cestovná kancelária oprávnená navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde alebo ho informovať o náhradnom zájazde;
 • ak aj napriek KS s korona pandémiou môže cestovná kancelária zájazd klientovi poskytnúť podľa zmluvy, ale klient so zájazdom nesúhlasí, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu; prvých 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmeny však najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu;
 • cestovná kancelária je povinná do 14 dní odo dňa doručenia informácie o zrušení zájazdu zaslať klientovi oznámenie o náhradnom zájazde;
 • cestovná kancelária nie je počas KS oprávnená požadovať od klienta úhradu splátok ceny zájazdu, s výnimkou ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde;
 • ak klient prijme zmenu v zmluve o zájazde a cena zájazdu, ktorého sa zmena týka je odlišná od sumy uhradenej za zájazd v zmluve, klient a cestovná kancelária si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi cenou za zájazd, ktorý jepredmetom zmeny zmluvy a sumou prijatou na základe zmluvy do 14 dní odo dňa, kedy sa cestovná kancelária s klientom dohodli na poskytnutí náhradného zájazdu;

Práva klienta:

 • klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, má právo odmietnuť náhradný zájazd písomne do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je:
 1. nezamestnaným a zaradeným do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo preukáže písomným dokladom o jeho zaradení v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 2. SZČO alebo jednoosobovou s. r. o., ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci podpory udržania zamestnanosti počas korona situácie, čo preukáže potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,
 3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo preukáže potvrdením o priznanínároku na toto ošetrovné a čestným vyhlásením, že je osamelým rodičom,
 4. tehotnou ženou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo preukáže lekárskym potvrdením,
 5. dôchodcom nad 65, ktorý sa preukáže dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti;
 • náhradný zájazd môže klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, odmietnuť čiastočne, ak aspoň jeden z cestujúcich uvedených v tejto zmluve  je osobou, ktorá má právo náhradný zájazd odmietnuť;
 • ak klient, ktorý má právo zájazd odmietnuť, túto možnosť využije, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu všetkyplatby, ktoré od neho za zájazd prijala bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní ododňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu;
 • ak klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, čiastočne odmietne náhradný zájazd vzhľadom na jedného alebo viacerých cestujúcich z jednej zmluvy o zájazde, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu platby prijaté za cestujúcich, ktorí sa náhradného zájazdu nezúčastnia, bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôrvšak do 14 dní odo dňa doručenia čiastočného odmietnutia náhradného zájazdu.

Právny základ:

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z