Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Poskytovatelia sociálnych služieb

Liberalizácia niektorých povinností v čase KS.

Oprávnený subjekt: Poskytovatelia sociálnych služieb (SS).

Predmet opatrenia:

Liberalizácia niektorých povinností poskytovateľov SS ustanovených v zákone o sociálnych službách, a tým zabezpečenie prevádzkovej udržateľnosti pri poskytovaní SS aj po odvolaní KS.

Úprava povinností či postupov z pohľadu poskytovateľa sociálnej služby:

 • poskytovateľ SS nie je povinný prijať na základe požiadavky samosprávy klienta, ak poskytovateľ nespĺňa podmienky odkázanosti na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby v zariadení, podmienky absolvovania preventívnej karantény a testovania;
 • nebudú plynúť vybrané lehoty, ktorých nedodržanie (ani po výzve VÚC) je dôvodom na výmaz z registra a na zánik oprávnenia na poskytovanie SS; ide o neplnenie takých povinností zo stany poskytovateľa SS, u ktorých to vzhľadom na KS objektívne nie je možné, resp. je sťažené (napr. neplnenie si oznamovacej povinnosti voči VÚC v ustanovenej lehote, nezačatie poskytovania SS do 6 mesiacov od zápisu do registra alebo neuloženie výročnej správy do registra účtovných závierok v ustanovenej lehote); dôvodom úpravy je zníženie administratívneho zaťaženia poskytovateľov SS;
 • nie je nutné dodržiavať personálny štandard z hľadiska maximálneho počtu prijímateľov SS na jedného zamestnanca a minimálneho percentuálneho podielu odborných zamestnancov vo vybraných zariadeniach SS (útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania), a to až do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude ukončená KS);
 • nedôjde k výmazu z registra poskytovateľov SS z dôvodu neplnenia stanovených finančných podmienok poskytovania SS, ak je dôvodom na ich neplnenie KS; ide napr. o neplnenie finančných podmienok z dôvodu evidovaných nedoplatkov, ktoré mohlo poskytovateľovi SS vzniknúť z objektívne sťažených a obmedzených príjmových možností poskytovateľa v KS;
 • finančný príspevok na prevádzku poskytovanej ambulantnej SS sa poskytuje aj počas KS v plnej výške a rovnako v plnej výške sa bude poskytovať na prevádzku pobytovej SS aj počas neprítomnosti prijímateľa SS dlhšej ako 30 dní; navrhovaná úprava vychádza na jednej strane z potreby eliminácie nepriaznivých ekonomických dôsledkov súvisiacich s aktuálnou KS a s ňou súvisiacou faktickou a pretrvávajúcou neprítomnosťou prijímateľov SS v zariadeniach SS, a na druhej strane zabezpečenia verejného záujmu na udržateľnosti a dostupnosti týchto SS a udržaní a podpore zamestnanosti a zamestnateľnosti v SS;
 • v správnych konaniach vedených orgánmi územnej samosprávy budú lehoty spočívať a zmeškané lehoty sa budú odpúšťať, ak nie je zo strany účastníka konania alebo správneho orgánu objektívne možné, alebo je sťažené zabezpečiť podklady na vydanie rozhodnutia alebo vykonanie úkonu v rámci konania;
 • upravujú sa kvalifikačné predpoklady pre výkon práce opatrovateľa v SS (nebude sa vyžadovať splnenie podmienok podľa zákona), stačí zaškolenie kvalifikovaným opatrovateľom;

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Producenti

Osvedčenie o registrácii filmového projektu trvá.

Oprávnený žiadateľ: Držiteľ osvedčenia o registrácii filmového projektu.

Predmet opatrenia:

Prerušenie lehoty na platnosť osvedčenia o registrácii filmového projektu na základe písomného oznámenia žiadateľa, keďže je pozastavená produkcia filmov zaradených do mechanizmu podpory poskytovanej AF.

Viacerí producenti boli nútení odložiť hlavnú časť realizácie filmových projektov, ktorým AF vydal osvedčenie o registrácii filmového projektu, pričom lehota platnosti osvedčenia im plynie ďalej. Následkom tohto môže byť, že na filmový projekt, ktorému uplynie platnosť osvedčenia o registrácii filmového projektu, nebude môcť žiadateľ podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Z uvedeného dôvodu sa:

 • prerušuje plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu na dobu, ktorú si žiadateľ určí, najviac však na 18 mesiacov na základe písomného oznámenia žiadateľa;
 • začatie plynutia doby prerušenia sa bude počítať odo dňa doručenia písomného oznámenia.

Právny základ:

Zákon 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Rozhlasoví vysielatelia

Viacero programových služieb jedného rozhlasového vysielateľa, obmedzenie RTVS.

Oprávnená osoba: Rozhlasoví vysielatelia.

Predmet opatrenia:

1. viacero programových služieb jedného rozhlasového vysielateľa

 • umožňuje sa, aby jeden vysielateľ mal viacero programových služieb, čo doteraz nebolo možné;

2. obmedzenie možností RTVS využívať uvoľnené frekvencie od súkromných vysielateľov

Keďže súkromné rádia v súčasnej situácii nie sú schopné súťažiť o voľné frekvencie (čím môžu prísť o vysielací priestor do budúcna a reklamný priestor) a aby sa zabezpečila podstata duálneho systému (pluralita informačných zdrojov) sa za účelom stabilizácie trhu súkromného vysielania:

 • obmedzuje možnosť RTVS využívať voľné frekvencie z okruhu frekvencií súkromných vysielateľov na prípady, keď o ne dlhodobo nie je záujem medzi ostatnými vysielateľmi;
 • zároveň sa obmedzuje využívanie týchto frekvencií aj časovo tak, aby sa nedostali do užívania RTVS natrvalo.

3. vypustenie počtu licencií na vysielanie rozhlasových programových služieb podľa zákona o digitálnom vysielaní

Právny základ:

Zákon 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

 

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Príjemcovia autorských odmien

Odpustenie odvodu do umeleckých fondov a jeho zdobrovoľnenie do konca marca 2021.

Oprávnená osoba:

Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajúci umeleckým fondom príspevok vo výške 2% z ich hrubých príjmov.

Predmet opatrenia:

Odpustenie odvodu do umeleckých fondov a jeho zdobrovoľnenie do konca marca 2021.

 • do konca roka 2020 sa odpúšťa povinný príspevok do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia) zrážaný umelcom z ich príjmu, a to vo výške 2 % hrubého autorského príjmu;
 • na druhej strane sa však o túto sumu zníži podporný fond pre umelcov, preto sa súčasne ponecháva možnosť príjemcu odmeny na jeho dobrovoľné odvedenie fondom do konca marca 2021 (do tohto času sa bude považovať príspevok za daňovo odpočítateľný náklad)

Právny základ:

Zákon 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Kultúrne podujatia

Úprava podmienok realizácie verejných kultúrnych podujatí počas KS (10. marec – 31. december 2020). 

Oprávnená osoba:

Účastník verejného kultúrneho podujatia – osoba, ktorá disponuje lístkom/vstupenkou. 

Predmet opatrenia:

Cieľom je zabezpečiť, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa a zároveň vhodné riešenie pre účatstníka.

Úprava podmienok voči účastníkom podujatia: 

 • možnosť poskytnúť účastníkom poukážku v hodnote zakúpeného lístka na iné podujatie podľa výberu s platnosťou najmenej do konca roka 2021, prípadne predĺžiť platnosť vstupenky (čím sa súčasne zabráni príp. krachu usporiadateľov), ak sa podujatie uskutoční najneskôr do konca roka 2021 a účastník s náhradným termínom súhlasí;
 • ak účastník nesúhlasí s poukážkou či predĺžením platnosti vstupenky alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia , usporiadateľ je povinný vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.

Právny základ:

Zákon 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

 

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Organizátori kultúrnych podujatí

Úprava podmienok realizácie verejných kultúrnych podujatí počas KS (10. marec – 31. december 2020).

Oprávnená osoba:

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia.

Predmet opatrenia:

Cieľom je zabezpečiť, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa.

Úprava podmienok:

1. na strane usporiadateľa

 • usporiadateľ sa nedostane voči zmluvným partnerom do omeškania a nebude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu z dôvodu neuskutočnenia podujatia, ak by nárok na ňu vznikol vzhľadom na KS;
 • usporiadateľovi sa umožňuje odstúpiť od zmluvy, ak sa strany nedohodli inak, pričom uhradená odmena sa považuje sa bezdôvodné obohatenie, ak sa strany nedohodli inak (okrem nároku za plnenia, ktoré už boli poskytnuté);

2. voči účastníkom podujatia

 • možnosť poskytnúť účastníkom poukážku v hodnote zakúpeného lístka na iné podujatie podľa výberu s platnosťou najmenej do konca roka 2021, prípadne predĺžiť platnosť vstupenky (čím sa súčasne zabráni príp. krachu usporiadateľov), ak sa podujatie uskutoční najneskôr do konca roka 2021 a účastník s náhradným termínom súhlasí;
 • ak účastník nesúhlasí s poukážkou či predĺžením platnosti vstupenky alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia, usporiadateľ je povinný vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.

Právny základ:

Zákon 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Cestovné kancelárie a zájazdy

Kompromisné riešenie pre cestovné kancelária aj ich klientov, aby z objektívnych dôvodov nebola spôsobená neprimeraná negatívna ekonomická záťaž obom stranám.

Oprávnený subjekt: Cestovná kancelária a klient služby uvedenej v zmluve o zájazde.

Predmet opatrenia:

Ak v dôsledku mimoriadnej/krízovej situácie (KS) na Slovensku alebo v mieste zájazdu nemôže cestovná kancelária poskytnúť klientovi služby uvedené v zmluve o zájazde, je oprávnená

 • navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde alebo
 • ho informovať o náhradnom zájazde, ak klient neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde.

Ďalšie podmienky opatrenia:

 • cestovná kancelária informuje klienta o náhradnom zájazde v písomnej forme a klientovi toto oznámenie doručí rovnakým spôsobom, akým bola klientovi doručená zmluva o pôvodnom zájazde;
 • cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s klientom na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021;
 • ak sa cestovná kancelária s klientom do 31. augusta 2021 nedohodnú na poskytnutí náhradného zájazdu, cestovná kancelária je povinná klientovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021;
 • ak klient alebo cestovná kancelária odstúpili od zmluvy v období od 12. marca 2020 do účinnosti týchto zmien, pričom cestovná kancelária nevrátila klientovi všetky platby prijaté na základe zmluvy, je cestovná kancelária oprávnená navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde alebo ho informovať o náhradnom zájazde;
 • ak aj napriek KS s korona pandémiou môže cestovná kancelária zájazd klientovi poskytnúť podľa zmluvy, ale klient so zájazdom nesúhlasí, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu; prvých 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmeny však najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu;
 • cestovná kancelária je povinná do 14 dní odo dňa doručenia informácie o zrušení zájazdu zaslať klientovi oznámenie o náhradnom zájazde;
 • cestovná kancelária nie je počas KS oprávnená požadovať od klienta úhradu splátok ceny zájazdu, s výnimkou ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde;
 • ak klient prijme zmenu v zmluve o zájazde a cena zájazdu, ktorého sa zmena týka je odlišná od sumy uhradenej za zájazd v zmluve, klient a cestovná kancelária si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi cenou za zájazd, ktorý jepredmetom zmeny zmluvy a sumou prijatou na základe zmluvy do 14 dní odo dňa, kedy sa cestovná kancelária s klientom dohodli na poskytnutí náhradného zájazdu;

Práva klienta:

 • klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, má právo odmietnuť náhradný zájazd písomne do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je:
 1. nezamestnaným a zaradeným do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo preukáže písomným dokladom o jeho zaradení v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 2. SZČO alebo jednoosobovou s. r. o., ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci podpory udržania zamestnanosti počas korona situácie, čo preukáže potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,
 3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo preukáže potvrdením o priznanínároku na toto ošetrovné a čestným vyhlásením, že je osamelým rodičom,
 4. tehotnou ženou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo preukáže lekárskym potvrdením,
 5. dôchodcom nad 65, ktorý sa preukáže dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti;
 • náhradný zájazd môže klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, odmietnuť čiastočne, ak aspoň jeden z cestujúcich uvedených v tejto zmluve  je osobou, ktorá má právo náhradný zájazd odmietnuť;
 • ak klient, ktorý má právo zájazd odmietnuť, túto možnosť využije, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu všetkyplatby, ktoré od neho za zájazd prijala bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní ododňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu;
 • ak klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, čiastočne odmietne náhradný zájazd vzhľadom na jedného alebo viacerých cestujúcich z jednej zmluvy o zájazde, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu platby prijaté za cestujúcich, ktorí sa náhradného zájazdu nezúčastnia, bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôrvšak do 14 dní odo dňa doručenia čiastočného odmietnutia náhradného zájazdu.

Právny základ:

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z