Kategórie
Úradné a súdne konania

Príjem z dohody

Evidovaný uchádzač o zamestnanie môže mať zároveň príjem z dohody do mes. výšky sumy živ. minima (210,- eur).

Oprávnená osoba:

Uchádzač o zamestnanie (UoZ) počas vedenia v evidencii.

Predmet opatrenia:

UoZ môžu byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima (210,10,- eur).

Právny základ:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony