Kategórie
Úradné a súdne konania

Príjem z dohody

Evidovaný uchádzač o zamestnanie môže mať zároveň príjem z dohody do mes. výšky sumy živ. minima (210,- eur).

Oprávnená osoba:

Uchádzač o zamestnanie (UoZ) počas vedenia v evidencii.

Predmet opatrenia:

UoZ môžu byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima (210,10,- eur).

Právny základ:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Odklad exekúcie

U fyzickej osoby-nepodnikateľa až na 6 mesiacov, s výnimkou výživného.

O odklad exekúcie, ak sa vymáha peňažné plnenie, a súčasne nejde o výživné, môže požiadať aj FO (nepodnikateľ), a to až na obdobie 6 mesiacov.

Podmienky na odklad exekúcie:

  • podanie žiadosti FO v exekúcii;
  • pripojenie vyhlásenia, že v dôsledku KS spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli
  • jej príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre ňu alebo pre príslušníkov jej rodiny zvlášť nepriaznivé následky;
  • pripojenie vyhlásenia o majetku.

Doba odkladu exekúcie:

Odklad exekúcie začatej po 12. marci 2020  trvá 6 mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020.

Právny základ:

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony