Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

SOS dotácia

Pre fyzickú osobu, ktorá z dôvodu KS nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej SZČ, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia KS a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Oprávnený žiadateľ/cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá

a) z dôvodu KS nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej SZČ, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia KS (12. marca 2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby (do tejto skupiny patria napr. dohodári, ktorí od 12. marca nemajú žiadny príjem, resp. nemajú žiadny príjem za apríl, ale aj ostatné osoby, ktoré sa od 12. marca 2020 ocitli bez príjmu),

b) nepoberá žiadnu formu dôchodku, nemocenskej dávky, pomoci v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, dávky v nezamestnanosti, príspevok na opatrovanie alebo obdobnú podobu dávok zo zahraničia,

c) nie je žiadateľom o žiaden z príspevkov 1. až 4. uverejnených na webových stránkach pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk,

d) aspoň 15 kalendárnych dní v mesiaci, za ktorý žiada o príspevok, spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok/humanitárna pomoc vo výške 105,- eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210,- eur za mesiac apríl až do skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení. Stačí, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Spolu najviac 1 600,- eur v príslušnom rozpočtovom roku.

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR (predpoklad do konca mája 2020).

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadosť za mesiac marec 2020 (ak boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie od 12. marca 2020, resp. neskôr, ale plnenie podmienok trvalo minimálne 10 kalendárnych dní) a apríl (ak podmienky boli splnené od 1. apríla 2020, resp. neskôr, ale minimálne 15 kalendárnych dní) je potrebné predložiť do 15. mája 2020. Za mesiac apríl je možné podať žiadosť od 16. mája 2020. Opatrenie je v rámci projektu tzv. Prvej pomoci predĺžené do 31. mája 2020.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov