Kategórie
Nezaradené Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Pozastavenie živnosti

Pre podnikateľa počas KS aj na obdobie kratšie ako 6 mesiacov, max. na 3 roky.

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

Predmet opatrenia:

Možnosť podnikateľa pozastaviť živnosť už nie je limitovaná lehotou min. 6 mesiacov. Minimálnu dobu trvania pozastavenia zákon neuvádza, t. j. môže byť ľubovoľná, max. doba predstavuje 3 roky.

Cieľ opatrenia:

a) počas pozastavenia živnosti nie je podnikateľ zaťažený odvodovými povinnosťami

Podnikateľ nemusí platiť sociálne odvody, a ak sa nahlási na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ako nezamestnaný, nemusí platiť ani zdravotné odvody, ktoré zaňho počas tohto obdobia bude platiť štát (zdravotné odvody si musia platiť podnikatelia s pozastavenou živnosťou, ktorí budú dobrovoľne nezamestnaní);

b) tieto odvody nemusí ani po obnovení živnosti doplatiť

Pre porovnanie, v prípade opatrenia spočívajúcom v odklade platenia odvodov musí podnikateľ po uplynutí tejto lehoty odvody doplatiť, a to vo výške rovnomerne rozloženej na nasledujúce mesiace. Preto je opatrenie spočívajúce v možnosti pozastaviť živnosť čo i len na kratšie obdobie výhodné pre tých podnikateľov, ktorí sú si istí výpadkom príjmu na určitý čas, a nechcú si povinnosť doplácania odvodov „preniesť” na neskoršie obdobie.

Postup pri pozastavení živnosti:

Pozastavenie živnosti musí podnikateľ oznámiť na jednotnom kontaktnom mieste (JKM) podľa miesta trvalého bydliska, Sociálnej poisťovni (ak platí sociálne poistenie), zdravotnej poisťovni a daňovému úradu, pričom najvhodnejším spôsobom je elektronické pozastavenie živnosti.

Oznámenie o pozastavení živnosti elektronicky sa skladá z nasledujúcich krokov:

  • prihlásenie sa a vyhľadávanie elektronickej služby;
  • otvorenie elektronického formulára;
  • vyplnenie oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti;
  • odoslanie a podpísanie oznámenia elektronickým podpisom;
  • zaplatenie správneho poplatku (2,- eur);
  • vybavenie podania a doručenia potvrdenia.

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19