Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Rodičovský príspevok

Pre oprávnené osoby – napr. rodičov – ktorým nárok na rodičovský príspevok zanikol počas KS.

Oprávnená osoba:

Osoba, ktorej v čase KS (od 12. marca 2020) nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu nesplnenia podmienky nároku na rodičovský príspevok (t. j. ide o prípady, kedy dieťa počas súčasnej krízovej situácie dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), s výnimkou osoby ktorá

a) má príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia,

avšak vrátane osoby, ktorej

b) sa vypláca ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku.

Výška príspevku:

V sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku alebo v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného alebo služobného platu.

Oprávnené obdobie:

Od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia.

Poskytovateľ príspevku:

Rodičovský príspevok aj počas pandémie priznáva a vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19