Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Príspevok podľa % poklesu tržieb

Mnohí podnikatelia sa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie (KS) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ocitli v rôznych situáciách, ktoré spája nedostatok finančných prostriedkov a rôzne iné obmedzenia, čo sa prejavuje aj na úseku zamestnávania.V reakcii na tento stav vláda SR prijala projekt „Prvá pomoc“, ktorým zaviedla priame formy pomoci v podobe príspevkov – či už na udržanie zamestnanosti, alebo pre čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.

Dňa 28.10.2020 bol prijatý projekt „Prvá pomoc+“, ktorým sa menia niektoré podmienky vzťahujúce sa na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie tohto porjektu na mesiace januára až marec 2021.

Príspevok pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), ktorá v čase vyhlásenia KS na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) obmedzila alebo prerušila svoju samostatne zárobkovú činnosť (SZČ), v čoho dôsledku došlo k poklesu tržieb. Príspevok je určený priamo SZČO ako čiastočná náhradu poklesnutých tržieb.

Oprávnený žiadateľ/cieľová skupina:

SZČO, ktorá v čase KS prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ na základe opatrenia ÚVZ, alebo jej poklesli tržby najmenej o 20 %.

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá

 1. a) prevádzkuje živnosť,
 2. b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňoví poradcovia, notári, advokáti, audítori, divadelníci, športoví odborníci a pod.),
 3. c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Príspevok je možné poskytovať SZČO za obdobie od marca do septembra 2020:

 1. nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer,
 2. nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
 3. bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať).

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

Príspevok je možné poskytovať SZČO za obdobie od októbra 2020:

 1. má súbežne uzatvorený pracovný pomer;
 2. nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
 3. jej vznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia po 1.7.2020.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr najneskôr od 2.9.2020.

Výška príspevku za oprávnené obdobie apríl až september 2020:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo SZČ v nadväznosti na pokles tržieb, určený nasledovne:

 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v % zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB

POKLES TRŽIEB

APRÍL až SEPTEMBER 2020

od 20 % – 39,99 % ≥ 20 %

180,- eur

od 40 % – 59,99 % ≥ 40 %

300,- eur

od 60 % – 79,99 % ≥ 60 %

420,- eur

od 80% a viac % ≥ 80 %

540,- eur

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Výška príspevku za oprávnené obdobie apríl až september 2020:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo SZČ v nadväznosti na pokles tržieb, určený nasledovne:

 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v % zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB

POKLES TRŽIEB

OKTÓBER 2020 A ĎALŠIE MESIACE

od 20 % – 39,99 % ≥ 20 %

270,- eur

od 40 % – 59,99 % ≥ 40 %

450,- eur

od 60 % – 79,99 % ≥ 60 %

630,- eur

od 80% a viac % ≥ 80 %

810,- eur

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje SZČO čestným vyhlásením:

 1. že nebol k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach, t. j. že preňho neplatí, že je bez intervencie štátu takmer s určitosťou odsúdený na vylúčenie z podnikateľskej činnosti v krátkodobom alebo strednodobom horizonte, t.j. ak nastane aspoň jedna z nasledujúcich okolností:
  • viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch SZČO sa prekryla akumulovanými stratami;
  • nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá na zaradenie do kolektívneho konkurzného konania na žiadosť veriteľov;
 2. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
  • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac febaruár 2020,
  • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
  • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
  • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
  • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 3. pokles tržieb v čase MO a v dôsledku opatrenia ÚVZ SR.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac september, predkladá žiadosť najneskôr do 30. novembra 2020. Žiadosti a výkazy za mesiac OKTÓBER je možné zasielať od 9. novembra do 31. januára 2021. Žiadateľ predkladá žiadosť vždy za kalendárny mesiaca, v mesiaci ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ ZA SEPTEMBER 2020:

 1. Zamestnávatelia, ktorí žiadajú opakovane o pomoc v rámci toho istého opatrenia:
  • zašlite príslušnému úradu práce už iba vyplnený výkaz za september
  • do výkazu je potrebné uviesť číslo dohody, ktorú ste podpísali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Zamestnávatelia, ktorí si vyberajú iné opatrenie ako za predchádzajúce mesiace,
  alebo žiadajú o pomoc prvýkrát:

  • zašlite príslušnému úradu práce žiadosť a vyplnený výkaz za september
  • pri podávaní žiadosti postupujte podľa inštrukcií uvedených vo zverejnených dokumentoch

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva SZČ, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 682/2020 k návrhu na zmenu podmienok projektu a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákona č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Odporúčanie pre postup zistenia, či ste k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach:

Pri zisťovaní, či ste podnikom v ťažkostiach, vychádzate z vašich účtovných podkladov, ktorých rozsah a štruktúra závisia od toho, či vediete podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujete výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).

Ak vediete podvojné účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s polovicou hodnoty vášho vlastného imania (pred započítaním straty z účtovného obdobia).

Ak vediete jednoduché účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel vašich príjmov a výdavkov za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak vediete daňovú evidenciu, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel príjmov a výdavkov z vašej daňovej evidencie za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak ste si v daňovom priznaní za rok 2019 uplatnili/uplatníte paušálne výdavky, vychádzate z dosiahnutého základu dane. Ak ste dosiahli zisk, nie ste podnikom v ťažkostiach. V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov sa u podnikateľa skúma najmä druhá podmienka testovania podniku v ťažkostiach, a teda či na vás nebol vyhlásený konkurz alebo vám nebola poskytnutá pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.