Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Príspevok na náhradu straty príjmu

Mnohí podnikatelia sa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie (KS) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ocitli v rôznych situáciách, ktoré spája nedostatok finančných prostriedkov a rôzne iné obmedzenia, čo sa prejavuje aj na úseku zamestnávania.V reakcii na tento stav vláda SR prijala projekt „Prvá pomoc“, ktorým zaviedla priame formy pomoci v podobe príspevkov – či už na udržanie zamestnanosti, alebo pre čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.

Dňa 28.10.2020 bol prijatý projekt „Prvá pomoc+“, ktorým sa menia niektoré podmienky vzťahujúce sa na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie tohto porjektu na mesiace januára až marec 2021.

Príspevok pre vybrané skupiny samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), jednoosobové s.r.o. alebo slobondé povolania, ktoré v čase vyhlásenia KS nemajú žiaden príjem. Príspevok je určený ako čiastočná náhrada absencie príjmu.

Oprávnený žiadateľ/cieľová skupina:

 Fyzická osoba, ktorá od 13. marca 2020 nemá žiadny iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti, pričom za príjem sa na tento účel považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, ktorá je:

 • ktorá od 13. marca 2020 prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti, ale nepozastavila/nezrušila oprávnenie na výkon svojej činnosti,
 • SZČO, ktorá nespĺňa podmienky vzniku nároku na opatrenie č. 2,
 • ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny,

Príspevok je možné poskytovať  za obdobie apríl až september 2020:

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

Príspevok je možné poskytovať za obdobie október 2020 a ďalšie mesiace:

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť po 1.2.2020, najneskôr od 2. septembra 2020.

Výška príspevku za október 2020 a ďalšie mesiace: Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315,- eur za mesiac. 

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

jednoosobová s.r.o.

 1. v ktorej je FO jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600,- eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400,- eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu  9 600,- eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne   2 400,- eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,
 2. v ktorej je FO konateľom tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a
 3. ktorej konateľ nie je spoločníkom v inej s.r.o.

 Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá

 a) prevádzkuje živnosť,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňoví poradcovia, notári, advokáti, audítori, divadelníci, športoví odborníci a pod.),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje SZČO či jednoosobová s.r.o. čestným vyhlásením:

 1. od 13. marca 2020 (resp. od 01.04.2020, resp. od 01.05.2020 – podľa obdobia, za ktoré príspevok žiada) nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti),
 2. že nebol k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach, t. j. že preňho neplatí, že je bez intervencie štátu takmer s určitosťou odsúdený na vylúčenie z podnikateľskej činnosti v krátkodobom alebo strednodobom horizonte, t. j. ak nastane aspoň jedna z nasledujúcich okolností:
 3. viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch SZČO sa prekryla akumulovanými stratami;
 4. je predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá na zaradenie do kolektívneho konkurzného konania na žiadosť veriteľov;
 5. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
 6. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac febaruár 2020,
 7. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 8. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 9. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 10. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 11. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadatelia, ktorí si podali žiadosť za mesiac predchádzajúce mesiace ju nemusí podávať opätovne, pokiaľ sa nezmenili skutočnosti, ktoré majú vplyv na jeho nárok. Ak už v ďalšom mesiaci nespĺňa podmienky pre poskytnutie príspevku, oznámi to elektronicky príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že si v danom mesiaci neuplatňujete nárok na príspevok.

Žiadosť sa predkladá do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiadateľ žiada o poskytnutie príspevku.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Odporúčanie pre postup zistenia, či ste k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach:

Pri zisťovaní, či ste podnikom v ťažkostiach, vychádzate z vašich účtovných podkladov, ktorých rozsah a štruktúra závisia od toho, či vediete podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujete výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).

Ak vediete podvojné účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s polovicou hodnoty vášho vlastného imania (pred započítaním straty z účtovného obdobia).

Ak vediete jednoduché účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel vašich príjmov a výdavkov za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak vediete daňovú evidenciu, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel príjmov a výdavkov z vašej daňovej evidencie za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak ste si v daňovom priznaní za rok 2019 uplatnili/uplatníte paušálne výdavky, vychádzate z dosiahnutého základu dane. Ak ste dosiahli zisk, nie ste podnikom v ťažkostiach. V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov sa u podnikateľa skúma najmä druhá podmienka testovania podniku v ťažkostiach, a teda či na vás nebol vyhlásený konkurz alebo vám nebola poskytnutá pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu.