Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Pandemické ošetrovné

Pandemické ošetrovné je ošetrovné poskytované počas krízovej situácie. Na rozdiel od nepandemického ošetrovného sa poskytuje počas celej krízovej situácie, t. j. jeho poskytovanie nie je obmedzené na 10 dní. Z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie sa s účinnosťou k 1.11.2020 opätovne zavádza nárok na Pandemické ošetrovné.

Oprávnená osoba:

Povinne nemocensky poistený zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, pokiaľ k 1. dňu kedy uplatnila nárok na pandemické ošetrovné, je táto osoba nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote, ktorá sa počas a z dôvodu KS stará o dieťa z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení alebo určenú kategóriu dospelých osôb, ktorá nemôže navštevovať zariadenie sociálnych služieb.

Oprávnenou osobou je aj SZČO v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia (t. j. sedem kalendárnych dní po skončení nemocenského poistenia, alebo osem mesiacov v prípade tehotnej SZČO).

Zamestnanec v čase poberania ošetrovného, nepracuje a nemá v zamestnaní príjem za vykonanú prácu. Výnimkou je napr. odmena za prácu, ktorá bola vykonaná ešte pred vznikom pandemického ošetrovného, alebo v prípade SZČO sa nezohľadňuje ich pokračujúci príjem z SZČ.

V porovnaní s bežným ošetrovným vyplácaným počas OČR, pre pandemické ošetrovné, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

 1. nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby, kým doteraz pri dieťati trvalo najviac 10 kalendárnych dní;
 2. oprávnená osoba nie je povinná platiť poistné na sociálne poistenie od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, pričom toto poistenie sa jej počas tejto doby neprerušuje;
 3. SZČO na rozdiel od zamestnanca na ošetrovné nemusí získať určitý počet dní nemocenského poistenia;
 4. SZČO musí mať zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca;
 5. v čase poberania ošetrovného môže SZČO naďalej podnikať;
 6. dobrovoľne nemocensky poistená osoba, musela dosiahnuť najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia.

Výška ošetrovného: približne 70% čistej mzdy (pre poistenca s priemernou mzdou). Za deň je to 55% denného vymeriavacieho základu určeného najviac z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Presnú výšku pandemického ošetrovného je možné zistiť na stránkach sociálnej poisťovne.

Oprávnené obdobie:

Obdobie za ktoré bola dieťaťu nariadená karanténa alebo izolácia, alebo predškolské zariadenie, škola či zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. riaditeľom školy, regionálnym úradom verejného zdravotníctva či ministerstvom školstva) uzavreté.

V súčasnosti nie je možné poberať pandemické ošetrovné vtedy, ak rodič rozhodne pre obavu z koronavírusu, že dieťa preruší dochádzku do školy či škôlky. To však neplatí v prípade rodinných príslušníkov (zákonom určených) zabezpečujúcich starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (do ktorých patria napr. aj jasle). Tí naďalej majú nárok na poberanie pandemickej OČR aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa do zariadenia sociálnych služieb pre obavu z koronavírusu.

Pandemická OČR a celoplošné testovanie

Účasť resp. neúčasť na celoplošnom testovaní nemá vplyv na nárok poistenca na pandemické ošetrovné. Nárok na pandemické ošetrovné vznikne, ak bola v tejto krízovej situácii, uzavretá trieda či škola rozhodnutím príslušného orgánu, rodič je nemocensky poistený a spĺňa aj ďalšie podmienky získania nároku.

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické ošetrovné poskytuje Sociálna poisťovňa.

Formulár na podanie žiadosti, čestné vyhlásenie k nemu, rovnako ako aj mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno mailom zaslať, nájdete TU. Korešpondenčné adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno zaslať poštou, nájdete TU.

Povinnosti okresných úradov a poskytovateľov sociálnych služieb

Okresný úrad v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti poskytuje Sociálnej poisťovni na účel následnej kontroly splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné do 10. dňa kalendárneho mesiaca údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a rodnom čísle dieťaťa, ktoré sa nezúčastnilo v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, a o období, v ktorom sa toto dieťa nezúčastnilo na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Oslobodenie od platby poistného počas ošetrovného

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť:

 • poistné na nemocenské poistenie,
 • poistné na dôchodkové poistenie a
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pandemického ošetrovaného. 

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená osoba a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť:

 • povinné nemocenské poistenie,
 • povinné dôchodkové poistenie a
 • povinné poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pademického ošetrovného.

Právny základ:

NARIADENIE VLÁDY č. 302/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.