Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Pandemické nemocenské

Pre zamestnancov pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktoré nárok vznikne počas KS súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 ako aj po skončení KS.

Oprávnená osoba:

Zamestnanec a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, uznaný/á za dočasne pracovne neschopného (DPN) na výkon zárobkovej činnosti z dôvodu, že mu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. Nárok trvá aj po skončení KS, ak karanténa resp. izolácia, a teda aj DPN trvá aj po skončení KS.

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas DPN, pre pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

  1. zamestnancovi, ktorý bol uznaný za DPN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa DPN;
  2. výška nemocenského u zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu, kým doteraz počas prvých troch dní čerpania náhrady príjmu pri DPN bol nárok len vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu;
  3. nárok zamestnanca na nemocenské bude vyplácaný Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa Podľa doteraz platného právneho stavu nárok na nemocenské vznikal zamestnancovi až od 11. dňa DPN, pričom za prvých 10 dní patril zamestnancovi nárok na náhradu príjmu pri DPN, ktorá je hradená zamestnávateľom;

Postup:

Ak ste zamestnanec a bola vám nariadená karanténa alebo izolácia, na základe ktorej sa stávate DPN, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri DPN ako pri bežnom režime DPN. V takomto prípade ako prvý krok zamestnanec či dobrovoľne nemocensky poistená osoba kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí DPN z dôvodu karantény alebo izolácie a pošle ho do Sociálnej poisťovne. Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj vaše telefónne číslo, na ktorom vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať pre účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov. Ak ste zamestnanec, ako druhý krok resp. súčasne by ste mali zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci od prvého dňa DPN, v prípadoch kedy bola nariadená karanténa alebo izolácia. Rovnako ako doposiaľ platí, že počas tohto obdobia zamestnanec či dobrovoľne nemocensky poistená osoba nie je povinný/á platiť sociálne a zdravotné odvody.

Oprávnené obdobie:

Nárok na pandemické nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t. j. od 27. marca 2020.

Praktické príklady:

Príklad č.1: Nárok na nemocenské vznikol zamestnancovi 20. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu pri DPN mu zamestnávateľ vyplatí za dni od. 20. marca 2020 do 26. marca 2020. Od 27. marca 2020 má zamestnanec nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou.

Príklad č.2: Nárok na nemocenské vznikol zamestnancovi 26. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za 26. marec vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy pred vyhlásením KS). Od 27. marca má zamestnanec nárok na nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy v dôsledku vyhlásenia KS)..

Príklad č.3: Nárok na nemocenské vznikol dobrovoľne nemocensky poistenej osobe (resp. zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské v ochrannej lehote) 26. marca 2020. Za 26. marec 2020 mu patrí nemocenské vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy pred vyhlásením KS). Od 27. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy v dôsledku vyhlásenia KS).

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické nemocenské poskytuje Sociálna poisťovňa.

E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne pre potrebu detailnejších informácií nájdete TU. Žiadosť pre uplatnenie nároku na pandemické nemocenské nepodávate, prvý formálny úkon vykoná váš ošetrujúci lekár po jeho kontaktovaní, ten následne notifikuje Sociálnu poisťovňu a tá zamestnávateľa.

Právny základ:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov