Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Pandemické ošetrovné

Pandemické ošetrovné je ošetrovné poskytované počas krízovej situácie. Na rozdiel od nepandemického ošetrovného sa poskytuje počas celej krízovej situácie, t. j. jeho poskytovanie nie je obmedzené na 10 dní. Z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie sa s účinnosťou k 1.11.2020 opätovne zavádza nárok na Pandemické ošetrovné.

Oprávnená osoba:

Povinne nemocensky poistený zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, pokiaľ k 1. dňu kedy uplatnila nárok na pandemické ošetrovné, je táto osoba nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote, ktorá sa počas a z dôvodu KS stará o dieťa z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení alebo určenú kategóriu dospelých osôb, ktorá nemôže navštevovať zariadenie sociálnych služieb.

Oprávnenou osobou je aj SZČO v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia (t. j. sedem kalendárnych dní po skončení nemocenského poistenia, alebo osem mesiacov v prípade tehotnej SZČO).

Zamestnanec v čase poberania ošetrovného, nepracuje a nemá v zamestnaní príjem za vykonanú prácu. Výnimkou je napr. odmena za prácu, ktorá bola vykonaná ešte pred vznikom pandemického ošetrovného, alebo v prípade SZČO sa nezohľadňuje ich pokračujúci príjem z SZČ.

V porovnaní s bežným ošetrovným vyplácaným počas OČR, pre pandemické ošetrovné, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

 1. nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby, kým doteraz pri dieťati trvalo najviac 10 kalendárnych dní;
 2. oprávnená osoba nie je povinná platiť poistné na sociálne poistenie od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, pričom toto poistenie sa jej počas tejto doby neprerušuje;
 3. SZČO na rozdiel od zamestnanca na ošetrovné nemusí získať určitý počet dní nemocenského poistenia;
 4. SZČO musí mať zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca;
 5. v čase poberania ošetrovného môže SZČO naďalej podnikať;
 6. dobrovoľne nemocensky poistená osoba, musela dosiahnuť najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia.

Výška ošetrovného: približne 70% čistej mzdy (pre poistenca s priemernou mzdou). Za deň je to 55% denného vymeriavacieho základu určeného najviac z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Presnú výšku pandemického ošetrovného je možné zistiť na stránkach sociálnej poisťovne.

Oprávnené obdobie:

Obdobie za ktoré bola dieťaťu nariadená karanténa alebo izolácia, alebo predškolské zariadenie, škola či zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. riaditeľom školy, regionálnym úradom verejného zdravotníctva či ministerstvom školstva) uzavreté.

V súčasnosti nie je možné poberať pandemické ošetrovné vtedy, ak rodič rozhodne pre obavu z koronavírusu, že dieťa preruší dochádzku do školy či škôlky. To však neplatí v prípade rodinných príslušníkov (zákonom určených) zabezpečujúcich starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (do ktorých patria napr. aj jasle). Tí naďalej majú nárok na poberanie pandemickej OČR aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa do zariadenia sociálnych služieb pre obavu z koronavírusu.

Pandemická OČR a celoplošné testovanie

Účasť resp. neúčasť na celoplošnom testovaní nemá vplyv na nárok poistenca na pandemické ošetrovné. Nárok na pandemické ošetrovné vznikne, ak bola v tejto krízovej situácii, uzavretá trieda či škola rozhodnutím príslušného orgánu, rodič je nemocensky poistený a spĺňa aj ďalšie podmienky získania nároku.

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické ošetrovné poskytuje Sociálna poisťovňa.

Formulár na podanie žiadosti, čestné vyhlásenie k nemu, rovnako ako aj mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno mailom zaslať, nájdete TU. Korešpondenčné adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno zaslať poštou, nájdete TU.

Povinnosti okresných úradov a poskytovateľov sociálnych služieb

Okresný úrad v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti poskytuje Sociálnej poisťovni na účel následnej kontroly splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné do 10. dňa kalendárneho mesiaca údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a rodnom čísle dieťaťa, ktoré sa nezúčastnilo v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, a o období, v ktorom sa toto dieťa nezúčastnilo na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Oslobodenie od platby poistného počas ošetrovného

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť:

 • poistné na nemocenské poistenie,
 • poistné na dôchodkové poistenie a
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pandemického ošetrovaného. 

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená osoba a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť:

 • povinné nemocenské poistenie,
 • povinné dôchodkové poistenie a
 • povinné poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pademického ošetrovného.

Právny základ:

NARIADENIE VLÁDY č. 302/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Príspevok na náhradu straty príjmu

Mnohí podnikatelia sa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie (KS) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ocitli v rôznych situáciách, ktoré spája nedostatok finančných prostriedkov a rôzne iné obmedzenia, čo sa prejavuje aj na úseku zamestnávania.V reakcii na tento stav vláda SR prijala projekt „Prvá pomoc“, ktorým zaviedla priame formy pomoci v podobe príspevkov – či už na udržanie zamestnanosti, alebo pre čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.

Dňa 28.10.2020 bol prijatý projekt „Prvá pomoc+“, ktorým sa menia niektoré podmienky vzťahujúce sa na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie tohto porjektu na mesiace januára až marec 2021.

Príspevok pre vybrané skupiny samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), jednoosobové s.r.o. alebo slobondé povolania, ktoré v čase vyhlásenia KS nemajú žiaden príjem. Príspevok je určený ako čiastočná náhrada absencie príjmu.

Oprávnený žiadateľ/cieľová skupina:

 Fyzická osoba, ktorá od 13. marca 2020 nemá žiadny iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti, pričom za príjem sa na tento účel považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, ktorá je:

 • ktorá od 13. marca 2020 prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti, ale nepozastavila/nezrušila oprávnenie na výkon svojej činnosti,
 • SZČO, ktorá nespĺňa podmienky vzniku nároku na opatrenie č. 2,
 • ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny,

Príspevok je možné poskytovať  za obdobie apríl až september 2020:

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

Príspevok je možné poskytovať za obdobie október 2020 a ďalšie mesiace:

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť po 1.2.2020, najneskôr od 2. septembra 2020.

Výška príspevku za október 2020 a ďalšie mesiace: Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315,- eur za mesiac. 

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

jednoosobová s.r.o.

 1. v ktorej je FO jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600,- eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400,- eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu  9 600,- eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne   2 400,- eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,
 2. v ktorej je FO konateľom tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a
 3. ktorej konateľ nie je spoločníkom v inej s.r.o.

 Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá

 a) prevádzkuje živnosť,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňoví poradcovia, notári, advokáti, audítori, divadelníci, športoví odborníci a pod.),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje SZČO či jednoosobová s.r.o. čestným vyhlásením:

 1. od 13. marca 2020 (resp. od 01.04.2020, resp. od 01.05.2020 – podľa obdobia, za ktoré príspevok žiada) nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti),
 2. že nebol k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach, t. j. že preňho neplatí, že je bez intervencie štátu takmer s určitosťou odsúdený na vylúčenie z podnikateľskej činnosti v krátkodobom alebo strednodobom horizonte, t. j. ak nastane aspoň jedna z nasledujúcich okolností:
 3. viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch SZČO sa prekryla akumulovanými stratami;
 4. je predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá na zaradenie do kolektívneho konkurzného konania na žiadosť veriteľov;
 5. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
 6. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac febaruár 2020,
 7. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 8. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 9. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 10. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 11. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadatelia, ktorí si podali žiadosť za mesiac predchádzajúce mesiace ju nemusí podávať opätovne, pokiaľ sa nezmenili skutočnosti, ktoré majú vplyv na jeho nárok. Ak už v ďalšom mesiaci nespĺňa podmienky pre poskytnutie príspevku, oznámi to elektronicky príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že si v danom mesiaci neuplatňujete nárok na príspevok.

Žiadosť sa predkladá do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiadateľ žiada o poskytnutie príspevku.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Odporúčanie pre postup zistenia, či ste k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach:

Pri zisťovaní, či ste podnikom v ťažkostiach, vychádzate z vašich účtovných podkladov, ktorých rozsah a štruktúra závisia od toho, či vediete podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujete výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).

Ak vediete podvojné účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s polovicou hodnoty vášho vlastného imania (pred započítaním straty z účtovného obdobia).

Ak vediete jednoduché účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel vašich príjmov a výdavkov za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak vediete daňovú evidenciu, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel príjmov a výdavkov z vašej daňovej evidencie za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak ste si v daňovom priznaní za rok 2019 uplatnili/uplatníte paušálne výdavky, vychádzate z dosiahnutého základu dane. Ak ste dosiahli zisk, nie ste podnikom v ťažkostiach. V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov sa u podnikateľa skúma najmä druhá podmienka testovania podniku v ťažkostiach, a teda či na vás nebol vyhlásený konkurz alebo vám nebola poskytnutá pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu.