Kategórie
Iná finančná pomoc Nie som zamestnaný

Odklad splátok úveru a lízingu

Fyzická osoba – nepodnikateľ, má možnosť požiadať o odklad splátok úveru za splnenia určitých podmienok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ)

Veriteľom môže byť banka, pobočka zahraničnej banky, alebo iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho podnikania (iní veritelia poskytujúci úvery spotrebiteľom). Informácie týkajúce sa odkladu splátok úveru nájdete na webovom sídle a v prevádzkových priestoroch veriteľov.

Veriteľ od vás v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere, nesmie:

a)  vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru

b)  požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu

c)  podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami

d) žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru.

Podmienky na strane dlžníka:

 • dlžník nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti
 • k 29. februáru 2020 nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100,- eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
 • ku dňu podania žiadosti nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013, napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti

Podmienky odkladu splácania úveru:

 • odklad splácania sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie
 • odklad sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka
 • o odklad toho istého úveru je možné požiadať len jedenkrát pri bankách a pobočkách zahraničných bánk počas trvania pandémie
 • ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku úveru alebo odklad splatnosti úveru na dobu najviac 9 mesiacov, ak ide o veriteľa, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
 • pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník požiadať o odklad splácania najdlhšie na 3 mesiace a taktiež o predĺženie odkladu splácania o ďalšie 3 mesiace. Celkovo si tak môže odložiť splátky na dobu najviac 6 mesiacov
 • nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak.

Ak ste neuhradili splátku úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru, pričom obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru. Odklad splácania sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo kreditnú kartu.

Postup podania žiadosti o odklad splácania úveru:

 • žiadosť sa podáva písomne alebo elektronicky, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov. Požiadavky na formu podávania žiadosti písomne/online nájdete na webových sídlach a obchodných miestach veriteľov. Ak nie ste v spotrebiteľskej zmluve jediným dlžníkom, a teda je vás viac (napr. v prípade úveru na bývanie môžu byť dlžníkmi manželia alebo partneri), žiadosť o odklad splátok úveru môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov.
 • veriteľ je povinný informovať vás o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom v prípade, že vašu žiadosť zamietne, musí dôvod zamietnutia uviesť vo svojom stanovisku
 • ak od veriteľa nedostanete stanovisko do 30 kalendárnych dní, vaša žiadosť sa automaticky považuje za akceptovanú.

Ak sa rozhodnete ukončiť odklad splácania úveru a teda chceli by ste začať úver opäť splácať alebo predčasne splatiť, môžete tak urobiť na základe osobitnej žiadosti, v ktorej uvediete číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.

Právny základ:

Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z. Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.