Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Ochrana nájomcov

Je zabezpečená tým, že prenajímateľ nemôže jednostranne ukončiť nájom z dôvodu neplatenia nájomného.

Subjekt ochrany:

  • fyzické osoby (podnikatelia aj nepodnikatelia) bez ohľadu na účel nájmu, a
  • právnické osoby bez ohľadu na účel nájmu.

Dôvod a trvanie ochrany:

Prenajímateľ nemôže do konca roka 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, ak dôvod spočíva v omeškaní nájomcu s platením nájomného vrátane platieb obvykle spojených s nájmom splatného od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020.

Predpoklad ochrany:

Omeškanie nájomcu muselo vzniknúť v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení korona vírusu, pričom tento dôvod musí byť nájomcom dostatočne osvedčený a v prípade súdneho sporu musí nájomca preukázať, že do finančných problémov sa dostal kvôli KS.

Rozsah opatrenia:

Opatrenie sa vzťahuje na omeškanie s platbami nájomného, ale aj s platbami všetkých služieb či plnení spojených s predmetným nájmom (dodávka vody, plynu, elektriny, ostatných médií, platieb za odpad a pod.).

Ochrana pred ukončením nájmu z dôvodu omeškania platieb neznamená zrušenie povinných nastavených platieb vo vzájomnom vzťahu, nájomca bude povinný všetky platby uhradiť.

Právny základ:

Zákon č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony