Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Ochrana nájomcov

Je zabezpečená tým, že prenajímateľ nemôže jednostranne ukončiť nájom z dôvodu neplatenia nájomného.

Subjekt ochrany:

 • fyzické osoby (podnikatelia aj nepodnikatelia) bez ohľadu na účel nájmu, a
 • právnické osoby bez ohľadu na účel nájmu.

Dôvod a trvanie ochrany:

Prenajímateľ nemôže do konca roka 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, ak dôvod spočíva v omeškaní nájomcu s platením nájomného vrátane platieb obvykle spojených s nájmom splatného od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020.

Predpoklad ochrany:

Omeškanie nájomcu muselo vzniknúť v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení korona vírusu, pričom tento dôvod musí byť nájomcom dostatočne osvedčený a v prípade súdneho sporu musí nájomca preukázať, že do finančných problémov sa dostal kvôli KS.

Rozsah opatrenia:

Opatrenie sa vzťahuje na omeškanie s platbami nájomného, ale aj s platbami všetkých služieb či plnení spojených s predmetným nájmom (dodávka vody, plynu, elektriny, ostatných médií, platieb za odpad a pod.).

Ochrana pred ukončením nájmu z dôvodu omeškania platieb neznamená zrušenie povinných nastavených platieb vo vzájomnom vzťahu, nájomca bude povinný všetky platby uhradiť.

Právny základ:

Zákon č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Nezaradené Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Pozastavenie živnosti

Pre podnikateľa počas KS aj na obdobie kratšie ako 6 mesiacov, max. na 3 roky.

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

Predmet opatrenia:

Možnosť podnikateľa pozastaviť živnosť už nie je limitovaná lehotou min. 6 mesiacov. Minimálnu dobu trvania pozastavenia zákon neuvádza, t. j. môže byť ľubovoľná, max. doba predstavuje 3 roky.

Cieľ opatrenia:

a) počas pozastavenia živnosti nie je podnikateľ zaťažený odvodovými povinnosťami

Podnikateľ nemusí platiť sociálne odvody, a ak sa nahlási na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ako nezamestnaný, nemusí platiť ani zdravotné odvody, ktoré zaňho počas tohto obdobia bude platiť štát (zdravotné odvody si musia platiť podnikatelia s pozastavenou živnosťou, ktorí budú dobrovoľne nezamestnaní);

b) tieto odvody nemusí ani po obnovení živnosti doplatiť

Pre porovnanie, v prípade opatrenia spočívajúcom v odklade platenia odvodov musí podnikateľ po uplynutí tejto lehoty odvody doplatiť, a to vo výške rovnomerne rozloženej na nasledujúce mesiace. Preto je opatrenie spočívajúce v možnosti pozastaviť živnosť čo i len na kratšie obdobie výhodné pre tých podnikateľov, ktorí sú si istí výpadkom príjmu na určitý čas, a nechcú si povinnosť doplácania odvodov „preniesť” na neskoršie obdobie.

Postup pri pozastavení živnosti:

Pozastavenie živnosti musí podnikateľ oznámiť na jednotnom kontaktnom mieste (JKM) podľa miesta trvalého bydliska, Sociálnej poisťovni (ak platí sociálne poistenie), zdravotnej poisťovni a daňovému úradu, pričom najvhodnejším spôsobom je elektronické pozastavenie živnosti.

Oznámenie o pozastavení živnosti elektronicky sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • prihlásenie sa a vyhľadávanie elektronickej služby;
 • otvorenie elektronického formulára;
 • vyplnenie oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti;
 • odoslanie a podpísanie oznámenia elektronickým podpisom;
 • zaplatenie správneho poplatku (2,- eur);
 • vybavenie podania a doručenia potvrdenia.

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Často kladené otázky (finančné príspevky)

Kto má nárok na pandemické ošetrovné (pandemickú OČR)?

Pandemické ošetrovné je dávka, ktorá bola priznaná počas krízového obdobia v súvislosti s koronavírusom alebo bola priznaná pred týmto obdobím a kontinuálne prešla do krízového obdobia.

Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby (rodičia, náhradní rodičia, osvojitelia a vybrané dospelé osoby), ktoré sa počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 starajú o dieťa alebo určenú kategóriu dospelých osôb.

Za aké deti/dospelé osoby je možný nárok na pandemickú OČR?

Nárok vznikne, ak sa poistenec stará o:

 • Dieťa do veku 11. rokov (10 rokov + 364 dní) – zdravé – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté predškolské/školské zariadenie alebo nariadená karanténa/izolácia – netreba potvrdenie lekára/pediatra
 • Dieťa od dovŕšenia 11. roku veku po dovŕšenie 16. roku veku – nespôsobilé mentálne alebo fyzicky samé sa o seba postarať – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté školské zariadenie – potrebné potvrdenie lekára/pediatra (lekár vyhodnotí, či sa dieťa o seba nevie postarať)
 • Dieťa do 18 rokov – s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté školské zariadenie alebo sa oň dovtedy staral opatrovateľ/iná osoba, ktorá sa oň teraz nemôže postarať –netreba potvrdenie lekára
 • Dieťa, na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok z úradu práce – bez ohľadu na to, či rodič ukončil rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa tri roky – bez potvrdenia lekára
 • Dieťa bez ohľadu na to, či dieťa bolo umiestnené v škôlke, alebo sa oň starala opatrovateľka/starí rodičia – bez potvrdenia lekára 
 • Osobu, ktorá sa inak o dieťa stará, ale počas koronakrízy je v karanténe/izolácii alebo ochorela – potrebné potvrdenie lekára 
 • Osobu, ktorá zabezpečuje starostlivosť o potomka, predka, blízkeho príbuzného (dieťa, vnuk, pravnuk; rodič, starý rodič, prastarý rodič; súrodenec, manžel/ka alebo rodič manžela/ky) – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou – netreba potvrdenie lekára 

Čo je v prípadne pandemického nemocenského potrebné nahlásiť zamestnávateľovi?

V prípade, ak máte nárok na pandemické ošetrovné, môžete si uplatniť tzv. prekážku v práci, ktorú je zamestnávateľ povinný akceptovať. To znamená, že zamestnávateľ Vás musí na dobu počas poberania ošetrovného z práce uvoľniť. Vzhľadom na to, že školy, predškolské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb sa uzatvárajú na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (zverejnené TU), je v prípade čerpania ošetrovného rodičom z tohto dôvodu potrebné zamestnávateľovi preukázať (v prípade, ak o tom nevie) iba to, že ste rodič (osvojiteľ, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti). Každopádne je vždy potrebné zamestnávateľa informovať, že si prekážku v práci uplatňujete. V prípade, ak budete čerpať ošetrovné z iného dôvodu ako uzavretie škôl, predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb, alebo budete ošetrovné čerpať z dôvodu starostlivosti o iného chorého člena rodiny ako dieťa, je tiež potrebné si so zamestnávateľom dohodnúť postup, ako mu prekážku v práci preukážete.

Ako dlho sa môže pandemické ošetrovné poberať?

Pandemické ošetrovné sa môže poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktoré podmieňujú nárok na pandemické ošetrovné (napr. zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súvislosti s krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16. roku veku, atď…). Aká je výška pandemického ošetrovného?

Výška pandemického ošetrovného je približne 70% čistej mzdy (pre poistenca s priemernou mzdou). Za deň je to 55% denného vymeriavacieho základu určeného z najviac dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Pozor, podrobnosti o tom, z ktorého obdobia sa výška mzdy určuje, sa dozviete TU.

Má poistenec, ktorý sa stará o viacero detí/príbuzných nárok na viacero pandemických ošetrovných?

Nie. Za to isté obdobie ošetrovania aj viacerých osôb patrí iba jedno pandemické ošetrovné.

Môžu sa poistenci pri ošetrovaní/starostlivosti a teda aj poberaní pandemického ošetrovného striedať?

Áno. Každý poistenec si však musí podať samostatnú žiadosť. Ak sa napríklad o dieťa budú striedavo starať obaja nemocensky poistení rodičia, musia si obaja podať žiadosť o ošetrovné a na konci mesiaca obaja zašlú Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné), počas ktorých dní sa o dieťa starala matka a počas ktorých dní otec. 

Sociálna poisťovňa následne vyplatí ošetrovné každému z rodičov za tie dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Treba pripomenúť, že každý rodič má vlastnú výšku pandemického ošetrovného, ktorá sa odvíja od jeho mzdy a v jednom období sa o dieťa môže starať iba jeden rodič.

Ako sa podáva žiadosť o pandemické ošetrovné?

O pandemické ošetrovné je potrebné požiadať miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne telefonicky (linky však môžu byť preťažené), poštou alebo mailom (E-mailové adresy pobočiek SP). Na celé obdobie poberania pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi iba jedna žiadosť. To platí aj v prípade, ak poistenec podal žiadosť o ošetrovné pred 12.3.2020, ak nárok na pandemické ošetrovné od tohto dátumu trvá. Žiadosť nie je potrebné podať vopred. Postačí ju poslať aj na konci mesiaca spolu s čestným vyhlásením o tom, ktoré dni poistenec poskytoval starostlivosť/ošetrovanie.

Platenie poistného a prerušenie poistného počas pandemického ošetrovného

Nová právna úprava priniesla to, že ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v období krízovej situácie ošetruje alebo sa stará o osobu, ku ktorej si uplatňuje tzv. pandemické ošetrovné, ich poistenie sa od 11. dňa ošetrovania/starostlivosti neprerušuje, stále trvá. To okrem iného znamená, že aj tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, dôchodku).

Zamestnanec a povinne poistená SZČO za dni, počas ktorých poskytuje takéto ošetrovanie/starostlivosť, neplatí poistné na sociálne poistenie. Za tieto dni ani zamestnávateľ takéhoto zamestnanca neplatí poistné na sociálne poistenie (okrem poistného na úrazové poistenie) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Táto nová právna úprava oslobodenia od povinnosti platiť poistné a neprerušenie poistenia zamestnanca a SZČO sa použije aj v období pred účinnosťou tejto novely zákona, ak toto ošetrovanie/starostlivosť vznikli pred a trvajú aj po jej účinnosti.

V prípade, ak Vám nevznikne nárok na pandemické ošetrovné, môžete za predpokladu splnenia podmienok čerpať ošetrovné podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení.

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky. 

Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80% jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.

PN z dôvodu karantény pre COVID-19 na obdobie trvania karantény sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú izoláciu v domácom prostredí.

(Vyplýva to zo zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony účinné od 4. apríla 2020.)

Kategórie
Iná finančná pomoc Nie som zamestnaný

Odklad splátok úveru a lízingu

Fyzická osoba – nepodnikateľ, má možnosť požiadať o odklad splátok úveru za splnenia určitých podmienok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ)

Veriteľom môže byť banka, pobočka zahraničnej banky, alebo iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho podnikania (iní veritelia poskytujúci úvery spotrebiteľom). Informácie týkajúce sa odkladu splátok úveru nájdete na webovom sídle a v prevádzkových priestoroch veriteľov.

Veriteľ od vás v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere, nesmie:

a)  vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru

b)  požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu

c)  podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami

d) žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru.

Podmienky na strane dlžníka:

 • dlžník nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti
 • k 29. februáru 2020 nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100,- eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
 • ku dňu podania žiadosti nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013, napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti

Podmienky odkladu splácania úveru:

 • odklad splácania sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie
 • odklad sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka
 • o odklad toho istého úveru je možné požiadať len jedenkrát pri bankách a pobočkách zahraničných bánk počas trvania pandémie
 • ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku úveru alebo odklad splatnosti úveru na dobu najviac 9 mesiacov, ak ide o veriteľa, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
 • pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník požiadať o odklad splácania najdlhšie na 3 mesiace a taktiež o predĺženie odkladu splácania o ďalšie 3 mesiace. Celkovo si tak môže odložiť splátky na dobu najviac 6 mesiacov
 • nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak.

Ak ste neuhradili splátku úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru, pričom obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru. Odklad splácania sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo kreditnú kartu.

Postup podania žiadosti o odklad splácania úveru:

 • žiadosť sa podáva písomne alebo elektronicky, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov. Požiadavky na formu podávania žiadosti písomne/online nájdete na webových sídlach a obchodných miestach veriteľov. Ak nie ste v spotrebiteľskej zmluve jediným dlžníkom, a teda je vás viac (napr. v prípade úveru na bývanie môžu byť dlžníkmi manželia alebo partneri), žiadosť o odklad splátok úveru môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov.
 • veriteľ je povinný informovať vás o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom v prípade, že vašu žiadosť zamietne, musí dôvod zamietnutia uviesť vo svojom stanovisku
 • ak od veriteľa nedostanete stanovisko do 30 kalendárnych dní, vaša žiadosť sa automaticky považuje za akceptovanú.

Ak sa rozhodnete ukončiť odklad splácania úveru a teda chceli by ste začať úver opäť splácať alebo predčasne splatiť, môžete tak urobiť na základe osobitnej žiadosti, v ktorej uvediete číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.

Právny základ:

Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z. Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Rodičovský príspevok

Pre oprávnené osoby – napr. rodičov – ktorým nárok na rodičovský príspevok zanikol počas KS.

Oprávnená osoba:

Osoba, ktorej v čase KS (od 12. marca 2020) nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu nesplnenia podmienky nároku na rodičovský príspevok (t. j. ide o prípady, kedy dieťa počas súčasnej krízovej situácie dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), s výnimkou osoby ktorá

a) má príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia,

avšak vrátane osoby, ktorej

b) sa vypláca ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku.

Výška príspevku:

V sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku alebo v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného alebo služobného platu.

Oprávnené obdobie:

Od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia.

Poskytovateľ príspevku:

Rodičovský príspevok aj počas pandémie priznáva a vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Pandemické nemocenské

Pre zamestnancov pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktoré nárok vznikne počas KS súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 ako aj po skončení KS.

Oprávnená osoba:

Zamestnanec a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, uznaný/á za dočasne pracovne neschopného (DPN) na výkon zárobkovej činnosti z dôvodu, že mu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. Nárok trvá aj po skončení KS, ak karanténa resp. izolácia, a teda aj DPN trvá aj po skončení KS.

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas DPN, pre pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

 1. zamestnancovi, ktorý bol uznaný za DPN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa DPN;
 2. výška nemocenského u zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu, kým doteraz počas prvých troch dní čerpania náhrady príjmu pri DPN bol nárok len vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu;
 3. nárok zamestnanca na nemocenské bude vyplácaný Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa Podľa doteraz platného právneho stavu nárok na nemocenské vznikal zamestnancovi až od 11. dňa DPN, pričom za prvých 10 dní patril zamestnancovi nárok na náhradu príjmu pri DPN, ktorá je hradená zamestnávateľom;

Postup:

Ak ste zamestnanec a bola vám nariadená karanténa alebo izolácia, na základe ktorej sa stávate DPN, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri DPN ako pri bežnom režime DPN. V takomto prípade ako prvý krok zamestnanec či dobrovoľne nemocensky poistená osoba kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí DPN z dôvodu karantény alebo izolácie a pošle ho do Sociálnej poisťovne. Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj vaše telefónne číslo, na ktorom vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať pre účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov. Ak ste zamestnanec, ako druhý krok resp. súčasne by ste mali zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci od prvého dňa DPN, v prípadoch kedy bola nariadená karanténa alebo izolácia. Rovnako ako doposiaľ platí, že počas tohto obdobia zamestnanec či dobrovoľne nemocensky poistená osoba nie je povinný/á platiť sociálne a zdravotné odvody.

Oprávnené obdobie:

Nárok na pandemické nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t. j. od 27. marca 2020.

Praktické príklady:

Príklad č.1: Nárok na nemocenské vznikol zamestnancovi 20. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu pri DPN mu zamestnávateľ vyplatí za dni od. 20. marca 2020 do 26. marca 2020. Od 27. marca 2020 má zamestnanec nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou.

Príklad č.2: Nárok na nemocenské vznikol zamestnancovi 26. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za 26. marec vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy pred vyhlásením KS). Od 27. marca má zamestnanec nárok na nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy v dôsledku vyhlásenia KS)..

Príklad č.3: Nárok na nemocenské vznikol dobrovoľne nemocensky poistenej osobe (resp. zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské v ochrannej lehote) 26. marca 2020. Za 26. marec 2020 mu patrí nemocenské vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy pred vyhlásením KS). Od 27. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy v dôsledku vyhlásenia KS).

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické nemocenské poskytuje Sociálna poisťovňa.

E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne pre potrebu detailnejších informácií nájdete TU. Žiadosť pre uplatnenie nároku na pandemické nemocenské nepodávate, prvý formálny úkon vykoná váš ošetrujúci lekár po jeho kontaktovaní, ten následne notifikuje Sociálnu poisťovňu a tá zamestnávateľa.

Právny základ:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

SOS dotácia

Pre fyzickú osobu, ktorá z dôvodu KS nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej SZČ, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia KS a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Oprávnený žiadateľ/cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá

a) z dôvodu KS nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej SZČ, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia KS (12. marca 2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby (do tejto skupiny patria napr. dohodári, ktorí od 12. marca nemajú žiadny príjem, resp. nemajú žiadny príjem za apríl, ale aj ostatné osoby, ktoré sa od 12. marca 2020 ocitli bez príjmu),

b) nepoberá žiadnu formu dôchodku, nemocenskej dávky, pomoci v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, dávky v nezamestnanosti, príspevok na opatrovanie alebo obdobnú podobu dávok zo zahraničia,

c) nie je žiadateľom o žiaden z príspevkov 1. až 4. uverejnených na webových stránkach pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk,

d) aspoň 15 kalendárnych dní v mesiaci, za ktorý žiada o príspevok, spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok/humanitárna pomoc vo výške 105,- eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210,- eur za mesiac apríl až do skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení. Stačí, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Spolu najviac 1 600,- eur v príslušnom rozpočtovom roku.

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR (predpoklad do konca mája 2020).

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadosť za mesiac marec 2020 (ak boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie od 12. marca 2020, resp. neskôr, ale plnenie podmienok trvalo minimálne 10 kalendárnych dní) a apríl (ak podmienky boli splnené od 1. apríla 2020, resp. neskôr, ale minimálne 15 kalendárnych dní) je potrebné predložiť do 15. mája 2020. Za mesiac apríl je možné podať žiadosť od 16. mája 2020. Opatrenie je v rámci projektu tzv. Prvej pomoci predĺžené do 31. mája 2020.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Pandemické nemocenské

Pre SZČO pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktoré nárok vznikne počas KS súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 resp. aj po skončení KS.

Oprávnená osoba:

Povinne nemocensky poistená SZČO uznaná za dočasne pracovne neschopnú (DPN) na výkon zárobkovej činnosti z dôvodu, že jej bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. Nárok trvá aj po skončení KS, ak karanténa resp. izolácia, a teda aj DPN trvá aj po skončení KS.

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas DPN, pre pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

 1. výška nemocenského u SZČO je 55 % denného vymeriavacieho základu, kým doteraz počas prvých troch dní čerpania náhrady príjmu pri DPN bol nárok len vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu;

Rovnako ako doposiaľ platí, že počas tohto obdobia SZČO nie je povinná platiť sociálne a zdravotné odvody. Pozor! Ak SZČO nevznikol nárok na nemocenské z dôvodu, že si neplatila nemocenské poistenie, tak ak je uznaná za DPN, počas tejto doby nemusí platiť sociálne odvody, zdravotné odvody však musí platiť naďalej.

Postup:

Ak ste SZČO, v prvom rade kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí DPN z dôvodu karantény alebo izolácie a pošle ho do Sociálnej poisťovne. Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj vaše telefónne číslo, na ktorom vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať pre účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov.

Praktické príklady:

Príklad č.1: Nárok na nemocenské vznikol SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe 26. marca 2020. Za 26. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy pred vyhlásením KS). Od 27. marca 2020, dňa účinnosti novely, mu patrí nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (podľa právnej úpravy v dôsledku vyhlásenia KS).

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické nemocenské poskytuje Sociálna poisťovňa.

E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne pre potrebu detailnejších informácií nájdete TU. Žiadosť pre uplatnenie nároku na pandemické nemocenské nepodávate, prvý formálny úkon vykoná váš ošetrujúci lekár po jeho kontaktovaní, ten následne notifikuje Sociálnu poisťovňu.

Právny základ:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Nezaradené

Príspevok podľa % poklesu tržieb

Mnohí podnikatelia sa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie (KS) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ocitli v rôznych situáciách, ktoré spája nedostatok finančných prostriedkov a rôzne iné obmedzenia, čo sa prejavuje aj na úseku zamestnávania.V reakcii na tento stav vláda SR prijala projekt „Prvá pomoc“, ktorým zaviedla priame formy pomoci v podobe príspevkov – či už na udržanie zamestnanosti, alebo pre čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.

Dňa 28.10.2020 bol prijatý projekt „Prvá pomoc+“, ktorým sa menia niektoré podmienky vzťahujúce sa na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie tohto porjektu na mesiace januára až marec 2021.

Príspevok pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), ktorá v čase vyhlásenia KS na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) obmedzila alebo prerušila svoju samostatne zárobkovú činnosť (SZČ), v čoho dôsledku došlo k poklesu tržieb. Príspevok je určený priamo SZČO ako čiastočná náhradu poklesnutých tržieb.

Oprávnený žiadateľ/cieľová skupina:

SZČO, ktorá v čase KS prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ na základe opatrenia ÚVZ, alebo jej poklesli tržby najmenej o 20 %.

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá

 1. a) prevádzkuje živnosť,
 2. b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňoví poradcovia, notári, advokáti, audítori, divadelníci, športoví odborníci a pod.),
 3. c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Príspevok je možné poskytovať SZČO za obdobie od marca do septembra 2020:

 1. nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer,
 2. nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
 3. bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať).

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

Príspevok je možné poskytovať SZČO za obdobie od októbra 2020:

 1. má súbežne uzatvorený pracovný pomer;
 2. nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
 3. jej vznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia po 1.7.2020.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr najneskôr od 2.9.2020.

Výška príspevku za oprávnené obdobie apríl až september 2020:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo SZČ v nadväznosti na pokles tržieb, určený nasledovne:

 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v % zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB

POKLES TRŽIEB

APRÍL až SEPTEMBER 2020

od 20 % – 39,99 % ≥ 20 %

180,- eur

od 40 % – 59,99 % ≥ 40 %

300,- eur

od 60 % – 79,99 % ≥ 60 %

420,- eur

od 80% a viac % ≥ 80 %

540,- eur

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Výška príspevku za oprávnené obdobie apríl až september 2020:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo SZČ v nadväznosti na pokles tržieb, určený nasledovne:

 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v % zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB

POKLES TRŽIEB

OKTÓBER 2020 A ĎALŠIE MESIACE

od 20 % – 39,99 % ≥ 20 %

270,- eur

od 40 % – 59,99 % ≥ 40 %

450,- eur

od 60 % – 79,99 % ≥ 60 %

630,- eur

od 80% a viac % ≥ 80 %

810,- eur

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje SZČO čestným vyhlásením:

 1. že nebol k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach, t. j. že preňho neplatí, že je bez intervencie štátu takmer s určitosťou odsúdený na vylúčenie z podnikateľskej činnosti v krátkodobom alebo strednodobom horizonte, t.j. ak nastane aspoň jedna z nasledujúcich okolností:
  • viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch SZČO sa prekryla akumulovanými stratami;
  • nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá na zaradenie do kolektívneho konkurzného konania na žiadosť veriteľov;
 2. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
  • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac febaruár 2020,
  • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
  • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
  • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
  • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 3. pokles tržieb v čase MO a v dôsledku opatrenia ÚVZ SR.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac september, predkladá žiadosť najneskôr do 30. novembra 2020. Žiadosti a výkazy za mesiac OKTÓBER je možné zasielať od 9. novembra do 31. januára 2021. Žiadateľ predkladá žiadosť vždy za kalendárny mesiaca, v mesiaci ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ ZA SEPTEMBER 2020:

 1. Zamestnávatelia, ktorí žiadajú opakovane o pomoc v rámci toho istého opatrenia:
  • zašlite príslušnému úradu práce už iba vyplnený výkaz za september
  • do výkazu je potrebné uviesť číslo dohody, ktorú ste podpísali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Zamestnávatelia, ktorí si vyberajú iné opatrenie ako za predchádzajúce mesiace,
  alebo žiadajú o pomoc prvýkrát:

  • zašlite príslušnému úradu práce žiadosť a vyplnený výkaz za september
  • pri podávaní žiadosti postupujte podľa inštrukcií uvedených vo zverejnených dokumentoch

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva SZČ, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 682/2020 k návrhu na zmenu podmienok projektu a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákona č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Odporúčanie pre postup zistenia, či ste k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach:

Pri zisťovaní, či ste podnikom v ťažkostiach, vychádzate z vašich účtovných podkladov, ktorých rozsah a štruktúra závisia od toho, či vediete podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujete výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).

Ak vediete podvojné účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s polovicou hodnoty vášho vlastného imania (pred započítaním straty z účtovného obdobia).

Ak vediete jednoduché účtovníctvo, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel vašich príjmov a výdavkov za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak vediete daňovú evidenciu, pre zistenie, či ste podnikom v ťažkostiach, porovnáte rozdiel príjmov a výdavkov z vašej daňovej evidencie za rok 2019 s polovicou hodnoty rozdielu vášho majetku a záväzkov za rok 2019.

Ak ste si v daňovom priznaní za rok 2019 uplatnili/uplatníte paušálne výdavky, vychádzate z dosiahnutého základu dane. Ak ste dosiahli zisk, nie ste podnikom v ťažkostiach. V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov sa u podnikateľa skúma najmä druhá podmienka testovania podniku v ťažkostiach, a teda či na vás nebol vyhlásený konkurz alebo vám nebola poskytnutá pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky

SOS dotácia

Mnohí podnikatelia sa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie (KS) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ocitli v rôznych situáciách, ktoré spája nedostatok finančných prostriedkov a rôzne iné obmedzenia, čo sa prejavuje aj na úseku zamestnávania.V reakcii na tento stav vláda SR prijala projekt „Prvá pomoc“, ktorým zaviedla priame formy pomoci v podobe príspevkov – či už na udržanie zamestnanosti, alebo pre čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.

Dňa 28.10.2020 bol prijatý projekt „Prvá pomoc+“, ktorým sa menia niektoré podmienky vzťahujúce sa na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie tohto porjektu na mesiace januára až marec 2021.

Pre fyzickú osobu, ktorá z dôvodu KS nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej SZČ, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia KS a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Oprávnený žiadateľ/cieľová skupina:

Občan, ktorý z dôvodu KS prestal pracovať, ocitol sa bez príjmu a nemá nárok
na iný príspevok.

Výška príspevku za október a ďalšie mesiace:

Paušálny príspevok/humanitárna pomoc vo výške vo výške 300,- eur

Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadosť za mesiac OKTÓBER je možné zasielať do 31. októbra 2020. Žiadateľ predkladá žiadosť vždy do konca kalendárneho mesiaca v ktorom nárok na dávku vznikol.

Prijímateľ dotácie je povinný bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala zmena skutočnosti, oznámiť úradu práce akékoľvek nové skutočnosti, ktoré súvisia s jeho žiadosťou a majú vplyv na vyplácanie dotácie.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Žiadosti o SOS dotáciu prijímajú príslušné úrady práce (podľa miesta pobytu žiadateľa). Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou alebo elektronicky.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov