Kategórie
Finančné príspevky

Pandemické ošetrovné

Pre zamestnancov pri ošetrovaní člena rodiny, na ktoré nárok vznikne počas KS súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 ako aj po skončení KS.

Po skončení KS:

Od 1. júna 2020 sa na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva otvorili zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku (jasle), materské školy a základné školy pre žiakov prvého až piateho ročníka.

Nárok na ošetrovné – deti z predškolských zariadení a škôl

Rodič dieťaťa (zákonný zástupca dieťaťa) má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak predškolské zariadenie alebo škola je otvorené/á ale:

 • rodič neprejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
 • rodič síce prejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole, ale dieťa nemôže byť v predškolskom zariadení alebo v škole umiestnené
  z kapacitných dôvodov

Nárok na ošetrovné sa vzťahuje iba na predškolské zariadenia a školy, v ktorých bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces. Za obdobie, kedy dieťa nebude navštevovať školu z dôvodu školských prázdnin, nárok na ošetrovné nie je.

Nárok na ošetrovné – deti v zariadeniach sociálnych služieb

Rodič (zákonný zástupca dieťaťa) dieťaťa má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je od 1. júna 2020 otvorené ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

Nárok na ošetrovné – osoby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou alebo pobytovou formou

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy ak sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené, ale:

 • táto osoba resp. jej zákonný zástupca po otvorení zariadenia nevyužije poskytovanú sociálnu službu zo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie) alebo
 • tejto osobe nie je možné poskytovať sociálnu službu z objektívnych dôvodov (kapacitné možnosti zariadenia).

Pandemické ošetrovné uplatňované od 1. júna do účinnosti novely

Pandemické ošetrovné sa v zmysle nového znenia (napríklad v prípade, že sa rodič rozhodne „nedať“ dieťa do školy) vyplatí aj za obdobie od 1. júna do nadobudnutia účinnosti novely.

Povinnosti okresných úradov a poskytovateľov sociálnych služieb

Okresné úrady v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytovatelia sociálnych služieb sú povinné poskytovať Sociálnej poisťovni vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca údaje za predchádzajúci mesiac o:

 • deťoch, ktoré sa nezúčastňovali na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a obdobie v ktorom sa nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu),
 • osobách, ktorým sa neposkytovala sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba a obdobie, v ktorom sa jej neposkytovala sociálna služba).

Oslobodenie od platby poistného počas ošetrovného

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť:

 • poistné na nemocenské poistenie,
 • poistné na dôchodkové poistenie a
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pandemického ošetrovaného, vrátane obdobia od 1. júna 2020 do účinnosti tejto novely.

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená osoba a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť:

 • povinné nemocenské poistenie,
 • povinné dôchodkové poistenie a
 • povinné poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pademického ošetrovného.

Právny základ:

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Počas KS:

Oprávnená osoba:

Zamestnanec, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktoré sa počas a z dôvodu KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) starajú o dieťa z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení alebo určenú kategóriu dospelých osôb, ktoré nemôže navštevovať zariadenie sociálnych služieb.

V porovnaní s bežným ošetrovným vyplácaným počas OČR, pre pandemické ošetrovné, na ktoré vznikne nárok počas KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

 1. nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby, kým doteraz pri dieťati trvalo najviac 10 kalendárnych dní;
 2. oprávnená osoba nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, pričom toto poistenie sa im počas tejto doby neprerušuje;

Pozor! Výška ošetrovného sa na rozdiel od výšky nemocenského (z 25 % na 55 % DVZ) nezmenila a zostáva v pôvodnej výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Postup:

V prípade, ak ste oprávnenou osobou na ošetrovné (pri potrebe ošetrovať osobu pre zatvorenie zariadenia sociálnych služieb a dieťa do 11. roku veku automaticky bez potvrdenia lekára), môžete si uplatniť tzv. prekážku v práci, ktorú je zamestnávateľ povinný akceptovať po tom, ako ho v prvom kroku informujete. O ošetrovné je následne v druhom kroku potrebné požiadať miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne telefonicky, poštou alebo mailom. Na celé obdobie poberania pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi iba jedna žiadosť. To platí aj v prípade, ak ste podali žiadosť o ošetrovné pred 12. marcom 2020, ak nárok na ošetrovné od tohto dátumu trvá. Žiadosť nie je potrebné podať vopred. Stačí ju poslať aj na konci mesiaca spolu s čestným vyhlásením o tom, ktoré dni ste poskytovali starostlivosť/ošetrovanie. Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR bez to, aby ste si museli podávať novú žiadosť, s výnimkou ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni nahlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Oprávnené obdobie:

Nárok na pandemické ošetrovné trvá počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán rozhodol o zatvorení školských a predškolských zariadení či zariadení sociálnych služieb.

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické ošetrovné poskytuje Sociálna poisťovňa.

Formulár na podanie žiadosti, čestné vyhlásenie k nemu, rovnako ako aj e-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno mailom zaslať, nájdete na jej webovom sídle TU. Korešpondenčné adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno zaslať poštou, nájdete TU.

Právny základ:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení