Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Príspevok na mzdu zamestnancov

Mnohí podnikatelia sa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie (KS) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ocitli v rôznych situáciách, ktoré spája nedostatok finančných prostriedkov a rôzne iné obmedzenia, čo sa prejavuje aj na úseku zamestnávania.V reakcii na tento stav vláda SR prijala projekt „Prvá pomoc“, ktorým zaviedla priame formy pomoci v podobe príspevkov – či už na udržanie zamestnanosti, alebo pre čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.

Dňa 28.10.2020 bol prijatý projekt „Prvá pomoc+“, ktorým sa menia niektoré podmienky vzťahujúce sa na žiadosti podané za mesiac október 2020 a ďalšie mesiace,  predĺženie obdobia realizácie tohto projektu je do marca 2021.

Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia KS, neboli povinní uzatvoriť alebo obmedziť prevádzky, ale napriek tomu došlo k obmedzeniu či prerušeniu ich prevádzkovej činnosti, v dôsledku čoho im klesli tržby. Príspevok je určený na náhradu časti mzdy zamestnanca, ktorého pracovné miesto udržia, v závislosti od výšky poklesu tržieb.  

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá zamestnáva, ktorému v čase vyhlásenej KS poklesu tržby (nevzťahovala sa na neho povinnosť uzatvorenia, alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti), ale ktorý udrží pracovné miesta.

Podmienky pre oprávnené obdobie od 13.3.2020 do 30.9.2020:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ alebo SZČO-ktorá zamestnáva so začiatkom podnikania najneskôr k 1.02.2020 a žiadosť môže byť podaná na zamestnanca, ktorí nastúpil do zamestnania najneskôr 1.3.2020.

Podmienky pre žiadosti podané za október a ďalšie mesiace:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ alebo SZČO-ktorá zamestnáva so začiatkom podnikania najneskôr k 2.9.2020 a žiadosť môže byť podaná na zamestnanca, ktorí nastúpil do zamestnania najneskôr 2.9.2020.

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu formu finančného príspevku na celé obdobie poskytovania príspevku.

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (medzi ktoré patrí napr. aj situácia, ak zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu zamestnancom pre opatrenie úradu verejného zdravotníctva alebo iného príslušného orgánu).

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere.

Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúce osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka.

Výška príspevku za oprávnené obdobie od 13.3.2020 do 30.9.2020

 1. úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur, alebo
 2. paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles tržieb zamestnávateľa, ktorý určí nasledovne:
 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB

POKLES TRŽIEB

APRÍL až SEPTEMBER 2020

od 20 % – 39,99 % ≥ 20 %

180,- eur

od 40 % – 59,99 % ≥ 40 %

300,- eur

od 60 % – 79,99 % ≥ 60 %

420,- eur

od 80% a viac % ≥ 80 %

540,- eur

Výška príspevku za oprávnené obodbie za mesiac október a ďalšie mesiace:

 1. úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 1 100,- eur, alebo
 2. paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles tržieb zamestnávateľa, ktorý určí nasledovne:
 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB

POKLES TRŽIEB

OKTÓBER 2020 A ĎALŠIE MESIACE

od 20 % – 39,99 % ≥ 20 %

270,- eur

od 40 % – 59,99 % ≥ 40 %

450,- eur

od 60 % – 79,99 % ≥ 60 %

630,- eur

od 80% a viac % ≥ 80 %

810,- eur

Príspevok bude možné poskytovať na náhradu mzdy zamestnanca vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo inou písomnou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovaného príspevku. Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac september, predkladá žiadosť najneskôr do 30. novembra 2020. Žiadosti a výkazdy za mesiac OKTÓBER je možné zasielať od 9. novembra do 31. januára 2021. Žiadateľ predkladá žiadosť vždy za kalendárny mesiaca, v mesiaci ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ ZA SEPTEMBER 2020:

 1. Zamestnávatelia, ktorí žiadajú opakovane o pomoc v rámci toho istého opatrenia:
  • zašlite príslušnému úradu práce už iba vyplnený výkaz za september
  • do výkazu je potrebné uviesť číslo dohody, ktorú ste podpísali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Zamestnávatelia, ktorí si vyberajú iné opatrenie ako za predchádzajúce mesiace,
  alebo žiadajú o pomoc prvýkrát:

  • zašlite príslušnému úradu práce žiadosť a vyplnený výkaz za september
  • pri podávaní žiadosti postupujte podľa inštrukcií uvedených vo zverejnených dokumentoch

O poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 môžu žiadať len zamestnávatelia, ktorí sú povinne uzatvorení z dôvodu rozhodnutia ÚVZ SR. Ak už nie sú povinne zatvorenou prevádzkou, je potrebné zmeniť opatrenie. Zamestnávatelia môžu za mesiac september 2020 zmeniť príspevok aj v rámci opatrenia 3. Ak chcete prejsť z 3A na 3B alebo naopak, musíte podať novú žiadosť na vybrané opatrenie a zároveň oznámiť úradu ukončenie pôvodnej dohody. Je možné aj poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia 3A a 3B, avšak na iné prevádzky.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva SZČ, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje zamestnávateľ čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca (do 30.9.2020), zmena pre oprávnené obdobie za október 2020 a ďalšie mesiace – 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa;
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov zrušenia/premiestnenia zamestnávateľa či z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca, zmena pre oprávnené obdobie október 2020 a ďalšie mesiace – povinné udržanie pracovného miesta je 1 mesiac;
 3. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
 11. pokles tržieb v prípade zamestnávateľa, ktorý sa uchádza o paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles tržieb.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 682/2020 k návrhu na zmenu podmienok projektu a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony