Kategórie
Finančné príspevky

Pandemické ošetrovné

Pre zamestnancov pri ošetrovaní člena rodiny, na ktoré nárok vznikne počas KS súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 ako aj po skončení KS.

Po skončení KS:

Od 1. júna 2020 sa na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva otvorili zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku (jasle), materské školy a základné školy pre žiakov prvého až piateho ročníka.

Nárok na ošetrovné – deti z predškolských zariadení a škôl

Rodič dieťaťa (zákonný zástupca dieťaťa) má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak predškolské zariadenie alebo škola je otvorené/á ale:

 • rodič neprejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
 • rodič síce prejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole, ale dieťa nemôže byť v predškolskom zariadení alebo v škole umiestnené
  z kapacitných dôvodov

Nárok na ošetrovné sa vzťahuje iba na predškolské zariadenia a školy, v ktorých bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces. Za obdobie, kedy dieťa nebude navštevovať školu z dôvodu školských prázdnin, nárok na ošetrovné nie je.

Nárok na ošetrovné – deti v zariadeniach sociálnych služieb

Rodič (zákonný zástupca dieťaťa) dieťaťa má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je od 1. júna 2020 otvorené ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

Nárok na ošetrovné – osoby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou alebo pobytovou formou

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy ak sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené, ale:

 • táto osoba resp. jej zákonný zástupca po otvorení zariadenia nevyužije poskytovanú sociálnu službu zo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie) alebo
 • tejto osobe nie je možné poskytovať sociálnu službu z objektívnych dôvodov (kapacitné možnosti zariadenia).

Pandemické ošetrovné uplatňované od 1. júna do účinnosti novely

Pandemické ošetrovné sa v zmysle nového znenia (napríklad v prípade, že sa rodič rozhodne „nedať“ dieťa do školy) vyplatí aj za obdobie od 1. júna do nadobudnutia účinnosti novely.

Povinnosti okresných úradov a poskytovateľov sociálnych služieb

Okresné úrady v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytovatelia sociálnych služieb sú povinné poskytovať Sociálnej poisťovni vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca údaje za predchádzajúci mesiac o:

 • deťoch, ktoré sa nezúčastňovali na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a obdobie v ktorom sa nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu),
 • osobách, ktorým sa neposkytovala sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba a obdobie, v ktorom sa jej neposkytovala sociálna služba).

Oslobodenie od platby poistného počas ošetrovného

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť:

 • poistné na nemocenské poistenie,
 • poistné na dôchodkové poistenie a
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pandemického ošetrovaného, vrátane obdobia od 1. júna 2020 do účinnosti tejto novely.

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená osoba a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť:

 • povinné nemocenské poistenie,
 • povinné dôchodkové poistenie a
 • povinné poistenie v nezamestnanosti

počas celej doby poberania pademického ošetrovného.

Právny základ:

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Počas KS:

Oprávnená osoba:

Zamestnanec, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktoré sa počas a z dôvodu KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) starajú o dieťa z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení alebo určenú kategóriu dospelých osôb, ktoré nemôže navštevovať zariadenie sociálnych služieb.

V porovnaní s bežným ošetrovným vyplácaným počas OČR, pre pandemické ošetrovné, na ktoré vznikne nárok počas KS (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 platí:

 1. nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby, kým doteraz pri dieťati trvalo najviac 10 kalendárnych dní;
 2. oprávnená osoba nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, pričom toto poistenie sa im počas tejto doby neprerušuje;

Pozor! Výška ošetrovného sa na rozdiel od výšky nemocenského (z 25 % na 55 % DVZ) nezmenila a zostáva v pôvodnej výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Postup:

V prípade, ak ste oprávnenou osobou na ošetrovné (pri potrebe ošetrovať osobu pre zatvorenie zariadenia sociálnych služieb a dieťa do 11. roku veku automaticky bez potvrdenia lekára), môžete si uplatniť tzv. prekážku v práci, ktorú je zamestnávateľ povinný akceptovať po tom, ako ho v prvom kroku informujete. O ošetrovné je následne v druhom kroku potrebné požiadať miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne telefonicky, poštou alebo mailom. Na celé obdobie poberania pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi iba jedna žiadosť. To platí aj v prípade, ak ste podali žiadosť o ošetrovné pred 12. marcom 2020, ak nárok na ošetrovné od tohto dátumu trvá. Žiadosť nie je potrebné podať vopred. Stačí ju poslať aj na konci mesiaca spolu s čestným vyhlásením o tom, ktoré dni ste poskytovali starostlivosť/ošetrovanie. Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR bez to, aby ste si museli podávať novú žiadosť, s výnimkou ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni nahlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Oprávnené obdobie:

Nárok na pandemické ošetrovné trvá počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán rozhodol o zatvorení školských a predškolských zariadení či zariadení sociálnych služieb.

Poskytovateľ príspevku:

Pandemické ošetrovné poskytuje Sociálna poisťovňa.

Formulár na podanie žiadosti, čestné vyhlásenie k nemu, rovnako ako aj e-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno mailom zaslať, nájdete na jej webovom sídle TU. Korešpondenčné adresy pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktoré žiadosť možno zaslať poštou, nájdete TU.

Právny základ:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Príspevok na mzdu zamestnancov

Mnohí podnikatelia sa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie (KS) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ocitli v rôznych situáciách, ktoré spája nedostatok finančných prostriedkov a rôzne iné obmedzenia, čo sa prejavuje aj na úseku zamestnávania.V reakcii na tento stav vláda SR prijala projekt „Prvá pomoc“, ktorým zaviedla priame formy pomoci v podobe príspevkov – či už na udržanie zamestnanosti, alebo pre čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.

Dňa 28.10.2020 bol prijatý projekt „Prvá pomoc+“, ktorým sa menia niektoré podmienky vzťahujúce sa na žiadosti podané za mesiac október 2020 a ďalšie mesiace,  predĺženie obdobia realizácie tohto projektu je do marca 2021.

Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia KS, neboli povinní uzatvoriť alebo obmedziť prevádzky, ale napriek tomu došlo k obmedzeniu či prerušeniu ich prevádzkovej činnosti, v dôsledku čoho im klesli tržby. Príspevok je určený na náhradu časti mzdy zamestnanca, ktorého pracovné miesto udržia, v závislosti od výšky poklesu tržieb.  

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá zamestnáva, ktorému v čase vyhlásenej KS poklesu tržby (nevzťahovala sa na neho povinnosť uzatvorenia, alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti), ale ktorý udrží pracovné miesta.

Podmienky pre oprávnené obdobie od 13.3.2020 do 30.9.2020:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ alebo SZČO-ktorá zamestnáva so začiatkom podnikania najneskôr k 1.02.2020 a žiadosť môže byť podaná na zamestnanca, ktorí nastúpil do zamestnania najneskôr 1.3.2020.

Podmienky pre žiadosti podané za október a ďalšie mesiace:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ alebo SZČO-ktorá zamestnáva so začiatkom podnikania najneskôr k 2.9.2020 a žiadosť môže byť podaná na zamestnanca, ktorí nastúpil do zamestnania najneskôr 2.9.2020.

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu formu finančného príspevku na celé obdobie poskytovania príspevku.

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (medzi ktoré patrí napr. aj situácia, ak zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu zamestnancom pre opatrenie úradu verejného zdravotníctva alebo iného príslušného orgánu).

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere.

Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúce osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka.

Výška príspevku za oprávnené obdobie od 13.3.2020 do 30.9.2020

 1. úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur, alebo
 2. paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles tržieb zamestnávateľa, ktorý určí nasledovne:
 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB

POKLES TRŽIEB

APRÍL až SEPTEMBER 2020

od 20 % – 39,99 % ≥ 20 %

180,- eur

od 40 % – 59,99 % ≥ 40 %

300,- eur

od 60 % – 79,99 % ≥ 60 %

420,- eur

od 80% a viac % ≥ 80 %

540,- eur

Výška príspevku za oprávnené obodbie za mesiac október a ďalšie mesiace:

 1. úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 1 100,- eur, alebo
 2. paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles tržieb zamestnávateľa, ktorý určí nasledovne:
 1. porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac v roku 2019, alebo
 2. žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 2019, alebo
 3. žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020.

Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Od % poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku nasledovne:

POKLES TRŽIEB

POKLES TRŽIEB

OKTÓBER 2020 A ĎALŠIE MESIACE

od 20 % – 39,99 % ≥ 20 %

270,- eur

od 40 % – 59,99 % ≥ 40 %

450,- eur

od 60 % – 79,99 % ≥ 60 %

630,- eur

od 80% a viac % ≥ 80 %

810,- eur

Príspevok bude možné poskytovať na náhradu mzdy zamestnanca vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo inou písomnou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovaného príspevku. Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac september, predkladá žiadosť najneskôr do 30. novembra 2020. Žiadosti a výkazdy za mesiac OKTÓBER je možné zasielať od 9. novembra do 31. januára 2021. Žiadateľ predkladá žiadosť vždy za kalendárny mesiaca, v mesiaci ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ ZA SEPTEMBER 2020:

 1. Zamestnávatelia, ktorí žiadajú opakovane o pomoc v rámci toho istého opatrenia:
  • zašlite príslušnému úradu práce už iba vyplnený výkaz za september
  • do výkazu je potrebné uviesť číslo dohody, ktorú ste podpísali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Zamestnávatelia, ktorí si vyberajú iné opatrenie ako za predchádzajúce mesiace,
  alebo žiadajú o pomoc prvýkrát:

  • zašlite príslušnému úradu práce žiadosť a vyplnený výkaz za september
  • pri podávaní žiadosti postupujte podľa inštrukcií uvedených vo zverejnených dokumentoch

O poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 môžu žiadať len zamestnávatelia, ktorí sú povinne uzatvorení z dôvodu rozhodnutia ÚVZ SR. Ak už nie sú povinne zatvorenou prevádzkou, je potrebné zmeniť opatrenie. Zamestnávatelia môžu za mesiac september 2020 zmeniť príspevok aj v rámci opatrenia 3. Ak chcete prejsť z 3A na 3B alebo naopak, musíte podať novú žiadosť na vybrané opatrenie a zároveň oznámiť úradu ukončenie pôvodnej dohody. Je možné aj poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia 3A a 3B, avšak na iné prevádzky.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva SZČ, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje zamestnávateľ čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca (do 30.9.2020), zmena pre oprávnené obdobie za október 2020 a ďalšie mesiace – 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa;
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov zrušenia/premiestnenia zamestnávateľa či z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca, zmena pre oprávnené obdobie október 2020 a ďalšie mesiace – povinné udržanie pracovného miesta je 1 mesiac;
 3. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
 11. pokles tržieb v prípade zamestnávateľa, ktorý sa uchádza o paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles tržieb.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 682/2020 k návrhu na zmenu podmienok projektu a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony