Kategórie
Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy

Odklad splátok úveru

Podnikateľ – MSP, má možnosť požiadať o odklad splátok úveru za splnenia určitých podmienok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba – podnikateľ a podnikajúca právnická osoba, ktorá spĺňa definíciu mikro, malého a stredného podniku (malý zamestnávateľ) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, voči ktorej má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve.

Kategória podniku Počet zamestnancov

(hlavné kritérium)

Ročný obrat

(vedľajšie kritérium)

Ročná bilančná suma
(vedľajšie kritérium)
Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000,- eur ≤ 2 000 000,- eur
Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000,- eur ≤ 10 000 000,- eur
Stredný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000,- eur ≤ 43 000 000,- eur

Veriteľom môže byť banka, pobočka zahraničnej banky, alebo iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa
Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho podnikania (iní veritelia poskytujúci úvery fyzickým osobám – podnikateľom a malým zamestnávateľom). Informácie týkajúce sa odkladu splátok úveru nájdete na webovom sídle a v prevádzkových priestoroch veriteľov.

Veriteľ od fyzickej osoby – podnikateľa a podnikajúcej právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu oprávneného žiadateľa, v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere, nesmie:

 1. vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru
 2. požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu
 3. podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami
 4. žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru.

Podmienky na strane dlžníka:

 • dlžník nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti
 • k 29. februáru 2020 nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100,- eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
 • ku dňu podania žiadosti nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013, napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti.

Podmienky odkladu splácania úveru:

 • odklad splácania sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie
 • odklad sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka
 • o odklad toho istého úveru je možné požiadať len jedenkrát pri bankách a pobočkách zahraničných bánk počas trvania pandémie
 • ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku úveru alebo odklad splatnosti úveru na dobu najviac 9 mesiacov, ak ide o veriteľa, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
 • pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník požiadať o odklad splácania najdlhšie na 3 mesiace a taktiež o predĺženie odkladu splácania o ďalšie 3 mesiace. Celkovo si tak dlžník môže odložiť splátky na dobu najviac 6 mesiacov
 • nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak.

Ak ste neuhradili splátku úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru. Odklad splácania sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo kreditnú kartu.

Postup podania žiadosti o odklad splácania úveru:

 • žiadosť sa podáva v písomnej forme, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov. Konkrétne požiadavky na formu podávania žiadosti písomne/online nájdete na webových sídlach a prevádzkových miestach veriteľov
 • veriteľ je povinný informovať žiadateľa (dlžníka) o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom žiadosť môže odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov a dôvod musí byť uvedený v zamietavom stanovisku
 • ak od veriteľa nebolo doručené stanovisko do 30 kalendárnych dní, žiadosť dlžníka sa automaticky považuje za akceptovanú.

Ak sa dlžník rozhodne ukončiť odklad splácania úveru, a teda dlžník chce opäť začať splácať úver alebo ho predčasne splatiť, môže tak urobiť na základe osobitnej žiadosti.

Pozor! Odklad splátok odporúčame využiť vtedy, ak je dlžník v naozaj kritickej finančnej situácii a nemá vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním úveru ako dôsledku pandémie.

Právny základ:

Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z. Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Novela č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014

I. Odklad splátok úverov poskytovaných Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB)

SZRB na základe žiadosti  dlžníka (v prípade, že ste jej klientom) a doloženia nevyhnutných informácií, v skrátenom a zjednodušenom režime posúdi rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné zníženie splátok úveru. Odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený. Pomoc je určená podnikateľom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandemickej situácie na svoje podnikanie a platia pri nej všetky vyššie uvedené podmienky.

Informácie o odklade splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

Žiadosť o odklad splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

II. Odklad splátok úverov poskytovaných EXIMBANKOU SR

Odklad splátok úveru je určený podnikateľom (klientom EXIMBANKY SR), ktorým aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia okolo ochorenia COVID-19 spôsobili zníženie príjmov či tržieb, pozastavenie plnenia alebo zrušenie obchodných kontraktov. Zmena podmienok bude riešená na základe dodatku k úverovej zmluve, pričom odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený.

Viac informácií nájdete na webovom sídle EXIMBANKY SR TU