Kategórie
Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody

Odklad platby sociálnych odvodov

Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac., v dôsledku mimoriadnej situácie.

Predmet opatrenia:

Odklad odvedenia poistného na sociálne poistenie (ďalej len “odvod”) pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec, máj, jún a júl 2020 až do 31. decembra 2020. 

Pozor! Pri odklade odvodov poistného na sociálne poistenie:

  • ide o odvody na sociálne poistenie, nie na zdravotné poistenie (pri odvodoch na zdravotné poistenie sa postupuje bežným spôsobom),
  • odklad odvodov sa netýka odvodov poistného na sociálne poistenie za zamestnanca, ktoré za neho odvádza zamestnávateľ (a ktoré mu zráža zo mzdy). Poistné za zamestnanca je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti,
  • odklad sa týka sa len zamestnávateľov a SZČO s poklesom čistého obratu alebo poklesom príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac,
  • povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj vtedy, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO.

Upozornenie:

  • nejde o odpustenie odvodov poistného na sociálne poistenie ako bolo v apríli, ide len o posun splatnosti do 31. decembra 2020 (rovnako bol posun splatnosti pre sociálne odvody za marec a máj).
  • zamestnávatelia sú povinní pravidelne zasielať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne, lehoty na plnenie týchto povinností zostávajú nezmenné. Vykázať poistné a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sú zamestnávatelia povinní aj v prípade, že v čase korona pandémie si úhradu poistného odložili (za marec, za máj a aj za jún) alebo ho majú odpustené (za apríl). Poistné treba vykazovať v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca (napriek odkladu alebo odpusteniu odvodov za zamestnávateľa za zamestnanca poistné naďalej uhrádza).

Odklad odvedenia preddavku na zdravotné poistenie (ďalej len „odvod“) pre zamestnávateľov a SZČO za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020.

Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie im nebudú plynúť. V prípade, že zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné ani v novom termíne splatnosti určenom nariadením vlády, Sociálna poisťovňa im môže povoliť splátky tohto poistného bez úroku.

Spôsob určenia poklesu tržieb určený žiadateľom sa na účely odkladu sociálnych odvodov oznamuje Sociálnej poisťovni prostredníctvom formulára/čestného vyhlásenia, ktorý nájdete na jej webovom sídle TU.

Spôsob určenia poklesu tržieb určený žiadateľom sa na účely odkladu zdravotných odvodov oznamuje príslušnej zdravotnej poisťovni prostredníctvom formulára/čestného vyhlásenia, ktorý nájdete na ich webových sídlach.

VšZP – TU, Dôvera – TU, Union – TU.

Určenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ:

Určenie poklesu sa stanovuje v závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť, resp. ak nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.

  1. pri zisťovaní poklesu tržieb sa porovnávajú tržby aktuálneho mesiaca roku 2020 s tržbou rovnakého mesiaca roku 2019 alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (ak podnikali celý rok 2019), a následne sa vypočíta percento poklesu obratu,
  2. v prípade, že zamestnávateľ alebo SZČO nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2019, si výšku tržieb za aktuálny mesiac porovnajú s výškou tržieb za február 2020.

V prípade subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa pod pojmom tržby rozumie suma výnosov. V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva (účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, k príjmom si uplatňuje paušálne výdavky) sa pod pojmom tržby rozumie suma skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.

Praktické príklady:

Príklad č.1: Zamestnávateľ začal podnikať v marci 2002, jeho mesačné tržby za marec 2019 boli vo výške 80 000,- eur a jeho mesačné tržby za marec 2020 poklesli na 60 000,- eur. Aký pokles tržieb nastal u tohto zamestnávateľa?

Výpočet poklesu tržieb: (80 000 – 60 000) / 80 000 = 0,25 * 100 = 25 %.

Tento zamestnávateľ nemá nárok na odklad splatnosti odvodov za marec 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je menší ako 40 %.

Príklad č.2: SZČO začala podnikať na základe živnostenského oprávnenia v mesiaci január 2020, jej príjmy za február 2020 boli vo výške 2 000,- eur a jej príjmy za marec 2020 poklesli na 1 000,- eur.

Výpočet poklesu príjmov: (2 000 – 1 000) / 2 000 = 0,5 * 100 = 50 %.

Táto SZČO má nárok na odklad splatnosti odvodov za marec 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je väčší ako 40 %.

Príklad č.3: Celkový vymeriavací základ za všetkých zamestnancov u zamestnávateľa za mesiac marec 2020 dosiahol 8000,- eur.

Za zamestnancov je zamestnávateľ povinný v riadnom termíne splatnosti odviesť do Sociálnej poisťovne poistné na sociálne poistenie za zamestnancov (9,4%) vo výške 752,- eur a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov (4%) vo výške 320,- eur Táto povinnosť zostáva nezmenená.

Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa (25,2%) vo výške 2016,- eur a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa (10%) vo výške 800,- eur je zamestnávateľ povinný odviesť do Sociálnej poisťovne či príslušnej zdravotnej poisťovne do 31.7.2020, prípadne aj neskôr ak tak rozhodne nariadením vláda SR. Teda v odloženom termíne splatnosti.

Právny základ:

Nariadenie vlády SR z 15. 7. 2020, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Nariadenie vlády SR zo 17. júna 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákon č. 68/2020 dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19