Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Príspevok na mzdu zamestnancov

Mnohí podnikatelia sa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie (KS) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ocitli v rôznych situáciách, ktoré spája nedostatok finančných prostriedkov a rôzne iné obmedzenia, čo sa prejavuje aj na úseku zamestnávania.V reakcii na tento stav vláda SR prijala projekt „Prvá pomoc“, ktorým zaviedla priame formy pomoci v podobe príspevkov – či už na udržanie zamestnanosti, alebo pre čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.

Dňa 28.10.2020 bol prijatý projekt „Prvá pomoc+“, ktorým sa menia niektoré podmienky vzťahujúce sa na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie tohto projektu na mesiace januára až marec 2021.

Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia KS na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) uzatvorili alebo obmedzili prevádzky, určený na náhradu časti mzdy zamestnanca, ktorého pracovné miesto udržia.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá zamestnáva, ktorý v čase vyhlásenej KS udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti uzatvorenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia ÚVZ.

Podmienky pre oprávnené obdobie od 13.3.2020 do 30.9.2020:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ alebo SZČO-ktorá zamestnáva so začiatkom podnikania najneskôr k 1.02.2020 a o žiadosť môže byť podaná na zamestnanca, ktorí nastúpil do zamestnania najneskôr 1.3.2020.

Podmienky pre žiadosti podaná za október a ďalšie obdobie:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ alebo SZČO-ktorá zamestnáva so začiatkom podnikania najneskôr k 2.9.2020 a o žiadosť môže byť podaná na zamestnanca, ktorí nastúpil do zamestnania najneskôr 2.9.2020.

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (medzi ktoré patrí napr. aj situácia, ak zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu zamestnancom pre opatrenie úradu verejného zdravotníctva alebo iného príslušného orgánu). Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku.

Výška príspevku za oprávnené obdobie od 13.3.2020 do 30.9.2020

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca náhradu mzdy vo výške menej ako 80% ich priemerného zárobku, sa pri refundácií za príslušné obdobie 2020 zohľadní reaálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00,- eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca náhradu mzdy vo výške viac ako 80% ich priemerného zárobku, sa pri refundácií za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 1100,00,- eur.

Výška príspevku za oprávnené obdobie od 1.10.2020:

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 1 100,- eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca náhradu mzdy vo výške menej ako 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, sa pri refundácií za príslušné obdobie 2020 (a predĺžené obdobie projektu januára až marec 2021) zohľadní reaálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00,- eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca náhradu mzdy vo výške viac ako 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, sa pri refundácií za príslušné obdobie 2020 (a predĺžené obdobie projektu januára až marec 2021)zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 1 100,00,- eur.

Príspevok bude možné poskytovať na náhradu mzdy zamestnanca vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo inou písomnou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovaného príspevku. Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15. mája 2020. Za mesiac apríl je možné podať žiadosť od 16. mája 2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva SZČ, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Základné pojmy pre účely pomoci: 

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

 1. a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky (SR), alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 2. b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území SR podľa osobitného predpisu,
 3. c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území SR.

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá

 1. a) prevádzkuje živnosť,
 2. b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňoví poradcovia, notári, advokáti, audítori, divadelníci, športoví odborníci a pod.),
 3. c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúce osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje zamestnávateľ čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca (do 30.9.2020), zmena pre oprávnené obodbie od októbra 2020- 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov zrušenia/premiestnenia zamestnávateľa či z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca, zmena pre oprávnené obdobie od októbra 2020 – povinné udržanie pracovného miesta je 1 mesiac;
 3. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 682/2020 k návrhu na zmenu podmienok projektu a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony