Kategórie
Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy

Odklad splátok úveru

Podnikateľ – MSP, má možnosť požiadať o odklad splátok úveru za splnenia určitých podmienok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba – podnikateľ a podnikajúca právnická osoba, ktorá spĺňa definíciu mikro, malého a stredného podniku (malý zamestnávateľ) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, voči ktorej má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve.

Kategória podniku Počet zamestnancov

(hlavné kritérium)

Ročný obrat

(vedľajšie kritérium)

Ročná bilančná suma
(vedľajšie kritérium)
Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000,- eur ≤ 2 000 000,- eur
Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000,- eur ≤ 10 000 000,- eur
Stredný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000,- eur ≤ 43 000 000,- eur

Veriteľom môže byť banka, pobočka zahraničnej banky, alebo iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa
Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho podnikania (iní veritelia poskytujúci úvery fyzickým osobám – podnikateľom a malým zamestnávateľom). Informácie týkajúce sa odkladu splátok úveru nájdete na webovom sídle a v prevádzkových priestoroch veriteľov.

Veriteľ od fyzickej osoby – podnikateľa a podnikajúcej právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu oprávneného žiadateľa, v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere, nesmie:

 1. vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru
 2. požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu
 3. podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami
 4. žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru.

Podmienky na strane dlžníka:

 • dlžník nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti
 • k 29. februáru 2020 nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100,- eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
 • ku dňu podania žiadosti nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013, napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti.

Podmienky odkladu splácania úveru:

 • odklad splácania sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie
 • odklad sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka
 • o odklad toho istého úveru je možné požiadať len jedenkrát pri bankách a pobočkách zahraničných bánk počas trvania pandémie
 • ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku úveru alebo odklad splatnosti úveru na dobu najviac 9 mesiacov, ak ide o veriteľa, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
 • pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník požiadať o odklad splácania najdlhšie na 3 mesiace a taktiež o predĺženie odkladu splácania o ďalšie 3 mesiace. Celkovo si tak dlžník môže odložiť splátky na dobu najviac 6 mesiacov
 • nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak.

Ak ste neuhradili splátku úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru. Odklad splácania sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo kreditnú kartu.

Postup podania žiadosti o odklad splácania úveru:

 • žiadosť sa podáva v písomnej forme, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov. Konkrétne požiadavky na formu podávania žiadosti písomne/online nájdete na webových sídlach a prevádzkových miestach veriteľov
 • veriteľ je povinný informovať žiadateľa (dlžníka) o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom žiadosť môže odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov a dôvod musí byť uvedený v zamietavom stanovisku
 • ak od veriteľa nebolo doručené stanovisko do 30 kalendárnych dní, žiadosť dlžníka sa automaticky považuje za akceptovanú.

Ak sa dlžník rozhodne ukončiť odklad splácania úveru, a teda dlžník chce opäť začať splácať úver alebo ho predčasne splatiť, môže tak urobiť na základe osobitnej žiadosti.

Pozor! Odklad splátok odporúčame využiť vtedy, ak je dlžník v naozaj kritickej finančnej situácii a nemá vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním úveru ako dôsledku pandémie.

Právny základ:

Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z. Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Novela č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014

I. Odklad splátok úverov poskytovaných Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB)

SZRB na základe žiadosti  dlžníka (v prípade, že ste jej klientom) a doloženia nevyhnutných informácií, v skrátenom a zjednodušenom režime posúdi rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné zníženie splátok úveru. Odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený. Pomoc je určená podnikateľom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandemickej situácie na svoje podnikanie a platia pri nej všetky vyššie uvedené podmienky.

Informácie o odklade splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

Žiadosť o odklad splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

II. Odklad splátok úverov poskytovaných EXIMBANKOU SR

Odklad splátok úveru je určený podnikateľom (klientom EXIMBANKY SR), ktorým aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia okolo ochorenia COVID-19 spôsobili zníženie príjmov či tržieb, pozastavenie plnenia alebo zrušenie obchodných kontraktov. Zmena podmienok bude riešená na základe dodatku k úverovej zmluve, pričom odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený.

Viac informácií nájdete na webovom sídle EXIMBANKY SR TU

Kategórie
Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody

Odklad platby sociálnych odvodov

Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac., v dôsledku mimoriadnej situácie.

Predmet opatrenia:

Odklad odvedenia poistného na sociálne poistenie (ďalej len “odvod”) pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec, máj, jún a júl 2020 až do 31. decembra 2020. 

Pozor! Pri odklade odvodov poistného na sociálne poistenie:

 • ide o odvody na sociálne poistenie, nie na zdravotné poistenie (pri odvodoch na zdravotné poistenie sa postupuje bežným spôsobom),
 • odklad odvodov sa netýka odvodov poistného na sociálne poistenie za zamestnanca, ktoré za neho odvádza zamestnávateľ (a ktoré mu zráža zo mzdy). Poistné za zamestnanca je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti,
 • odklad sa týka sa len zamestnávateľov a SZČO s poklesom čistého obratu alebo poklesom príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac,
 • povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj vtedy, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO.

Upozornenie:

 • nejde o odpustenie odvodov poistného na sociálne poistenie ako bolo v apríli, ide len o posun splatnosti do 31. decembra 2020 (rovnako bol posun splatnosti pre sociálne odvody za marec a máj).
 • zamestnávatelia sú povinní pravidelne zasielať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne, lehoty na plnenie týchto povinností zostávajú nezmenné. Vykázať poistné a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sú zamestnávatelia povinní aj v prípade, že v čase korona pandémie si úhradu poistného odložili (za marec, za máj a aj za jún) alebo ho majú odpustené (za apríl). Poistné treba vykazovať v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca (napriek odkladu alebo odpusteniu odvodov za zamestnávateľa za zamestnanca poistné naďalej uhrádza).

Odklad odvedenia preddavku na zdravotné poistenie (ďalej len „odvod“) pre zamestnávateľov a SZČO za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020.

Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie im nebudú plynúť. V prípade, že zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné ani v novom termíne splatnosti určenom nariadením vlády, Sociálna poisťovňa im môže povoliť splátky tohto poistného bez úroku.

Spôsob určenia poklesu tržieb určený žiadateľom sa na účely odkladu sociálnych odvodov oznamuje Sociálnej poisťovni prostredníctvom formulára/čestného vyhlásenia, ktorý nájdete na jej webovom sídle TU.

Spôsob určenia poklesu tržieb určený žiadateľom sa na účely odkladu zdravotných odvodov oznamuje príslušnej zdravotnej poisťovni prostredníctvom formulára/čestného vyhlásenia, ktorý nájdete na ich webových sídlach.

VšZP – TU, Dôvera – TU, Union – TU.

Určenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ:

Určenie poklesu sa stanovuje v závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť, resp. ak nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.

 1. pri zisťovaní poklesu tržieb sa porovnávajú tržby aktuálneho mesiaca roku 2020 s tržbou rovnakého mesiaca roku 2019 alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (ak podnikali celý rok 2019), a následne sa vypočíta percento poklesu obratu,
 2. v prípade, že zamestnávateľ alebo SZČO nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2019, si výšku tržieb za aktuálny mesiac porovnajú s výškou tržieb za február 2020.

V prípade subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa pod pojmom tržby rozumie suma výnosov. V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva (účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, k príjmom si uplatňuje paušálne výdavky) sa pod pojmom tržby rozumie suma skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.

Praktické príklady:

Príklad č.1: Zamestnávateľ začal podnikať v marci 2002, jeho mesačné tržby za marec 2019 boli vo výške 80 000,- eur a jeho mesačné tržby za marec 2020 poklesli na 60 000,- eur. Aký pokles tržieb nastal u tohto zamestnávateľa?

Výpočet poklesu tržieb: (80 000 – 60 000) / 80 000 = 0,25 * 100 = 25 %.

Tento zamestnávateľ nemá nárok na odklad splatnosti odvodov za marec 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je menší ako 40 %.

Príklad č.2: SZČO začala podnikať na základe živnostenského oprávnenia v mesiaci január 2020, jej príjmy za február 2020 boli vo výške 2 000,- eur a jej príjmy za marec 2020 poklesli na 1 000,- eur.

Výpočet poklesu príjmov: (2 000 – 1 000) / 2 000 = 0,5 * 100 = 50 %.

Táto SZČO má nárok na odklad splatnosti odvodov za marec 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je väčší ako 40 %.

Príklad č.3: Celkový vymeriavací základ za všetkých zamestnancov u zamestnávateľa za mesiac marec 2020 dosiahol 8000,- eur.

Za zamestnancov je zamestnávateľ povinný v riadnom termíne splatnosti odviesť do Sociálnej poisťovne poistné na sociálne poistenie za zamestnancov (9,4%) vo výške 752,- eur a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov (4%) vo výške 320,- eur Táto povinnosť zostáva nezmenená.

Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa (25,2%) vo výške 2016,- eur a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa (10%) vo výške 800,- eur je zamestnávateľ povinný odviesť do Sociálnej poisťovne či príslušnej zdravotnej poisťovne do 31.7.2020, prípadne aj neskôr ak tak rozhodne nariadením vláda SR. Teda v odloženom termíne splatnosti.

Právny základ:

Nariadenie vlády SR z 15. 7. 2020, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Nariadenie vlády SR zo 17. júna 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákon č. 68/2020 dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Dane Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Daňové priznanie a platba dane

Pre všetky právnické ako aj fyzické osoby, ktoré nestihli podať daňové priznanie do konca marca, bolo umožnené odloženie povinnosti podania daňového priznania k dani z príjmov do konca obdobia pandémie.

Lehota pre podanie daňového priznania je následne do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Oprávnená osoba:

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov (ďalej len “daňový subjekt”).

Ukončenie obdobia mimoriadnej situácie na daňové účely: k 30.9.2020

Obdobím pandémie, pre účely podania daňových priznaní, sa rozumie obdobie od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane za rok 2019 je do 31. októbra 2020. Keďže uvedený dátum pripadá na sobotu, lehota sa v zmysle daňového poriadku predlžuje do 2. novembra 2020.

Právny základ:

Zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 127/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Príspevok na mzdu zamestnancov

Mnohí podnikatelia sa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie (KS) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ocitli v rôznych situáciách, ktoré spája nedostatok finančných prostriedkov a rôzne iné obmedzenia, čo sa prejavuje aj na úseku zamestnávania.V reakcii na tento stav vláda SR prijala projekt „Prvá pomoc“, ktorým zaviedla priame formy pomoci v podobe príspevkov – či už na udržanie zamestnanosti, alebo pre čiastočnú náhradu zníženia či úplnej straty príjmu.

Dňa 28.10.2020 bol prijatý projekt „Prvá pomoc+“, ktorým sa menia niektoré podmienky vzťahujúce sa na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie tohto projektu na mesiace januára až marec 2021.

Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia KS na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) uzatvorili alebo obmedzili prevádzky, určený na náhradu časti mzdy zamestnanca, ktorého pracovné miesto udržia.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá zamestnáva, ktorý v čase vyhlásenej KS udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti uzatvorenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia ÚVZ.

Podmienky pre oprávnené obdobie od 13.3.2020 do 30.9.2020:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ alebo SZČO-ktorá zamestnáva so začiatkom podnikania najneskôr k 1.02.2020 a o žiadosť môže byť podaná na zamestnanca, ktorí nastúpil do zamestnania najneskôr 1.3.2020.

Podmienky pre žiadosti podaná za október a ďalšie obdobie:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ alebo SZČO-ktorá zamestnáva so začiatkom podnikania najneskôr k 2.9.2020 a o žiadosť môže byť podaná na zamestnanca, ktorí nastúpil do zamestnania najneskôr 2.9.2020.

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (medzi ktoré patrí napr. aj situácia, ak zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu zamestnancom pre opatrenie úradu verejného zdravotníctva alebo iného príslušného orgánu). Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku.

Výška príspevku za oprávnené obdobie od 13.3.2020 do 30.9.2020

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca náhradu mzdy vo výške menej ako 80% ich priemerného zárobku, sa pri refundácií za príslušné obdobie 2020 zohľadní reaálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00,- eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca náhradu mzdy vo výške viac ako 80% ich priemerného zárobku, sa pri refundácií za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 1100,00,- eur.

Výška príspevku za oprávnené obdobie od 1.10.2020:

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 1 100,- eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca náhradu mzdy vo výške menej ako 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, sa pri refundácií za príslušné obdobie 2020 (a predĺžené obdobie projektu januára až marec 2021) zohľadní reaálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00,- eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca náhradu mzdy vo výške viac ako 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, sa pri refundácií za príslušné obdobie 2020 (a predĺžené obdobie projektu januára až marec 2021)zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 1 100,00,- eur.

Príspevok bude možné poskytovať na náhradu mzdy zamestnanca vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo inou písomnou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovaného príspevku. Príspevok nebude podliehať zdaneniu a nebude sa vykazovať ako tržba.

Oprávnené obdobie:

Odo dňa rozhodnutia ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t. j. od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, resp. počas trvania KS vyhlásenej vládou SR.

Termíny na predloženie žiadosti o príspevok:

Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15. mája 2020. Za mesiac apríl je možné podať žiadosť od 16. mája 2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku.

Poskytovateľ príspevku:

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva SZČ, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke: www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk

Základné pojmy pre účely pomoci: 

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

 1. a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky (SR), alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 2. b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území SR podľa osobitného predpisu,
 3. c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území SR.

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá

 1. a) prevádzkuje živnosť,
 2. b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňoví poradcovia, notári, advokáti, audítori, divadelníci, športoví odborníci a pod.),
 3. c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúce osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka.

Ďalšie podmienky, ktoré vyhlasuje zamestnávateľ čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca (do 30.9.2020), zmena pre oprávnené obodbie od októbra 2020- 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov zrušenia/premiestnenia zamestnávateľa či z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca, zmena pre oprávnené obdobie od októbra 2020 – povinné udržanie pracovného miesta je 1 mesiac;
 3. splnenie podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, t. j. že
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, s výnimkou, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plní aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 nebol schopný splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Právny základ:

Uznesenie vlády SR č. 682/2020 k návrhu na zmenu podmienok projektu a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Uznesenie vlády SR č. 219/2020 Z. z. k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony