Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Výhodnejšie platenie preddavkov na daň z príjmov

Pre podnikateľov, ktorí nepodali daňové priznanie do konca marca, na základe aktuálneho daňového priznania.

Oprávnená osoba:

SZČO a firmy, platiace preddavky na daň z príjmov, ktoré nepodali daňové priznanie do riadnej lehoty (do konca marca 2020), ale podali ho v období pandémie, využijúc odklad/možnosť oneskoreného podania.

Predmet opatrenia:

Možnosť platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok na základe oneskorene podaného daňového priznania, ale stále podaného v období pandémie.

Výpočet výšky preddavkov na daň z príjmov:

Vychádza z daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, ak výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pozor! Tento spôsob stanovenia preddavkov sa nevzťahuje na obdobie, na ktoré platí daňovník preddavky na základe a vo výške určenej rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak.

Vyššie zaplatené preddavky na daň z príjmov sa použijú na budúce preddavky na daň z príjmov alebo sa na základe žiadosti daňovníka vrátia daňovníkovi do 30 dní od podania žiadosti.

Ak ste žiadosť o vrátenie preddavkov na daň z príjmov už podali a dostali ste negatívne stanovisko, napr. tak, že vám nebolo vyhovené alebo že konanie bolo zastavené, môžete túto žiadosť podať opätovne, pričom správca dane bude o nej rozhodovať opätovne podľa nových pravidiel.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky (ak ste daňovníkom, ktorý má zriadenú povinnú elektronickú komunikáciu) alebo prostredníctvom e-mailu.

Právny základ:

Nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov